Unauthorised printing is forbidden : a contribution on the authorship of texts appearing in 19th-century pilgrimage chapbooks dedicated to the Virgin Mary of Svatá Hora

Název: Unauthorised printing is forbidden : a contribution on the authorship of texts appearing in 19th-century pilgrimage chapbooks dedicated to the Virgin Mary of Svatá Hora
Variantní název:
  • Patisk spisovatele se zapovídá : příspěvek k autorství textů poutních kramářských tisků 19. století věnovaných Panně Marii Svatohorské
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 47-66
Rozsah
47-66
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Within the wide range of printed books focusing on religious themes, an important role was played by pilgrimage chapbooks. Their primary task was to increase the prestige and popularity of pilgrimage sites and strengthen the promotion of pilgrimage cults among believers. Pilgrimage chapbooks, as a period medium, played an important role, since they mainly addressed the lower strata of the population. In the presented study we will try to analyse the results of research concerning questions of motivation and the social origin of their creators, and the way in which texts of pilgrimage chapbooks were created in the 19th century. Our attention will therefore be focused on issues that have so far stood outside the professional interest of experts. The basis of this analysis are the pilgrimage chapbooks dedicated to Panna Marie Svatohorská, i.e. the Virgin Mary of Svatá Hora (in English: "Holy Mountain"), one of the most revered pilgrimage cults in the Czech lands.
V široké škále tištěné knižní produkce s náboženskou tematikou zaujímaly významnou roli poutní tisky, jejichž hlavním posláním bylo zvýšení prestiže a slávy poutních míst a posílení propagace poutních kultů mezi věřícími. Specifickou úlohu sehrávaly poutní kramářské tisky, které jako dobové medium oslovovaly především nižší vrstvy obyvatelstva. V předložené studii se pokusíme analyzovat výsledky výzkumu týkajícího se otázky motivace, sociálního původu tvůrců a způsobu tvorby textů poutních kramářských tisků v 19. století, tedy zaměřeného na problematiku, která stála dosud mimo odborný zájem. Základem rozboru se staly poutní kramářské tisky, které se věnovaly Panně Marii Svatohorské, jednomu z nejuctívanějších poutních kultů v českých zemích.
Note
This paper was created with the institutional support RV0: 68378076, The Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology.
Reference
[1] NA, Praha. Fond redemptoristé, Svatá Hora, sign. H 7, Kniha pro zápisy cizích celebrantů, 1776–1835, inv. č. 53, (without folio numbering)

[2] NA, Praha. Fond redemptoristé, Svatá Hora, sign. H 7/2, Kniha pro zápisy cizích celebrantů, 1835–1909, inv. č. 54, (without folio numbering)

[3] NA, Praha. Fond redemptoristé, Svatá Hora, sign. H 26, Kniha bratrstva Nejsvětějšího Srdce blahoslavené Panny Marie, 1861–1865, inv. č. 61 (without folio numbering)

[4] SOA, Praha. Fond Římskokatolická církev Hostín, kniha Hostín č. 3, Matrika narozených 1784–1842, p. 21.

[5] SOA, Praha. Fond Římskokatolická církev Hostín, kniha Hostín č. 15, Matrika oddaných 1784–1842, p. 6.

[6] SOA, Praha. Fond Římskokatolická církev Hostín, kniha Hostín č. 27, Matrika zemřelých 1841–1934, f. 125r.

[7] SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika narozených 1820–1836, kniha 4541, (sign. 1313), inv. č. 5306

[8] SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika narozených 1837–1890, sign. 5441, (sign. 5441), inv. č. 5313

[9] SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika oddaných 1842–1864, (sign. 1322), inv. č. 5329

[10] SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika zemřelých 1828–1863, kniha 4579, (sign. 1330), inv. č. 5344

[11] DOUBRAVSKÝ, Leo. 1944. ms. Doplněk poutní knihy Velká Radostná Cellenská cesta s přílohou, Dačice, Kostelní Vydří, Karmelitánská knihovna, sbírka písní a pobožností, sign. W 19

[12] HAIS, František. [1850–1899]. Bolestné loučení s Pannou Marií Svato-Horskou. Příbram, publisher: Peterson, Eugen; Jindřichův Hradec, printer: Landfras, Alois Josef – syn, sign. K 4357, KNM

[13] HAIS, František. [1850–1899]. Nábožná modlitba k obrazu blahoslavené Rodičky Boží Svatohorské. Příbram, publisher: Eugen Peterson; Jindřichův Hradec, printer: Alois Josef Landfras – syn, sign. K 4372, MJH.

