Budilová, Lenka – Stanislav Havel (eds.) České vesnice v srbském Banátu: etnologický výzkum

Název: Budilová, Lenka – Stanislav Havel (eds.) České vesnice v srbském Banátu: etnologický výzkum
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2022, roč. 13, č. 1-2, s. [84]-89
Rozsah
[84]-89
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (on-line)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jakoubková Budilová, Lenka; Havel, Stanislav (eds.). České vesnice v srbském Banátu: etnologický výzkum. Kruščica: Česká beseda Kruščica, 2022.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Banát: Turistická mapa KČT; 1:100 000. 2001. Freytag & Berndt.

[2] BLŐMELOVÁ, I. (2010) Český Banát – vymírající komunita nebo oblast s perspektivní budoucnosti? Bakalářská práce na Katedře demografie a geodemografie PřF UK; dostupné na: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/30445/BPTX_2009_2_11310_0_200525_0_80389.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[3] CULKA, V. (2010) Hudební život české menšiny v Banátu. Ústav hudební vědy FF MUNI; dostupné na: https://is.muni.cz/th/e13yb/Bakalarska_prace_2010.pdf.

[4] DOBRUSKÁ, P. (2014) Nýčko v Banátu. Jumătatea plină.

[5] DOKOUPIL, I. – SVOBODA, J. (2002) Banát. Turistický a vlastivědný průvodce českým Banátem. Brno: CK Kudrna.

[6] ERIKSEN, T. H. (2001/2009) Tyranie okamžiku. Brno: Doplněk.

[7] FILIP, P. (2015) Po Dunaji za Čechy do Rumunska: Návrat ztracených dětí. Petr Filip.

[8] GESCE, D. (2013) Historie českých komunit v Rumunsku. Praha: Herrmann & synové.

[9] HIMMLEROVÁ, K. (2009) Agroturistika jako forma rozvojové pomoci českým vesnicím v Banátu. Katedra křesťanské sociální práce CMTF UPOL; dostupné na: https://theses.cz/id/zeyd3k/88741-315081555.pdf.

[10] HLAVENKA, J. (2010) Perspektivy české menšiny v rumunském Banátu. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Miloš Fňukal; dostupné na: https://theses.cz/id/p2y38z/102666-186006071.pdf.

[11] HRUZA, F. (1992) Domov v cizině. Ostrava: Vydavatelství Křesťanských sborů.

[12] HRUZA, F. (1995) Ze Svaté Heleny do Čech. Ostrava: A-alef.

[13] CHOCOVÁ, L. (2015) Setkání Čechů v rámci odlišných světů. Bakalářská práce na Katedře antropologie FF ZČU v Plzni. Dostupné na: https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/19005/1/Setkani%20Cechu%20v%20ramci%20odlisnych%20svetu.pdf.

[14] IROVIĆ, J. M. (2022) Od Národní knihovny a čítárny po Českou besedu Kruščice 1921–2021. Kruščice: Česká beseda Kruščice.

[15] IROVIĆ, K. (2019) Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku. Bakalářská práce. Univerzita Karlova; dostupné na: https://core.ac.uk/download/401834531.pdf.

[16] JAROŠOVÁ, Z. (2019) Dopady emigrace z českých vesnic rumunského Banátu. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta; dostupné na: https://theses.cz/id/g6wxjs/Bakalarska-prace_Jarosova.pdf.

[17] KARLÍKOVÁ, J. (2017) Vývoj české krajanské komunity v rumunském Banátu. Bakalářská práce v Centru biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU v Plzni; dostupné na: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/27895/1/BP_Karlikova2.pdf.

[18] KOCMAN, J. (2011) Vyprávění o Banátu – povídání s Janem. Marčovice: Euroservice 1999.

[19] KONEČNÝ, J. (2014) Dopady rozvojové pomoci na českou komunitu v srbském Banátu. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta; dostupné na: https://theses.cz/id/2inquc/12154730.

