Rondokubistická scénografie? : charakteristiky stylu a hledání jeho příkladů na českých jevištích

Název: Rondokubistická scénografie? : charakteristiky stylu a hledání jeho příkladů na českých jevištích
Variantní název:
  • Rondocubistic scenography? : characteristic features of style: in seach of examples on Czech stages
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 2, s. 81-114
Rozsah
81-114
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se pokouší hledat příklady rondokubismu (národního stylu, českého art deca) v české meziválečné scénografii a zkoumá, proč stojí toto unikátní propojení moderních (kubistických) a tradičních (historických, folklórních) vlivů v dějinách české scénografie na okraji. Zamýšlí se nad důvody, proč je podobných příkladů málo, navíc často aplikovaných povrchně a nedůsledně, proč nebyly nikdy systematicky zkoumány a proč jsou mnohdy vyčleňovány z kontextu českého avantgardního umění. V rámci zkoumaných příkladů seznamuje čtenáře především s díly Vlastislava Hofmana, Ladislava Machoně, Pavla Janáka, Františka Kysely a Václava Špály.
This article deals with the examples of Rondocubism (folk style, Czech Art Deco) in Czech interwar scenography and searches for the rationale as to why this unique mixture of modernist (Cubism) and traditional (historical, folklore) influences is at the periphery of the history of Czech scenography. The reasons why the examples are few, superficial, and inaccurate, were not approached systematically by the scholars, and were often discussed outside the context of Czech avant-garde art are highlighted. The study also introduces some lesser known works by Vlastislav Hofman, Ladislav Machoň, Pavel Janák, František Kysela, and Václav Špála.
Note
Tato studie vznikla jako součást výzkumu projektu GAČR "Primitivní a lidové umění v české divadelní avantgardě: kontext, teorie, praxe" (18–08260Y), který je řešen na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Reference
[1] ALLAIN, Paul and Jen HARVIE. 2006. The Routledge Companion to Theatre and Performance. New York: Routledge, 2006.

[2] ANONYM. 1921. Velká událost [Big Event]. Jeviště 2 (1921): 18: 282–283.

[3] ANONYM. 1922. Divadlo a hudba: Nová výprava Smetanova Tajemství [Theatre and Music: New Set of Smetana's The Secret]. Národní listy 62 (7. 6. 1922): 153: 3.

[4] ADLEROVÁ, Alena. 1987. Národní dekorativismus dvacátých let [National Decorativism of the 1920s]. In Alena Adlerová (ed.). Sto let českého užitého umění 1885–1985 [One Hundred Years of Czech Applied Arts 1885–1985]. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1987: 77–78.

[5] AŠ. 1921. Výstupní zkoušky státní konservatoře [State Conservatory Final Exams]. Národní listy 61 (19. 6. 1921): 166: 5.

[6] AŠ. 1923a. Tři objevitelé Smetany [Three Discoverers of Smetana]. Národní listy 63 (29. 5. 1923): 145: 3.

[7] AŠ. 1923b. Smetanova Hubička v novém rouše [Smetana's The Kiss in a New Clothing]. Národní listy 63 (11. 2. 1923): 40: 4.

[8] AŠ. 1924. Labutí píseň Smetany-dramatika [Swan Song of Smetana-Playwright]. Národní listy 64 (6. 2. 1924): 36: 4.

[9] B.V. [VOMÁČKA, Boleslav]. 1924. Z pražské opery. Jubilejní cyklus Smetanových oper [From the Prague Opera. Jubilee Cycle of Smetana's Operas]. Lidové noviny 32 (15. 5. 1924): 244: 7.

[10] BAKOŠ, Ján. Konec stylu? [The End of Style?]. Umění 69 (2021): 3.

[11] BARTLOVÁ, Milena. 2015. Jak se dělá stát [How to Make a State]. In Milena Bartlová a Jindřich Vybíral (edd.). Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu [Building a State. Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture, and Design]. Praha: UMPRUM, 2015: 17–22.

[12] BAUDIN, Katia. 2020. Folklore & Avant-Garde: The Reception of Popular Traditions in the Age of Modernism. In Katia Baudin and Elina Knorpp (eds.). Folklore & Avant-Garde: The Reception of Popular Traditions in the Age of Modernism. Krefeld: Hirmer, 2020: 12–35.

[13] BELTING, Hans. 2000. Konec dějin umění? [The End of Art History?]. In Hans Belting. Konec dějin umění [The End of Art History]. Překl. Jan Hlavička. Praha: Mladá fronta, 2000: 127–213.

[14] BENEŠOVÁ, Marie. 1969. Rondokubismus [Rondocubism]. Architektura ČSSR XXVIII (1969): 5: 303–317.