[14] HAIS, František. [1850–1899]. Píseň na radostný máj. Touha poutnická po kvítku mariánském na hoře svaté kvetoucí. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef – syn, sign. KP J 135/1, KNM

[15] HAIS, František. 1858. Chvalozpěv mariánský o krásné zahradě na příbramské Hoře. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 4381, MJH

[16] HAIS, František. 1858. Nábožná píseň ku příchodu na svatou Horu, […]. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 4382, MJH

[17] HAIS, František. 1858. Píseň loučící od Panny Marie na svaté Hoře. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. KP Hlava 415, KNM

[18] HAIS, František. 1858. Přivítání před obrazem Rodičky Boží Svatohorské. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. L.A. 1936/186, KNM

[19] HAIS, František. 1858. Žalostné loučení před obrazem Panny Marie Svatohorské. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 6004, MJH

[20] HAIS, František. 1859. Horlivá píseň k Panně Marii, […] rezidence svatohorský. Jindřichův Hradec, publisher: Hais, František; printer: Landfras, Alois Josef, sign. K 3160, MJH

[21] HAIS, František. 1859. Píseň ke cti nejblahoslavenější Rodičky Boží Svatohorské […]. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 4343, MJH

[22] KAUTSKÝ, František. 1800. Horlivá píseň k Panně Marii Svatohorské […]. Praha. Diesbach, Jan, private collection

[23] KREJZA, Václav. 1857. Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, […]. Jindřichův Hradec. Landfras, Josef Alois, sign. VK-0000.185,5, MZK

[24] KREJZA, Václav. 1859. Nábožná píseň k Panně Marii Svato-Horské. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. VK-0000.293,2, MZK

[25] KREJZA, Václav. 1864. Nábožná píseň ku poctě […] Bratrstva neposkvrněného srdce Marie Panny na Svaté Hoře […]. Příbram. Peterson, Eugen, sign. VK-0008.812, MZK

[26] MIČKA, Antonín. [1882]. Nová píseň k Panně Marii Svato-Horské, k jubilejní slavnosti 1882 přiměřená. Litomyšl, publisher: Mička, Antonín; printer: Augusta, Vladimír sign. KP Hlava 414, KNM

[27] PELIKÁN, Jan. 1840. Uctění Panny Marie Svatohorské. N.p.: N.p., sign. KP 6256, KNM

[28] RUDL, Josef. 1844. Maria Matka Boží svatohorská […]. Praha, publisher: Rudl, Josef; printer: Landau, Mosea Jisrael, sign. K 5245, MJH

[29] ST[ANKOVSKÝ]., J[osef]. [1850–1879] Píseň k Panně Marii Svatohorské. Praha. Spurný, Jan, sign. KP Hruška 82, KNM

[30] TICHOVSKÝ, Antonín. 1857. Chvalozpěv k svatohorské Rodičce Boží. Praha. Stýblo, Bedřich, sign. KP H 77/1, KNM

[31] TICHOVSKÝ, Antonín. 1863. Píseň poutnická k svatohorskému obrazu Rodičky Boží Marie Panny. Praha, publisher: Tichovský, Antonín; printer: Stýblo, Bedřich, sign. KP Hlava 411, KNM

[32] TICHOVSKÝ, Antonín. 1867. Poutnická píseň ke cti Panny Marie Svatohorské. Praha. Bellmann, Karel, sign. KP Hlava 484, KNM

[33] VEVERKA, František. [1819–1830]. Chvalozpěv k uctění […], k mariánskému obrazu Panny Marie Svatohorské […]. Praha. Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa, sign. KP Hlava 413, KNM

[34] VONDRÁČKOVÁ, Rozálie (Osík). [1860–1887]. Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské. Litomyšl. Bergerová, Josefa. Private collection

[35] ADAM, Adolf. 1998. Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe (Praha: Vyšehrad), p. 212

[36] BĚHALOVÁ, Štěpánka. 2021. "Kramářské tisky jako specifický doklad knižní kultury 18. a 19. století. Fond kramářských tisků Muzea Jindřichohradecka", Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2021, vol. 66, no. 3–4, pp. 80–100

[37] ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko. 1965. Československý hudební slovník osob a institucí. II. M–Ž (Praha: Státní hudební vydavatelství), p. 89

[38] DUFKA, Jiří. 2022. "Rukověť poutnická", in BOHÁČOVÁ, Michaela (ed.): /Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Katalog výstavy (Brno: Moravské zemské muzeum), pp. 92–93

[39] HOLAS, František Xaver. 1929. Dějiny poutního místa mariánského Svaté Hory u Příbramě ([Příbram]: Matice svatohorská), pp. 659–663

