The maintenance and transmission of memory through media : a murder in broadside ballads, news periodicals, and oral tradition

Název: The maintenance and transmission of memory through media : a murder in broadside ballads, news periodicals, and oral tradition
Variantní název:
  • Udržování a přenos paměti prostřednictvím médií : vražda v kramářských písních, tiscích a novinách
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 133-152
Rozsah
133-152
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study uses a 1907 quadruple homicide to present the different ways that information was presented by broadside ballads, news periodicals, and the oral tradition. Broadside ballads, which were akin to tabloid journalism and commemorated important events as one-page hard-copies of song lyrics, were losing popularity at the time, and news periodicals, like newspapers and magazines, represented the most accessible source of information for the broader social strata. Both helped to transmit and, later, maintain the memory of the infamous crime. This text focuses on similarities and differences in the reporting, including the choice of topic, sourcing, transmission of information, work with audiences, and authorship. Drawing on primary sources and present-day recapitulations, it analyses the ways in which memory was maintained (and not maintained) through these media. In addition, the study analyses the passage of information through oral folk tradition and collective and community memory, and their mutual influences.
Studie představuje na příkladu kriminálního činu z roku 1907 dva základní typy informačních médií a jejich schopnost udržování paměti. Kramářské tisky, jejichž popularita v této době již zaniká, a dobové noviny, které představovaly nejdostupnější zdroj informací pro široké společenské vrstvy. Text se zaměřuje na podobnosti a rozdílnosti při informování o vraždě, ať už z pohledu výběru tématu, jeho zpracování, zdrojování a předávání informací, práci s publikem, či autorství. Na základě dostupných pramenů od roku události po současnost analyzuje schopnosti a způsoby udržování a mizení paměti prostřednictvím těchto médií. A vedle dobového odrazu události ve vybraných médiích analyzuje také jeho předávání v ústní lidové tradici, v kolektivní a rodinné paměti, a jejich vzájemné vlivy.
Note
This peer reviewed scientific article appears thanks to institutional support for the long-term conceptual development of research institutions provided by the Ministry of Culture (ref. MK000094862).
Reference
[1] Fond C12 Krajský soud trestní Brno, box 213, MZA

[2] 1748. Horlivá píseň o velebném mučedlníku Božím Janu Sarkandru, složená od téhož vroucného ctítele J. A. S. ("A fervent song about the glorious martyr of God, Jan Sarkander, composed by the same fervent worshipper, J. A. S.") Olomouc: n. p., 1748. , inv. no. ST 1075, MZM

[3] CHLÁDEK, Arnošt. [1907?]a. Píseň o čtyřnásobné vraždě dvou rodin Hrazdirové a Němcové, která se stala na silnici u Křtin blíže Brna. ("A song about the quadruple murder of two families, Hrazdíra and Němec, which happened on the road by Křtiny near Brno"). Litomyšl: Vladimír Augusta, sign. VK-0000.216, přív.66, MZK

[4] [1907?]b. Popis o čtyřnásobné vraždě dvou rodin Hrazdirové a Němcové, která se stala na silnici u Křtin blíže Brna. ("A description about the quadruple murder of two families, Hrazdíra and Němec, which happened on the road by Křtiny near Brno"). Litomyšl: Vladimír Augusta, sign. VK-0000.108, přív.22, MZK

[5] 1954. Potráce ("Market traders"), Karel Grábl (b.1900), written down by Osvald Hofman, Benešov u Boskovic. C 286, inv. no. 4234, telling no. 78, EÚB [no date] Title not found (fragment) Place of publishing, printer, year not found, inv. no. ST 1670/4, MZM

[6] [after 1818]. Truchlivá píseň o dvou zastřelených, kteří sobě pro věrnou lásku jednou hodinou umřít umínili, roku 1818. ("A mournful song about two people who were shot and who, for faithful love, within one hour want to die, in 1818"). N. p.: N. p., inv. no. ST 1670/13, MZM

[7] BATES, Kate. 2020. Crime, Broadsides and Social Change, 1800–1850 (London: Palgrave Macmillan)

[8] BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2011. Dějiny českých médií, (Praha: Grada)

[9] BENEŠ, Bohuslav. 1957. "Prameny a jejich zpracování v kramářských lidových písních", Český lid, vol. 44, no. 2, pp. 63–66

