Songs about St. John of Nepomuk from the 17th to the 19th century (especially broadside ballads)

Název: Songs about St. John of Nepomuk from the 17th to the 19th century (especially broadside ballads)
Variantní název:
  • Písně (zvláště kramářské) o sv. Janu Nepomuckém od 17. do 19. století
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 67-88
Rozsah
67-88
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper focuses on St. John of Nepomuk, the most popular saint of the Czech Baroque period, and his hymnography, which constitutes the largest group of songs in the entire Baroque hymnography from the Czech lands, whether in Czech or German. The study is dedicated not only to analysing the song material from the perspective of literary history (leitmotifs, other frequent motifs, metaphors and terms, song genres, forms of narration) but also to seeking relations between the songs and piety itself. Songs about St. John of Nepomuk, preserved mainly as broadside ballads, were in fact closely connected to the religious services performed during the May feasts in Prague and in front of his statues and chapels, which were spreading across the country from the beginning of the 18th and far into the 19th century. My research is based on 328 gathered songs, of which 201 have so far been analysed in more detail.
Příspěvek se zabývá svatým Janem Nepomuckým, nejpopulárnějším světcem českého baroka, a písněmi složenými k jeho poctě, které tvoří nejrozsáhlejší skupinu písní o svatých v celé barokní hymnografii z českých zemí, ať už v češtině nebo v němčině. Studie se věnuje nejen rozboru písňového materiálu z hlediska literární historie (leitmotivy, další časté motivy, metafory a způsoby pojmenování světce, písňové žánry, podoby vyprávění), ale také hledání vztahů mezi písněmi a zbožností jako takovou. Písně o sv. Janu Nepomuckém, dochované převážně v podobě kramářských písní, totiž úzce souvisely s bohoslužbami konanými při májových slavnostech v Praze a před jeho sochami a kapličkami, které se v 18.–19. století šířily po celé zemi. Výzkum se opírá o 328 shromážděných písní, z nichž 201 bylo zatím podrobněji analyzováno.
Reference
[1] BALBÍN, Bohuslav. 1684. Život S. Jana Nepomucenského… (Praha: Jiří Černoch)

[2] BARTHOLD PONTANUS, Jiří. 1602. Hymnorum sacrorum de beatissima virgine Maria et s. patronis S.R. Bohoemia Libri tres (Praha: Mikuláš Štraus)

[3] late 18th century. Johanneisches Blumen-Büschlein (Praha: František Jeřábek)

[4] HOLOUBEK, Jan. 1818. Krátké zebrání některých nábožných písní k Panně Marii, k Pánu Ježíši a k svatému Janu Nepomuckému… (written in Hnojice), private collection of Jan Kvapil

[5] 1701. Hymnodia Catholica Oder Ausserlesene Alte und Neue Catholische Kirchen-Gesänger… (Eger: Johann Frantz Fritschen)

[6] 1789. Písně k veřejné i domácí pobožnosti s melodiemi, též i modlitby… (Praha: Císařsko-královská normální škola)

[7] 1729. Správa historická o životě, mučedlníctví a zázracích sv. JANA Nepomuckého… (Praha: Karel Jan Hraba)

[8] VOLEK, František. 1792. Cantionale De Sancto Ioane Nepomuceno (written in Rožnov pod Radhoštěm), private collection (digital copy in National Open Air Museum, Rožnov pod Radhoštěm)

[9] [1701–1710] Drey schöne Neue Geistliche Lieder, Prague, Hampel's printing house, KPK SPr 07770

[10] [before 1705] Drey anmuthige Lieder […] zu dem heiligen Johann von Nepomuck, n. p., KPK SPr 07770

[11] 1709. Písně o svatém Janu Nepomuckém, Olomouc, Ignácius Rosenburg, Ostrava Museum sign. 430

[12] [turn of the 19th century] Untitled, manuscript, VMO E 18871–18903, přív.

[13] [1800–1850] Nábožná píseň ke cti svatého Jana Nepomuckého, Skalica, VMO E15525.

[14] BILOVSKÝ, Bohumír Hynek. 1933. Církevní Cherubín, anebo Slavný a stálý v ohni a mukách víry a svaté zpovědi zástupce Jan Sarkander, ed. Josef Vašica (Olomouc: Stojanova literární jednota bohoslovců)

[15] BITNAR, Vilém. 1932. Čítanka svatojanská. Svazek první. Náboženská osobnost sv. Jana Nepomuckého (Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého)

[16] BITNAR, Vilém. 1933. Čítanka svatojanská. Svazek druhý. Od kněžského vysvěcení po mučednickou smrt (Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého)

[17] BITNAR, Vilém. 1934. Čítanka svatojanská. Svazek třetí. Janova mučednická smrt a posmrtné oslavení (Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého)

[18] DUCREUX, Marie-Elizabeth. 1997. "Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi", Český časopis historický 95, no. 3–4, p. 585–620

[19] FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.) 2022. Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press)

[20] HASHEMI, Michaela. 2007. Literární fenomén nepomucenské homiletiky (Brno: Tribun)

[21] HORÁKOVÁ, Michaela (ed.). 2000. Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století (Žďár nad Sázavou: Společnost Cisterciana Sarensis)

[22] IVÁNEK, Jakub. 2017. "Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)", Listy filologické 140, pp. 201–230

[23] KOPECKÝ, Milan (ed.). 1998. Žena krásná náramně. Soubor svatojánských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy (Žďár nad Sázavou: Společnost Cisterciana Sarensis)

[24] LIFKA, Bohumír (ed.). 1995. Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských duchovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou v letech 1727–1736 (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství)

[25] MALURA, Jan – IVÁNEK, Jakub. 2019. Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě 1600–1850 (Brno: Host)

[26] SCHMIDT, Leopold. 1938. "Niederösterreichische Flugblattlieder", Jahrbuch für Volksliedforschung 6, pp. 104–163

[27] SCHMIDT, Leopold. 1970. "Johannesandachten und Nepomuklieder in Niederösterreich und im Burgland", in: Volksgesang und Volkslied. Proben und Probleme (Berlin: Erich Schmidt Verlag), pp. 347–366

[28] ŠORM, Antonín. 1929. "Pražské pobožnosti svatojanské", in BITNAR, Vilém – PROCHÁZKA, Karel (eds.): Pragensia svatojanská. Sborník statí o kultuře českého baroka (Praha: Výbor svatojanský), pp. 134–150

[29] VLNAS, Vít. 1993. Jan Nepomucký, česká legenda (Praha: Mladá Fronta)

[30] VLNAS, Vít. 2013. Jan Nepomucký, česká legenda (Praha – Litomyšl: Národní galerie – Paseka)

[31] KPS – Knihopis Database [online], Praha: National Library of the Czech Republic. URL: http://knihopis.cz/knihopis-eng.html [Accessed February 20, 2023].

[32] MZK catalogue [online], Brno: Moravian Library. [Accessed February 18, 2023]. URL: https://vufind.mzk.cz

[33] RICHTER, Josef. 1784. Bildergalerie katholischer Misbräuche von Obermayr (Frankfurt – Leipzig), [online]. URL: https://www.projektgutenberg.org/richterj/kathomis/titlepage.html [Accessed February 18, 2023].