Paměťové praktiky : metadatový popis digitalizovaného zvukového kulturního dědictví

Název: Paměťové praktiky : metadatový popis digitalizovaného zvukového kulturního dědictví
Variantní název:
  • Memory practices : metadata description of digitised sound cultural heritage
Zdrojový dokument: ProInflow. 2023, roč. 15, č. 1, s. [2]-47
Rozsah
[2]-47
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Příspěvek se věnuje metadatovým praktikám různých typů paměťových institucí digitalizujících zvukové dokumenty. Zvukové kulturní dědictví není v gesci žádné národní paměťové instituce, která by jej identifikovala, popisovala, shromažďovala a ochraňovala, a tak i jeho digitalizace probíhá v různých typech institucí odlišným způsobem. Teoretickým východiskem předložené výzkumné studie jsou paměťové praktiky G. C. Bowkera. Jejich perspektivou sledujeme, jak je ukládána společenská paměť, reprezentovaná jako digitalizovaný zvukový záznam.
Design / metodologie / přístup – Informace o používaných metadatových praktikách byly shromažďovány v online dotazníkovém šetření a z obsahové analýzy metadatového vzorku. Do výzkumu se z celkem 20 oslovených relevantních institucí zapojily čtyři archivy, dvě knihovny, jedno muzeum a jedna výzkumná organizace.
Výsledky – Paměťové instituce budují své digitální sbírky/fondy na základě dvou odlišných variant moderní konceptu času. Ty se promítají jak v jejich odlišném poslání, tak v následné aplikaci metadatových praktik a standardů. Deterministická mechanická koncepce tvoří počítačový paměťový režim, transformativní koncepce formuje databázový paměťový režim. Standardy a pravidla pro popis zvukových dokumentů jsou stejně různorodé jako poslání paměťových institucí, lze za nimi však opět identifikovat jednu či druhou variantu koncepce času. Univerzální mezi institucemi je snaha uchovávat informace o provenienci. Rozšířené je uchovávání provenienčních informací původních fyzických nosičů zahrnujících zvláště identifikaci a základní popis, kontext týkající se specifických rysů záznamu je uchováván vzácněji. Autenticita digitálních dokumentů se příliš velké péči paměťových institucí netěší, samotný průběh procesu transformace digitálního dokumentu po digitalizaci je neevidovaný. Přesto, že paměťové instituce digitalizují fondy primárně pro výzkumné využití, nevytvářejí dostatečné podmínky pro kvalitní digitální výzkum.
Originalita / hodnota – Příspěvek upozorňuje na důležitost uchovávání provenienčních a kontextuálních informací o digitalizovaných zvukových dokumentech, které jsou stěžejní nejen pro potvrzení autenticity záznamu, ale také pro rekonstrukci historických událostí spojených s hudbou a zvukem a s formováním zvukového průmyslu u nás. Příspěvek také otevírá perspektivu teorie paměťových praktik, které v českém prostředí nebyly doposud představeny.
Purpose – This paper examines the metadata practices of various types of memory institutions digitizing audio documents. Sound cultural heritage is not under the responsibility of any one Czech national memory institution to identify, describe, collect and preserve it, and so its digitization is carried out in different ways in different types of institutions. The theoretical basis of the present research study is the memory practices of G. C. Bowker. Through their perspective, we observe how the societal memory, represented as a digitized sound recording, is stored.
Design / methodology / approach – Information on metadata practices was gathered through an online survey and from content analysis of a metadata sample. Four archives, two libraries, one museum, and one research organization participated in the research from a total of 20 contacted relevant institutions.
Results – Memory institutions are building their digital collections and holdings based on two different variants of the modern concept of time. These are reflected both in their different missions and in the subsequent application of metadata practices and standards. The deterministic mechanical conception forms the computer memory regime; the transformative conception forms the database memory regime. Standards and rules for describing audio documents are as diverse as the mission of memory institutions, but again, one or the other variant of the concept of time can be identified behind them. Universal among institutions is the desire to preserve provenance information. The preservation of provenance information of the original physical media is widespread, involving in particular identification and basic description; context relating to specific features of the recording is more rarely preserved. The authenticity of digital documents does not receive much attention from memory institutions; the actual process of transformation of a digital document after digitization is unrecorded. Despite the fact that memory institutions digitize holdings primarily for research use, they do not create sufficient conditions for quality digital research.
Originality / value – The paper highlights the importance of preserving provenance and contextual information about digitized sound documents, which is central not only to confirm the authenticity of the recording, but also to reconstruct historical events related to music and sound and to the establishment of the sound industry in our country. The paper also opens a perspective on the theory of memory practices that have not been introduced in the Czech environment yet.
Note
Článek vznikl v rámci projektu DG18P02OVV032 Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie, financovaného Programem na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2018–2022 (NAKI II).
Reference
[1] Baca, M. (Ed.). (2008). Introduction to Metadata. The Getty Research Institute.