[10] BENEŠ, Bohuslav. 1970. Světská kramářská píseň. Příspěvek k poetice pololidové poezie (Brno: Universita J. E. Purkyně, 1970)

[11] BRÁNSKÝ, Jaroslav. 1983. "Strašná hromadná vražda u Křtin", Nový život Blansko, vol. 24, no. 51–52 (21. 12.), p. 6

[12] CASAS-DELGADO, Immaculada – GOMIS, Juan. 2019. "Female Transgression and Gallows Literature in the Spanish: literatura de cordel", in ATKINSON, David – ROUD, Steve (eds.): Cheap Print and the People: European Perspectives on Popular Literature (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing), pp. 33–59

[13] 1907. "Čtyřnásobná vražda u Křtin", Lidové noviny, vol. 15, 13. 11., p. 3

[14] DOLENSKÝ, Antonín. 1907. "Písně a letáky o defenestraci r. 1618", Český lid, vol. 16, pp. 34–38

[15] DUFKA, Jiří (ed.). 2022. Kramářské písňové tisky. Kapitoly k materiálovým aspektům (Brno: Moravská zemská knihovna)

[16] FIALA, Jiří. 1990. "Barokní balady a morytáty", Česká literatura, vol. 33, no. 4, pp. 295–305

[17] FIALA, Jiří. 1994. "Kramářské kriminální zpravodajství", in: BENEŠ, Bohuslav: Literatura a komerce (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci), pp. 64–67

[18] GROCHOWSKI, Piotr. 2010. Straszna zbrodnia rodzonej matki (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

[19] HAIS, František. 1985. Vzpomínky pražského písničkáře (Praha: Odeon)

[20] HALBWACHS, Maurice. 1992. On Collective Memory (Chicago: University Chicago Press)

[21] HLAVAČKA, Milan. 2014. "Místa paměti", in ČECHUROVÁ, Jana – RANDÁK, Jan (eds.): Základní problémy studia moderních a soudobých dějin (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

[22] IVÁNEK, Jakub. 2022. "The Czech Broadside Ballad in Its Historical, Social, and Literary Context", in FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.) Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press), pp. 75–92

[23] IVÁNEK, Jakub. 2017. "Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)", Listy filologické, vol. 140, no. 1–2, pp. 201–230

[24] 1907. "K čtyřnásobné vraždě u Křtin", Nové Illustrované Listy, 13. 7. 1907, p. 465

[25] KLIMEŠ, Vladimír. 1955. Počátky českého a slovenského novinářství (Praha: Orbis)

[26] KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. 2010. Dějiny českých médií 20. století, (Praha: Portál)

[27] KOSEK, Pavel. 2020. "Uvedení do historie české světské kramářské písně", in GLOMBOVÁ, Hana (ed.): Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě (Brno: Moravské zemské muzeum), pp. 9–12

[28] KUTNAR, František. 1963. "Kramářská píseň jako historický pramen", in: Václavkova Olomouc 1961 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství), pp. 77–86

[29] 1908. "Milost vrahům Vajckornovým", Moravské noviny, vol. 29, no. 67, 20. 3. 1908, p. 2.

[30] MĘTRAK, Maciej. 2019. "Realistický a fantastický zeměpis v textech moravských kramářských tisků", in Heilandová, Lucie – Pavelková, Jindra (eds.): Knížky naučení všelikého (Brno: Moravská zemská knihovna), pp. 149–162

[31] MLYNAŘÍKOVÁ, Barbora. 2001. Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech 1740–1830, svazek 1, (Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky)

[32] OLICK, Jeffrey K. – ROBBINS, Joyce. 1998. "Social memory studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices", Annual Review of Sociology, 24, pp. 105–140

[33] PETTITT, Thomas. 2008. "From Journalism to Gypsy Folk Song: The Road to Orality of an English Ballad", Oral Tradition, vol. 23, no. 1, pp. 87–117

[34] PETTITT, Thomas. 2010. "Journalism vs. Tradition in the English Ballads of the Murdered Sweetheart", in FUMERTON, Patricia – GUERRINI, Anita (eds.): Ballads and Broadsides in Britain, 1500–1800 (Farnham, Burlington: Ashgate Publishing), pp. 75–89

[35] POLÁK, Vladimír. 1999. Byli Vajckorni vinni? (Blansko: Muzeum Blansko a Týden u nás)

