Použitie nákladového povrchu pri modelovaní ciest v Považskom Inovci v stredoveku

Název: Použitie nákladového povrchu pri modelovaní ciest v Považskom Inovci v stredoveku
Variantní název:
  • The use of loading surface in the modelling of roads in the Považský Inovec in the Middle Ages
  • Die Anwendung einer Kostenoberfläche bei der Modellierung der Wege im Gebirge Inowetz (Považský Inovec) im Mittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 671-684
Rozsah
671-684
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V členitom geografickom priestore pohoria Považský Inovec, možno aplikovať metódu predikcie komunikačných trás využitím nákladového povrchu. Pomocou presných mapových podkladov a s realistickým číselným vyjadrením zvyšujúcej sa obťažnosti prechodu cez rôzne typy terénu, je možné vypočítať teoretický model cesty. V sledovanom priestore boli vymodelované cesty medzi lokalitami Ducové-Kostolec a Bojná-Valy, ktoré boli následne overené prechodom aj v teréne. Terénny prieskum potvrdil prítomnosť reliktov ciest, úvozov a ich zväzkov v priestore, ktoré určil aj výpočet teoretického modelu.
The method of prediction of communication routes using loading surface can be applied in the rugged geographical area of the Považský Inovec mountain range. Using accurate map data and with a realistic numerical representation of the increasing difficulty of crossing different types of terrain, it is possible to calculate theoretical road models. In the observed area, the roads between the locations Ducové-Kostolec and Bojná-Valy were modelled and subsequently verified by the actual crossing. The field survey confirmed the presence of the remains of road, dirt tracks and their clusters in the area, and they were also determined by the calculation of the theoretical model.
Note
Štúdia vznikla za čiastočnej podpory z projektu VEGA 1/0100/19 "Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti severne od stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a environmentálnych prameňov". Podpora spočívala v použití zozbieraných dát a hardvéru.
Die vorliegende Studie wurde teilweise von dem Projekt VEGA 1/0100/19 "Erkenntnisse über die bronze‑ zeitliche Wirtschaft und Gesellschaft im Gebiet nördlich der mittleren Donau durch archäologische und umweltbezogene Quellen" gefördert. Die Förderung basierte auf der Nutzung der zusammengetragenen Daten und der Hardware.
Reference
[1] BELL, T.–LOCK, G., 2000: Topographic and cultural influences on walking the Ridgeway in later prehistoric times. In: Beyond the map. Archaeology and spatial technologies (Lock, G., ed.), 85–100. Amsterdam – Berlin – Oxford – Tokyo – Washington DC.

[2] BINTLIFF, J., 2002: Going to Market in Antiquity. In: Zu Wasser und zu Land. Stuttgarter Kolloquium (Olshausen, S. H., ed.), 209–250. Stuttgart.

[3] BLAŽOVÁ, E.–LIESKOVSKÝ, T., 2011: Využitie GIS a jeho nástrojov na tvorbu archeologického predikčného modelu, ŠZ AÚ SAV 49, 5–24.

[4] CENDELÍN, D.–BOLINA, P., 2015: Význam reliktů dopravního pohybu při interpretaci velkomoravského hradiska u Bojné (okr. Topoľčany) – Die Bedeutung von Verkehrsbewegungsrelikten bei der Interpretation des Grossmährischen Burgwalls bei Bojná (Bezirk Topoľčany), AH 40, 247–265.

[5] DANIELISOVÁ, A., 2008: Praktické modely spojené s modelováním pohybu pravěkou kulturní krajinou. In: Počítačová podpora v archeologii II (Macháček, J., ed.), 151–164. Brno.

[6] DAŇOVÁ, M. a kol., 2022: Hľadanie rímskeho prístavu. O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži, ZbSNM CXVI – Archeológia 32, 319–328. https://doi.org/10.55015/WNMK8399

[7] GEOGRAPHY.HUNTER.CUNY.EDU. Cost surfaces. Dostupné z: http://www.geography.hunter.cuny.edu/~jochen/gtech361/lectures/lecture11/concepts/Cost%20surfaces.html, cit. 1. 3. 2023.

[8] GRASS.OSGEO. Manuals. Dostupné z: https://grass.osgeo.org/grass82/manuals/r.walk.html, cit. 11. 6. 2023.

[9] GOLÁŇ, J., 2003: Archeologické prediktivní modelování pomocí geografických informačních systémů – na příkladu území jihovýchodní Moravy. Dizertačná práca, PřF MU, Brno.

[10] GULDAN, A. a kol., 2006: Učebné texty pre značkárov. Dostupné z: https://www.ksttn.sk/wp-content/uploads/2015/09/Ucebne_texty_pre_znackarov.pdf, cit. 7. 3. 2023.

[11] HERZOG, I., 2013: Theory and practise of cost functions. In: Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA 2010. Fusion of Culture (Farjas, M.–Melero, F. J.–Contreras, F., edd.), 375–382. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/307149586_Theory_and_practice_of_cost_functions, cit. 20. 12. 2022.

[12] HERZOG, I., 2020: Spatial analysis based on cost functions. In: Archaeological Spatial Analysis: A Methodological Guide to GIS (P. Hacigüzeller, P.–Lock, L.–Gillings, M., edd.), 333–358. London – New York. Dostupné z: https://www.academia.edu/42768323, cit. 20. 12. 2022.

[13] HINZ, M., 2020: GIS in Archaeology. 10 – Least Cost Path Analysis. Dostupné z: https://martinhinz.github.io/gia_hs_2020/10/#1, cit. 1. 3. 2023.

[14] JOHN, J., 2010: Možnosti a limity počítačové rekonstrukce minulých cest na příkladu Čertovy louky v Krkonoších, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4, 239–247.

[15] LANGUIRE, E., 1984: Mountaincraft and Leadership. Cordee.

[16] LANGUIRE, E., 1995: Mountaincraft and Leadership. Cordee.

[17] LIESKOVSKÝ, T., 2011: Využitie geografických informačných systémov v predikčnom modelovaní v archeológii. Dizertačná práca, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava.

[18] PIETA, K., 2017: Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007–2013. In: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk (Pieta, K.–Robak, Z., edd.), 11–51. Nitra.

[19] RUTTKAY, A. T., 2006: Významné archeologické lokality z včasného stredoveku v oblasti Považského Inovca. In: Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva (Pieta, K.–Ruttkay, A. T.–Ruttkay, M., edd.), 191–201. Nitra.

[20] SAGA-GIS MODULE LIBRARY DOCUMENTATION: Module Least Cost Paths. Dostupné z: https://saga-gis.sourceforge.io/saga_tool_doc/2.1.4/grid_analysis_5.html, cit. 13. 6. 2023.

[21] TOBLER, W., 1993: Non-isotropic geographic modeling. Technical report 93-1. Dostupné z: https://escholarship.org/content/qt05r820mz/qt05r820mz_noSplash_8f1f13a718ba4a0db0079773ffa4a7af.pdf?t=nqgrcq, cit. 25. 1. 2023.

[22] TURČAN, V., 2006: Depoty z Bojnej v zbierkach archeologického múzea SNM. In: Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva (Pieta, K.–Ruttkay, A. T.–Ruttkay, M., edd.), 159–166. Nitra.

[23] DMR 3.5; DMR 5.0; LLS (Letecké laserové skenovanie).

[24] ÚGKK SR: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2021–2023.