[2] Barešová, M. (2021). Katalogizace orálně-historických nahrávek na příkladu Sbírky zvukových záznamů Národního filmového archivu. Memo, 11(2), 6–18.

[3] Beniger, James R. (1986). The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information Society. Harvard University Press.

[4] Beňačková, M. a kol. (2020). Dlouhodobé uchování digitálních dat vzniklých digitalizací zvukových záznamů na fonografických válečcích a šelakových deskách. Knihovna: knihovnická revue, 31(2), 45–61.

[5] Beňačková, M. a kol. (2020a). Signifikantní vlastnosti: Příspěvek ke kolektivnímu nevědomí. ProInflow, 12(2). https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-3.

[6] Beňačková, M., Kočišová, P. & Ostráková, N. (2019). Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK. ProInflow, 11(2). https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-6.

[7] Bowker, G. C. (2005). Memory Practices in the Sciences. MIT Press.

[8] Borgman, Ch. L. (2015). Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World. The MIT Press.

[9] Briet, S. (1951). Qu'est-ce que la documentation. EDIT.

[10] Buckland, M. (1997). What is a 'document'? Journal of the American Society for Information Science, 48(9), 804-809.

[11] Burke, P. (2007). Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Karolinum.

[12] Caplan, P. (2003). Metadata fundamentals for all librarians. American Library Association.

[13] Caplan, P. (2008). What Is Digital Preservation? Library Technology Reports, 44(2), 7–9.

[14] Cejpek, J., Hlaváček, I. & P. Kneidl. (1996). Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Karolinum.

[15] CLIRLC (Council on Library and Information resources and the Library of Congress) (2006). Capturing Analog Sound for Digital Preservation: Report of a Roundtable Discussion of Best Practices for Transfering Analog Discs and Tapes. https://www.clir.org/pubs/reports/pub137/

[16] Cubr, L. (2010). Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. Národní knihovna České republiky.

[17] Cubr, L. (2018). Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih. ProInflow, 10(2). https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-5

[18] Cubr, L. (2017). Standardizace při tvorbě digitálních dokumentů jako základ digitální archivace. In: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov: zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archiváci. Univerzitná knižnica v Bratislave.

[19] Definice metadatových formátů pro digitalizaci monografických dokumentů (monografií, kartografických dokumentů, hudebnin) (2015). Verze 1.2. Dostupné z: https://standardy.ndk.cz/standardy-digitalizace/DMFmonografDok_12.pdf.

[20] Definice metadatových formátů pro digitalizaci zvukových dokumentů: Část 1: Gramofonové desky (2020). Verze 0.4. Dostupné z: https://standardy.ndk.cz/ndk/standardy-digitalizace/DMF_zvuk_gramo_0.4_final.pdf.

[21] Definice metadatových formátů pro digitalizaci zvukových dokumentů: Část 2: Fonografické válečky (2020). Verze 0.2. Dostupné z: https://standardy.ndk.cz/ndk/standardy-digitalizace/dmf_fonovalecky_0.2_final.pdf.

[22] Doležal, D. (2022). Aktuální problémy českého archivnictví. Dostupné z: http://cesarch.cz/aktualni-problemy-ceskeho-archivnictvi.

[23] Doležalová, V. (2018). Návrh metadatového standardu pro digitalizaci zvukových CD disků. [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/dap1m/.

[24] Duff, W. a kol. (2013). From coexistence to convergence: studying partnerships and collaboration among libraries, archives and museums. Information Research, 18(3), paper 585. Dostupné z: http://informationr.net/ir/18-3/paper585.html#.Y1hBv_zP1RY

[25] Feaster, P. (2010). Edouard-Léon Scott de Martinville: An Annotated Discography. ARSC Journal, 41(2), 43–82.

[26] Harrison, H. W. (Ed.). (1991). The FIAF Cataloguing Rules For Film Archives. K. G. Saur.

[27] Hjerppe, R. (1994). A Framework for the Description of Generalised Documents. Advances in Knowledge Organization, 4, 173–180.

[28] Holland, B. (1997). Upgrading Label' Vaults No Easy archival task. Billboard, 1, s. 98-99.

[29] Horová, I. a kol. (2022). Archiv, který nebyl: Sto let pokusů o národní zvukový archiv. Národní muzeum v Praze.

[30] Hutař, J., Melichar, M.& Stoklasová, B. (2009). Národní digitální knihovna. Knihovna, 20(1), s. 6-21 Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/humesto.htm.

[31] Hutchins, E. (1996). Cognition in the Wild. MIT.

[32] Ištvánek, M. a kol. (2022). Metodika digitalizace fonografických válečků: proces a postupy digitálního přepisu fonografických válečků na přístroji Endpoint. Dostupné z: https://invenio.nusl.cz/record/501604/files/nusl-501604_1.pdf.