[36] POLÁKOVÁ, Jana. 2022. "Na silnici ho Křtin v lesi. Odraz skutečné události v tištěných, písemných a ústních pramenech", Jižní Morava, vol. 58, no. 61, pp. 75–85

[37] 1938 Příruční slovník jazyka českého (Praha: Státní nakladatelství)

[38] REJMAN, Ladislav. 1971. Slovník cizích slov (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[39] RUBIN, David. C. 2009. "Oral traditions as collective memories: Implications for a general theory of individual and collective memory", in: BOYER, P. – WERTSCH, J. V. (eds.): Memory in mind and culture (Cambridge University Press), pp. 273–287

[40] SCHEYBAL, Josef st. (= SCHEYBAL, Josef V.). 1955. "Josef Tér, jarmareční písničkář", Československá ethnografie, vol. 3, no. 1, pp. 72–96

[41] SCHEYBAL, Josef V. 1962. "Typy lidových zpravodajských tisků a devatenáctém století", Československá etnografie, vol. 10, no. 3, pp. 265–280

[42] SCHEYBAL, Josef V. 1990. Senzace pěti století v kramářské písni (Hradec Králové: KRUH)

[43] SMETANA, Robert. 1963. "K problematice jevu české písně kramářské", in: Václavkova Olomouc 1961 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství), pp. 13–58

[44] SOLAŘÍKOVÁ, Ivana. 2007. "Vrazi čekali na oběti v obilí", Mladá fronta Dnes: Brno a jižní Morava, vol. 18, no. 155 (4. 7.), p. B4

[45] 1907a "Strašlivá loupežná vražda", Brněnské noviny, 6. 7. 1907, p. 3

[46] 1907b "Strašlivá loupežná vražda", Moravské noviny: Příloha Brněnských novin, 6. 7. 1907, p. 3

[47] STEJSKALOVÁ, Eva. 2015. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 (Praha: Karolinum)

[48] TALLENTIRE, Jenéa. 2001. "Strategies of Memory: History, Social Memory, and the Community", Histoire sociale / Social history, vol. 35, no. 67, pp. 197–212

[49] VANSINA, Jan. 1965. Oral tradition: A Study of Historical Methodology (London: Routledge and Kegan Paul)

[50] VOIT, Petr. 2006. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století (Praha: Libri)

[51] WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. 2017. "The Voice of the Locality", in WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.): Voice of the Locality: Local Media and Local Audience (Brno: Masaryk University), pp. 19–38

[52] WILTENBURG, Joy. 2010. "Ballads and the Emotional Life of Crime", in FUMERTON, Patricia – GUERRINI, Anita (eds.): Ballads and Broadsides in Britain, 1500–1800 (Farnham, Burlington: Ashgate Publishing), pp. 173–186

[53] ZÁLOHA, Jiří. 1975. "Jarmareční píseň jako historický pramen", Český lid, vol. 62, no. 2, pp. 104–105

[54] ZELIZER, Barbie. 2008. "Why memory's work on journalism does not reflect journalism's work on memory", Memory Studies, vol. 1, no. 1, pp. 79–87

[55] BOČKOVÁ, Hana – POLÁKOVÁ, Jana. 2021. "Crime and Punishment", in GLOMBOVÁ, Hana (ed.): The Wide Road to Brno. Broadside Ballads with Secular Themes. Exhibition Catalogue (Brno: Moravské zemské muzeum), pp. 48–50, in phil.muni.cz [online]. URL: https://www.phil.muni.cz/media/3331273/the-wide-road-to-brno_maly-soubor.pdf [Accessed January 20, 2023].

[56] MĚŘIČKA, Matěj. 2023. "Dvě muzea, jedna písnička", in spalicek.net [online]. URL: http://www.spalicek.net/?q=node/2517# [Accessed January 20, 2023].

[57] MOKRÝ, Pavel. 2007. "Od bestiální loupežné vraždy uplynulo sto let", in denik.cz [online]. July 2007 URL: https://www.denik.cz/z_domova/vrazda_krtiny20070705.html [Accessed January 20, 2023].

[58] NORA, Pierre. 1989. "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire." Representations, no. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, pp. 7–24, in jstor.org [online]. URL: http://www.jstor.org/stable/2928520 [Accessed January 20, 2023].

[59] 2011. "Slovník spisovného jazyka českého", in ssjc.ujc.cas.cz [online]. URL: https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=moryt%C3%A1t&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no [Accessed January 20, 2023].