Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině

Název: Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině
Variantní název:
  • Eine Fundstelle der älteren stufe der Kultur mit mährischer bemalter Keramik in Březník auf der Böhmisch-mährischen Höhe
  • An early-phase site of the Moravian Painted Ware Culture in Březník, the Czech-Moravian Highlands
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [95]-120
Rozsah
[95]-120
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá lokalitou kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Důraz je kladen jak na zpracování kolekce z povrchových sběrů, tak především na stratifikovanou kolekci, která byla získána záchranným výzkumem v roce 2007. Z menšího pravěkého objektu, který byl pečlivě prozkoumán a proplaven, byla získána nevýrazná keramika staršího stupně této kultury, dále štípaná, broušená a ostatní kamenná industrie. Zvláštní pozornost je věnována štípané industrii, která se vymyká svým charakterem dosavadnímu poznání mladoneolitické kamenné industrie a nabízí otázky k dalšímu řešení této problematiky. Ze vzorku uhlíku bylo získáno absolutní datum, kterému je věnována zvláštní pozornost v kontextu neolitu středního Podunají.
This article concerns the Moravian Painted Ware Culture site at Březník in the Czech-Moravian Highlands. The main objective is to analyse a stratified collection of artifacts excavated during rescue research in 2007, as well as a collection of surface finds. A carefully excavated and wet-sieved sunken settlement feature yielded a collection of early Moravian Painted Ware Culture pottery fragments and a collection of chipped and polished stone industry. The most important among them are the chipped industry items, knowledge of which appears to extend beyond existing knowledge of the early-Neolithic stone industry and which pose questions that might facilitate research into this issue. A charcoal sample from the filling of the sunken feature yielded an absolute date, allowing comparison with other Neolithic sites in the Middle Danube region.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.