[33] Jin Ma (2009). Metadata in ARL Libraries: A Survey of Metadata Practices. Journal of Library Metadata, 9(1-2), 1-14. https://doi.org/10.1080/19386380903094977

[34] Justová, B. (2013). Průzkum ve vybraných paměťových institucích zaměřený na fond zvukových dokumentů: analýza k projektu Národní virtuální fonotéka. [Bakalářská práce. Masarykova univerzita]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/t8ihq/.

[35] Lorenz, M. a kol. (2022). Záchrana zvukového kulturního dědictví: aktuální situace, problémy, možnosti. Littera.

[36] McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím: extenze člověka. Odeon.

[37] Moulaison, H. L., Dykas, F. & Gallant. K. (2015). OpenDOAR Repositories and Metadata Practices. D-Lib Magazine, 21(3/4). https://doi.org/10.1045/march2015-moulaison.

[38] Neubauer, Z. & Fiala. J. (2001). Smysl a svět: hermeneutický pohled na svět. Moraviapress.

[39] Nora, P. (1998). Mezi pamětí a historií: problematika míst. In Bensa, A. (Ed.). Politika paměti: antologie francouzských společenských věd (s. 7-29.). CEFRES. Cahiers du CEFRES.

[40] Odbor archivní správy a spisové služby (2022). Základní pravidla pro zpracování archiválií (ver. 3.0). Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D.

[41] Novotná, H. (2022). Šest let průzkumů fondů a sbírek zvukových dokumentů. In Lorenz, M. a kol. Záchrana zvukového kulturního dědictví: aktuální situace, problémy, možnosti (s. 13-26). Littera.

[42] Oddělení standardů (2022). Národní knihovna České republiky. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/vizitky/digi-ochrana3.

[43] Ostráková, N. & Kopský, V. (2020). Posuzování souborových formátů z hlediska dlouhodobého uchovávání a návrh metodiky pro Národní knihovnu České republiky. Knihovna: knihovnická revue, 31(2), 83-105.

[44] Ostráková, N. & Šír, F. (2017). Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR. Přípravná studie NK ČR k možnosti dlouhodobého uložení digitalizovaných dat. Knihovna: knihovnická revue, 28(1), 5–19.

[45] Otlet, P. (1934). Traité de Documentation: Le Livre sur le Livre: Théorie et pratique. Editiones Mundaneum.

[46] Rahman, A. I. M. J. a kol. (2011). Metadata practices in digital libraries. In International Seminar 'Vision 2021: The role of libraries for building digital Bangladesh. University of Dhaka, 4 February 2011. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10760/24953

[47] Standardy pro metadata (2022). Národní digitální knihovna. Dostupné z: https://standardy.ndk.cz/ndk/standardy-digitalizace/metadata.

[48] STATUT FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY (2019). Dostupné z: https://standardy.ndk.cz/ndk/copy_of_FV_statut_novy.pdf.

[49] Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Otevřený archivační informační systém – Referenční model. (2014). 2. vyd. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

[50] Šír, F. & Žabička, P. (2013). Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce. Moravská zemská knihovna. Dostupné z: https://invenio.nusl.cz/record/363475/files/nusl-363475_1.pdf.

[51] Tadic, L. a kol. (2016). The FIAF Moving Image Cataloguing Manual. FIAF.

[52] The Library of Congress (2009). MODS User Guidelines Version 3. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-userguide-elements.html.

[53] The Library of Congress (2022). METS: An Overview & Tutorial. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v3_en.html.

[54] The Library of Congress (2022a). MODS RDF Ontology. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/mods/modsrdf/primer.html.

[55] The Library of Congress, PREMIS Editorial Committee (2012). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata (version 2.2). Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf.

[56] Trant, J. (2009). Emerging convergence? Thoughts on museums, archives, libraries, and professional training. Museum Management and Curatorship, 24(4), 369-387. https://doi.org/10.1080/09647770903314738

[57] UNESCO/UBC (2012). VANCOUVER DECLARATION: The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. UNESCO, Vancouver. Dostupné z: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/unesco_ubc_vancouver_declaration_en.pdf.

[58] Vašek, Z. (2017). Standardizace Národní digitální knihovny. In: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov: zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archiváci. Univerzitná knižnica v Bratislave, s. 113.

[59] VISK 7: Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS (2022). VISK: Veřejné informační služby knihoven. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/visk-7.

[60] Zápis z jednání formátového výboru NDK 24.2.2021 (2021). Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/11dPovMzLXhBgmprJvFur6KS4l4LQTr26_zlsdTFEjTg/edit?usp=sharing.

[61] Získal, B. a kol. (2019). Metodika uchování a prezentace multimediálních dat. Národní filmový archiv. Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432001.