[15] BENEŠOVÁ, Marie. 1998. Architektura kubismu [Architecture of Cubism]. In Vojtěch Lahoda (ed.). Dějiny českého výtvarného umění IV/1 1890–1938 [History of Czech Fine Arts IV/1 1890–1938]. Praha: Academia, 1998: 329–353.

[16] BLECHA, Jaroslav. 2013. Rodinné loutkové divadlo [Family Puppet Theatre]. Rigorózní práce. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, 2013.

[17] BREUER, Gerda. 2020. Back to the Beginning: Renewal through Recourse to Folk Art in the Nineteenth Century. In Katia Baudin and Elina Knorpp (eds.). Folklore & Avant-Garde: The Reception of Popular Traditions in the Age of Modernism. Krefeld: Hirmer, 2020: 43–49.

[18] CALKINS, Susan. 2010. Modernism in Music and Eric Satie's Parade. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 41 (2010): 1: 3–19.

[19] ČAPEK, Josef. 1922. Ještě a ještě jabkenická myslivna [Jabkenice Hunting Lodge Again and Again]. Lidové noviny 30 (18. 6. 1922): 301: 7.

[20] ČERNÝ, František. 1977. Dějiny českého divadla. III. Díl [History of Czech Theatre. Part III]. Praha: Academia, 1977.

[21] FISCHER, Otokar. 1919. Recenze na Husity [Review on Hussites]. Národní listy 59 (28. 11. 1919): 279: 4.

[22] HANSEN-LÖVE, Aaage A. 1994. Jan Mukařovský v kontextu "syntetické avantgardy" a "formálně filozofické školy" v Rusku: Fragmenty rekonstrukce [Jan Mukařovský in the Context of the 'Synthetic Avant-Garde' and the 'Formal Philosophical School' in Russia: Fragments of a Reconstruction]. Česká literatura 42 (1994): 5: 451–495.

[23] HILMERA, Jiří. 2004. Vlastislav Hofman – scénograf [Vlastislav Hofman – Scenographer]. In Mahulena Nešlehová (ed.). Vlastislav Hofman. Praha: Společnost Vlastislava Hofmana, 2004: 262–321.

[24] HILLIER, Bevis. 1968. Art Deco of the 20s and 30s. London: Studio Vista, 1968.

[25] HNÍDKOVÁ, Vendula. 2009. Rondokubismus vs. národní styl [Rondocubism vs. National Style]. Umění 57 (2009): 74–84.

[26] HNÍDKOVÁ, Vendula (ed.). 2013. Národní styl. Kultura a politika [National Style. Culture and Politics]. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013.

[27] HOFMAN, Vlastislav. 1951. Můj vývoj na jevištní scéně [My Development on the Stage]. In Vlastislav Hofman. 30 let výtvarnické práce na českých jevištích [30 Years of Artistic Work on Czech Stages]. Praha: Osvěta, 1951: 9–11.

[28] HOFMAN, Vlastislav. 1920a. Jak jsem scénoval Husity [How I Staged the Hussites]. Jeviště 1 (1920): 1: 4–5.

[29] HOFMAN, Vlastislav. 1920b. Výtvarnické poznámky [Art Notes]. Jeviště 1 (1920): 12: 140–141.

[30] HOFMAN, Vlastislav. 1920c. K scénické výstavbě Hilbertovy "Pěsti" [On the Scenic Construction of Hilbert's 'Fist']. Jeviště 1 (1920): 4: 46.

[31] HORNEKOVÁ, Jana. 1998. České art deco 1918–1938 [Czech Art Deco 1918–1938]. In Alena Adlerová (ed.). České art deco 1918–1938 (katalog) [Czech Art Deco 1918–1938 (Catalogue)]. Praha: Obecní dům a Uměleckoprůmyslové muzeum, 1998: 20–37.

[32] JANÁK, Pavel. 1913a. Šibalství Scapinova v Divadle Umění [Scapin the Schemer at the Theatre of Art]. Umělecký měsíčník 2 (1913): 3: 99–100.

[33] JANÁK, Pavel. 1913b. K příležitosti premiery "Psanců" [On the Occasion of the Premiere of 'Outlaws']. Umělecký měsíčník 2 (1913): 7: 196–197.

[34] JIRÁSKOVÁ, Marie a Pavel JIRÁSEK. 2011. Loutka a moderna [Puppet and Modernism]. Brno/Řevnice: Arbor vitae a JAMU, 2011.

[35] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2005. František Zavřel, tvůrce raného divadelního expresionismu [František Zavřel, Creator of Early Theatre Expressionism]. Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Řada Q: Teatrologica 15 (2005): 8: 245–247.

