Znojmo chapbooks with false imprints and tools for their detection

Název: Znojmo chapbooks with false imprints and tools for their detection
Variantní název:
  • Znojemské kramářské tisky s fingovaným impresem a nástroje pro jejich identifikaci
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 29-46
Rozsah
29-46
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In the first half of the 19th century, one can relatively often encounter the phenomenon of false imprints in Czech chapbooks. In such cases, a different place of printing is indicated in the imprint than was the case in reality. Uncritical acceptance of data about the place of printing can then lead to completely erroneous conclusions in subsequent analyses. Using the example of a number of Znojmo chapbooks, the aim of this text to demonstrate ways to identify chapbooks which have a false imprint. By analysing specific model chapbooks, we have been able to derive the tools that can be used for identification. A comparison of woodcuts turned out to be the main tool for identifying these prints. The study also shows that the Znojmo print shop produced a large number of chapbooks with a false imprint in the 1840s under Martin Hoffmann. The stated conclusions raise significant questions regarding any future evaluation of chapbook output at individual print shops on Czech territory.
U českých kramářských tisků se lze v 1. polovině 19. století relativně často setkat s fenoménem fingovaných impres. V takových případech se v impresu uvádí jiné místo tisku, než odpovídalo realitě. Nekritické přebírání údajů o místě tisku může v následných analýzách ovšem vést ke zcela mylným závěrům. Cílem studie je na příkladu znojemské produkce poukázat na způsoby, jak kramářské tisky s fingovaným impresem identifikovat. Problém je nastíněn pomocí analýzy konkrétních modelových kramářských tisků, na jejichž příkladě jsou demonstrovány nástroje, které je možné k identifikaci použít. Jako hlavní nástroj identifikace těchto tisků se ukázala komparace užitých dřevořezů. Studie také ukazuje, že znojemská tiskárna produkovala ve 40. letech 19. století za působení Martina Hoffmana velké množství kramářských tisků s fingovaným impresem. Uvedené závěry významně problematizují budoucí zhodnocení produkce kramářských tisků v jednotlivých tiskárnách na českém území.
Note
The paper was funded by the Institutional support for long term conceptual development of a research organization (The Moravian Library) by the Czech Ministry of Culture.
Reference
[1] Collection of chapbooks, MZK. Register of deaths of parish St. Crosses in Znojmo (1853–1889). MZA, fond E67 Sbírka matrik, no. 14986

[2] Collection of chapbooks, MZK. 1711. Píseň o umučení Páně. Znojmo: Jan Václav Svoboda, KNM, sign. KP Špal. 130/17

[3] ČERNÝ, Josef. 1998. "Znojemské kalendáře dvou století (Soupis kalendářů vydávaných ve Znojmě 1711–1900)", in Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1997 (Znojmo: Státní okresní archiv ve Znojmě), pp. 22–54

[4] ČERNÝ, Josef. 1999. "Česká zábavná próza z Hofmannovy a Lenkovy tiskárny ve Znojmě do r. 1900", in Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1998 (Znojmo: Státní okresní archiv ve Znojmě), pp. 30–36

[5] ČERNÝ, Josef. 2000. "Německy tištěná populární próza ze znojemských tiskáren v 19. století", in Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1999 (Znojmo: Státní okresní archiv ve Znojmě), pp. 59–71

[6] DROZDA, Martin. 2022a. "Fingovaná impresa", in DUFKA, Jiří (ed.): Kramářské písňové tisky (Brno: Moravská zemská knihovna), pp. 150–159

[7] DROZDA, Martin. 2022b. "Chrudimské kramářské tisky s fingovaným impresem", Knihy a dějiny 29, no. 1–2, pp. 137–158

[8] DROZDA, Martin. 2022c. "Dřevořez", in DUFKA, Jiří (ed.): Kramářské písňové tisky (Brno: Moravská zemská knihovna), pp. 100–114

[9] DUFKA, Jiří. 2019. "Zrod venkovské tiskárny. Znojemská dílna v letech 1703–1742", Knihy a dějiny 26, no. 1–2, pp. 52–106

[10] GLOMBOVÁ, Hana (ed.). 2020. Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě (Brno: Moravské zemské muzeum)

[11] HOLUBOVÁ, Markéta. 2012. Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie (Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky)

[12] CHYBA, Karel. 1966–1984. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860 (Praha: Památník národního písemnictví)

[13] KNEIDL, Pravoslav. 1983. Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček (Praha: Odeon)

[14] PETRTYL, Josef. 1947. "K funkci obrázků kramářských tisků. Pomůcka při jejich bibliografii", Český lid 34, no. 4, pp. 75–77

[15] PETRTYL, Josef. 1956. "O výrobních otázkách špalíčkových tisků", Československá ethnografie 4, no. 3, pp. 252–266

[16] PETRTYL, Josef. 1963. "Obrázkový štoček jako prostředek při srovnání kramářských tisků", in DVOŘÁK, Jaromír – KVAPIL, Josef Š. (eds.): Václavkova Olomouc 1961 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství), pp. 366–368

[17] SCHEYBAL, Josef V. 1990. Senzace pěti století v kramářské písni (Hradec Králové: Kruh)

[18] SMETANA, Rudolf – VÁCLAVEK, Bedřich. 1949. České písně kramářské (Praha: Svoboda)

[19] VOBR, Jaroslav. 1968. "Kramářská píseň o pádu stonařovského meteoritu roku 1808", in Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 5 (Jihlava: Muzeum Vysočiny, Státní okresní archiv Jihlava), pp. 85–87

[20] VOBR, Jaroslav. 1970. Jihlavské tisky českých kramářských písní, Master's thesis, Charles University

[21] VOBR, Jaroslav. 1988. "Další kramářské písně o stonařovském meteoritu", in Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 6, (Jihlava: Muzeum Vysočiny, Státní okresní archiv Jihlava), pp. 235–240

[22] VRBKA, Anton. 1924. "Die Buchdruckerkunst in Znaim", in Znaimer Wochenblatt – Jubiläums-Ausgabe 1849–1924, 21. 9. 1924, pp. 2–8

[23] WÖGERBAUER, Michael et al. 2015. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek I. 1749–1938 (Praha: Academia; Ústav pro českou literaturu AV ČR)