[20] KOVÁŘ, P. (ed.). (2018) Přenesená krajina Skladem Přenesená krajina: Český venkov v rumunském Banátu. Praha: Academia.

[21] KRESOVÁ, H. (2012) Rodinné obřady české menšiny v rumunském Banátu. Nadlak: Ivan Krasko.

[22] KVAČEK, J. – LANGHAMMEROVÁ, J. – MEVALDOVÁ, H. – MAŠEK, P. (2009) Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu. Praha: Národní muzeum.

[23] KYVÍŘOVÁ, L. (2012) Česká menšina v Srbsku – minulost, současnost, budoucnost. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; dostupné na: https://is.muni.cz/th/hr9t6/ceska_mensina.pdf.

[24] LANGHAMMEROVÁ, J. – KVAČEK, J. (2009) Český Banát – život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu. Praha: Národní muzeum.

[25] LINDA, J. (2012a) Skryté příběhy poltrat : banátští Češi na nejstarších fotografiích = Skrivene priče poltreta: banatski Česi na najstarijim fotografijama. Bela Crkva : Matice česká.

[26] LINDA, J. (2004/2012b) Zpěvník banátských Čechů. Bela Crkva: Česká národní rada.

[27] LINDA, J. (2013) České ochotnické divadlo v Kuščici. Kruščice: Česká beseda Kruščice.

[28] MAŠEK, V. (2008) Sbírka lidových písní Čechů v Banátě. Brumar.

[29] MÍŠEK, Š. (2017) Vývoj obyvatelstva českých osad v rumunském Banátu. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie.; dostupné na: https://is.muni.cz/th/k4wkg/bakalarska_prace.pdf.

[30] PAVLÁSEK, M. (2015). S motykou a Pánem Bohem: Po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. Brno: Etnologický ústav AVČR.

[31] PAVLÁSEK, M. (2020) Z Moravy až do Velikého Srediště: Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. Brno: CDK

[32] RADOSAVLJEVIĆ, O. M. (ed.) (2015) Češko Selo nekad i sad (Prilozi i građa za istoriju) / České Selo kdysi a dnes (Příspěvky a prameny k historii). Češko Selo.

[33] SCHOVANEC, K. (ed. Jaromír Linda) (2013) Dějiny české osady Fabián v Království jihoslovanském = Istorija češkog naselja Fabijan u Kraljevini Jugoslaviji. Bela Crkva : Matice česká.

[34] STEHLÍK, A. (2015) Monografija Češkog sela. Tragom Čeha na prostoru srpskog / Monografie Českého sela. Stopy Čechů na území srbského Banátu. Bela Crkva : Škola plus.

[35] SVOBODA, J. (1999) Česká menšina v Rumunsku. Sdružení Banát.

[36] SVOBODA, J. (2002) Češi nad dunajskými soutěskami. Antologie z beletrie a publicistiky z let 1855–2001. Praha: Sdružení Banát.

[37] SVOBODA, J. (2004) Gerník v letech 1826-1949. Jedenáct kapitol z historie největší české vesnice v dnešním Rumunsku. Nadlak: Ivan Krasko.

[38] ŠTĚPÁNEK, V. (2003) Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě, Národopisná revue 1/13: 3–10.

[39] ŠTĚPÁNEK, V. (2005). Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In Ladislav Hladký – Václav Štěpánek – Bronislav Chocholáč a Libor Jan (eds.), Od Moravy k Moravě: z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, s. 73–101.

[40] TESAŘ, Š. (2020) České náhrobní nápisy v lokalitách Bela Crkva, Kruščica a Češko Selo v srbském Banátu. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; dostupné na: https://is.muni.cz/th/wgnev/.

[41] TRAXMANDL, J. (2012) Český Banát na počátku 21. století. Bakalářská práce na ÚE FF UK; dostupné na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/40077