[36] KAZETKA [KLÍMA, Karel Zdeněk]. 1919. Dvořákovi Husité [Dvořák's Hussites]. Lidové noviny 27 (2. 12. 1919): 333: 1–2.

[37] KAZETKA [KLÍMA, Karel Zdeněk]. 1920a. Hilbertova pěst [Hilbert's Fist]. Lidové noviny 28 (17. 2. 1920): 84: 9.

[38] KAZETKA [KLÍMA, Karel Zdeněk]. 1920b. Kulturní kronika [Cultural Chronicle]. Lidové noviny 28 (26. 5. 1920): 260: 5.

[39] KOLMAN CASSIUS, Jaroslav. 1926. Z pražské činohry, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění [From the Prague Drama Theatre, J. K. Tyl: George's Vision]. Lidové noviny 34 (25. 6. 1926): 319: 7.

[40] KOUBSKÁ, Vlasta. 2007. František Tröster: Básník světla a prostoru [František Tröster: Poet of Light and Space]. Praha: Obecní dům, 2007.

[41] KOUBSKÁ, Vlasta. 2014. Scénograf a kostýmní výtvarník [Set and Costume Designer]. In David Chaloupka (ed.). A. V. Hrska 1890–1954. Praha: Vydala rodina umělce, 2014: 11–69.

[42] KOUKALOVÁ, Martina. 2018. Sekáč Ladislav Machoň (1888–1973) [Great Guy Ladislav Machoň (1888–1973)]. Zprávy památkové péče 78 (2018): 6: 590–603.

[43] KOUKALOVÁ, Martina. 2019. Ladislav Machoň a Praha (Život a dílo architekta a vybrané realizace pro Prahu) [Ladislav Machoň and Prague (Life and Work of the Architect and Selected Realisations for Prague)]. Disertační práce. Ústav pro dějiny umění FF UK, 2019.

[44] KRAJČÍ, Petr. 1998. Architektura [Architecture]. In Alena Adlerová (ed.). České art deco 1918–1938 (katalog) [Czech Art Deco 1918–1938 (Catalogue)]. Praha: Obecní dům a Uměleckoprůmyslové muzeum, 1998: 246–257.

[45] KŘÍŽOVÁ, Alena. 2001. Lidové umění jako inspirační zdroj českého dekorativismu [Folk Art as an Inspirational Source of Czech Decorativism]. In Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky [Traditions of Folk Culture in the Cultural Development of the Czech Republic]. Sborník příspěvku z 17. strážnického sympozia. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2001: 70–80.

[46] KŘÍŽOVÁ, Alena. 2015. Kroj jako výraz národní/regionální identity [Folk Costume as an Expression of National/Regional Identity]. In Alena Křížová, Martina Pavlicová a Miroslav Válka (edd.). Lidové tradice jako součást kulturního dědictví [Folk Traditions as Part of Cultural Heritage]. Brno: Ústav evropské etnologie FF MUNI, 2015: 9–88.

[47] LAHODA, Vojtěch. 1996. Český kubismus [Czech Cubism]. Praha: Brána, 1996.

[48] LUKEŠ, Zdeněk (ed.). 1994. Stavební umění. Kubistická architektura v Praze a jejím okolí [Construction Art. Cubist Architecture in Prague and Its Surroundings]. Mnichov: Bayerische Vereinsbank, 1994.

[49] LUKEŠ, Zdeněk. 2006. Český architektonický kubismus [Czech Architectural Cubism]. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2006.

[50] MATULOVÁ, Jitka. 2007. Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924, Bedřich Feuerstein – Vlastislav Hofman – František Kysela [Scenography of the Smetana Cycle from 1924, Bedřich Feuerstein – Vlastislav Hofman – František Kysela]. Opuscula historiae artium F 51 (2007): 175–196.

[51] MLATEČKOVÁ, Jitka. 2005. Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století [Folklorisms in Czech Fine Art of the 20th Century]. Národopisná revue 15 (2005): 1: 65–67.

[52] NEŠLEHOVÁ, Mahulena. 2004. Mnohostěn Hofmanova užitého umění [Polyhedron of Hofman's Applied Arts]. In Mahulena Nešlehová (ed.). Vlastislav Hofman. Praha: Společnost Vlastislava Hofmana, 2004: 77–132.

[53] NOVÁK, Vojta. 1913. Snahy divadla umění [Efforts of Theatre of Arts]. Scéna 1 (1913): 10: 250.

[54] POCHE, Emanuel a Sylva MAREŠOVÁ. 1956. František Kysela. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1956.