[40] HOLUBOVÁ, Markéta. 2014. "Odraz kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci", in HOLUBOVÁ, Markéta – SUCHOMELOVÁ, Marcela (eds.): Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), pp. 59–79

[41] HOLUBOVÁ, Markéta. 2015. Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), p. 78

[42] HOLUBOVÁ, Markéta. 2018. "Mariazell v tištěných médiích 18. a 19. století", Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2018, vol. 63, no. 3–4, pp. 196–206

[43] HOLUBOVÁ, Markéta. 2021. Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), pp. 34–35

[44] HOLUBOVÁ, Markéta. 2022a. "Tvůrci a nakladatelé kramářských písní", in FROLCOVÁ, Věra – KOSEK, Pavel – BOČKOVÁ, Hana – HOLUBOVÁ, Markéta – SLAVICKÝ, Tomáš: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska (Brno: Host), pp. 469–476.

[45] HOLUBOVÁ, Markéta. 2022b. "Zázrak při plavbě poutníků na Dunaji do Mariazell", in BOHÁČOVÁ, Michaela (ed.): Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Katalog výstavy (Brno: Moravské zemské museum), pp. 88–89

[46] HONEJSEK, Václav. 1895. Z dějin nepatrné české vesnice. II (Praha: Cyrillo-methodějská knihtiskárna V. Kotrba), p. 57

[47] CHYBA, Karel. 1966–1984. "Slovník tiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860", in Příloha Sborníku Památníku Národního písemnictví. Strahovská knihovna 1966–1984, vol. 1–11, p. 107

[48] JANČÍK, Josef. 1941. Na toulkách Božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka (Brno: Občanská tiskárna)

[49] KOLEK, Antonín. 1942. Radostná cesta k staré Matce Boží Žarošické. Starodávná baroková pout (Brno: Občanská tiskárna), p. 266

[50] KUDĚLA, Jiří. 1990. "Pražský židovský knihtisk, židovská knihkupectví a antikvariáty 18.–19. století", Documenta Pragensia 1990, vol. 10, no. 2, 1990, pp. 407–436

[51] KUSÁKOVÁ, Lenka. 2008. "František Budislav Veverka", in MERHAUT, Luboš (ed.): Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/II.. U–Ž (Praha: Academia), pp. 1322–1323

[52] KUSÁKOVÁ, Lenka. 2009. "Ekonomické aspekty literární tvorby v předbřeznové době 1830–1848 (z pohledu nakladatelské a redakční korespondence, vzpomínek současníků a dobové publicistiky)", in BŘEŇ, Tomáš – JANÁČEK, Pavel (eds.): "O slušnou odměnu bude pečováno …" Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české literatuře 19. a 20. století (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), pp. 53–72

[53] LANTOVÁ, Ludmila. 2008. "Josef Jiří Stankovský", in MERHAUT, Luboš (ed.): Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/I. S–T (Praha: Academia), pp. 334–337

[54] MIČKA, Antonín. [1868]. Příloha k Cellenské cestě (Brno: J. Pustowsky)

[55] PAŘÍZKOVÁ, Kateřina. 2014. "Mariánská procesí v průběhu 19. století. Pražský písničkář František Hais o svých poutích na Svatou Horu, do Staré Boleslavi a konečně do Hájku v letech 1832–1888", in HOLUBOVÁ, Markéta – SUCHOMELOVÁ, Marcela (eds.): Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), pp. 285–298

[56] ROYT, Jan. 1990. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha: Academia), pp. 132–150

[57] RYŠAVÁ, Eva. 1985. Vzpomínky pražského písničkáře 1818–1897 (Praha: Odeon)

[58] RYŠAVÁ, Eva. 1993. "František Hais", in FORST, Vladimír: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2/I. H–J (Praha: Academia), pp. 23–25

[59] SCHEYBAL, Josef Snr. 1955. "Josef Tér, jarmareční písničkář", Československá etnografie 1955, vol. 3, no. 1, pp. 72–96

[60] SCHEYBAL, Josef Václav. 1990. Senzace pěti století kramářské písni (Hradec Králové: Okruh), pp. 19–30, 31–41

[61] SCHMIDT, Leopold. 1938. "Niederösterreichische Flugblattlieder", Jahrbuch für Volksliedforschung 1938, vol. 6, p. 108

[62] VOCHALA, Joža. 1964. "Lidová špalíčková literatura na Těšínsku", Těšínsko 1964, vol. 7, no. 13–14, pp. 3–19

[63] AUT NL CR. 2022. "Kautský, František" [online]. URL:https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017852&local_base=AUT [Accessed December 15, 2022]

[64] AUT NL CR. 2022. "Tichovský, Antonín" [online]. URL:https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000038344&local_base=AUT [Accessed December 15, 2022]