[55] POLÁČEK, Vojtěch. 2020. Mezi tradicí a experimentem [Between Tradition and Experiment]. In Pavla Pečinková (ed.). Pracoval jsem mnoho – soupis výtvarného díla Josefa Čapka, díl druhý: užitá kresba [I Worked a Lot – Inventory of Josef Čapek's Artwork. Volume Two: Applied Drawing]. Humpolec: 8SMIČKA, 2020: 132–214.

[56] POTŮČKOVÁ, Alena et al. 2004. Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století [Folklorisms in Czech Fine Art of the 20th Century]. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2004.

[57] PTÁČKOVÁ, Věra. 1982. Česká scénografie XX. století [Czech Scenography of the 20th Century]. Praha: Odeon, 1982.

[58] PTÁČKOVÁ, Věra. 1995. Kubismus a česká scénografie – Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze [Cubism and Czech Scenography – From the Collections of the Theatre Department of the National Museum in Prague]. Praha: České muzeum výtvarných umění, 1995.

[59] PTÁČKOVÁ, Věra. 1998. Scénografie – kubismus a expresionismus [Scenography – Cubism and Expressionism]. In Vojtěch Lahoda (ed.). Dějiny českého výtvarného umění IV/1 1890–1938 [History of Czech Fine Arts IV/1 1890–1938]. Praha: Academia, 1998: 371–383.

[60] PTÁČKOVÁ, Věra. 2009. Divadlo na konci světa [Theatre at the End of the World]. Praha: Pražská scéna, 2009.

[61] RUTTE, Miroslav. 1926. Revue z r. 1848 [Revue from 1948]. Národní listy 66: 299 (26. 6. 1926): 9.

[62] SOUČKOVÁ, Taťána. František Kysela a jeho smetanovská scénografie [František Kysela and His Smetana Scenography]. 2012. Musicalia 1–2 (2012): 114–119.

[63] STARÝ, Oldřich. 1925–1926. Česká moderní architektura [Czech Modern Architecture]. Stavba IV (1925–1926): 183–196.

[64] ŠŤASTNÁ, Denisa. 2017. NENECHALY SE VYŠACHOVAT: Příspěvek k tématu feminizace české scénografie 20. století [THEY DIDN'T GET ELIMINATED: A Contribution to the Theme of the Feminisation of 20th Century Czech Scenography]. Disertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2017.

[65] ŠVÁCHA, Rostislav. 1995. Od moderny k funkcionalismu [From Modernism to Functionalism]. Praha: Victoria Publishing, 1995.

[66] ŠVÁCHA, Rostislav. 2000. Lomené, hranaté & obloukové tvary: česká kubistická architektura 1911–1923 [Refracted, Angular & Arched Shapes: Czech Cubist Architecture 1911–1923]. Praha: Gallery, 2000.

[67] ŠVÁCHA, Rostislav. 2004. Architekt Hofman v průsečíku místa a doby [Architect Hofman at the Intersection of Place and Time]. In Mahulena Nešlehová (ed.). Vlastislav Hofman. Praha: Společnost Vlastislava Hofmana, 2004: 32–75.

[68] TEIGE, Karel. 1920. Scénické návrhy Vlastimila Hofmana [Scenic Designs by Vlastimil Hofman]. [mikrofilm]. Právo lidu 29 (4. 1. 1920).

[69] TEIGE, Karel. 1930. MSA 2 – Moderní architektura v Československu [MSA 2 – Modern Architecture in Czechoslovakia]. Praha: Odeon, 1930.

[70] VOJVODÍK, Josef. 2004. L'avant-garde retrouvé? Poznámky k problematice recepce české avantgardy v USA a Německu a k několika jejím opomíjeným aspektům, především k Teigovi [L'avant-garde retrouvé? Notes on the Reception of the Czech Avant-garde in the USA and Germany and on Several Neglected Aspects of It, Especially Teige]. Slovo a smysl 1 (2004): 2: 229–241.

[71] VOMÁČKA, Boleslav. 1923. Kulturní kronika – Z pražské opery [Cultural Chronicle – From the Prague Opera]. Lidové noviny 31 (29. 5. 1923): 264: 7.

[72] VYBÍRAL, Jindřich. 2020. Vážnost a důstojnost ministerských budov [Seriousness and Dignity of Ministerial Buildings]. In Vendula Hnídková (ed.). Duch, který pracuje [A Spirit that Works]. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020: 125–169.

[73] ŽÁKAVEC, František. 1922. Tři umělecké výpravy v Národním divadle (Čapkova, Kyselova, Hofmanova) [Three Art Stage Sets at the National Theatre (Čapek's, Kysela's and Hofman's)]. Národní listy 62 (11. 7. 1922): 187: 1–2.