Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze

Název: Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze
Variantní název:
  • New archaeometallurgical finds from Klementinum, Prague
  • Neue archäometallurgische Funde vom Areal des Clementinums in Prag
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 983-999
Rozsah
983-999
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při záchranných archeologických výzkumech na území pražské předlokační aglomerace jsou ze situací datovaných do 11. až 13. století stále ve větší míře získávány nálezy dokládající výrobu a zpracování neželezných kovů. V roce 2017 byl v nevelké zjišťovací sondě na katastru Starého Města, v areálu pražského Klementina, získán další soubor archeometalurgických nálezů souvisejících s neželeznou metalurgií. SEM-EDS analýzy vybraných vzorků doložily na lokalitě specializovanou výrobní činnost, konkrétně výrobu cínového bronzu.
Rescue archaeological research carried out in the territory of a pre-location agglomeration in Prague and contexts dated to the 11th–13th centuries have been yielding an increasing number of finds confirming the production and processing of non-ferrous metals. In 2017, a relatively small test pit in the cadastral zone of the Old Town, within the Klementinum complex, brought to light another series of archaeometallurgical finds associated with non-ferrous metallurgy. SEM-EDS analyses of selected samples confirmed specialized production activity on the site – the production of pewter bronze.
Note
Příspěvek vznikl s podporou Grantové agentury ČR, projekt reg. č. 16-22207S
Reference
[1] ETTLER, V. et al., 2015: Ettler, V.–Johan, Z.–Zavřel, J.–Selmi-Wallisová, M.–Mihaljevič, M.–Šebek, O., Slag Remains from the Na Slupi Site (Prague, Czech Republic), Journal of Archaeological Science 53, 72–83. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.10.007 | DOI 10.1016/j.jas.2014.10.007

[2] FIGUEIREDO, E. et al., 2010: Figueiredo, E.–Silva, R. J. C.–Senna-Martinez, J. C.–Araújo, M. F.–Fernandes, F. M. B.–Inês Vaz, J. L., Smelting and recycling evidences from the Late Bronze Age habitat site of Baiões (Viseu, Portugal), Journal of Archaeological Science 37, 1623–1634. | DOI 10.1016/j.jas.2010.01.023

[3] HAVRDA, J., 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta. In: Boháčová, I.–Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, 150–153. Praha.

[4] HAVRDA, J.–KOVÁŘ, M.–ŽĎÁRSKÁ, A., 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě – St. Clement Dominican monastery in the Old Town of Prague, Staletá Praha 33, sv. 2, 2–71.

[5] HAVRDA, J.–RÜCKL, Š., 2019: Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 190/I a 1040/I, ppč. 80 a 82 (archeologické sondy na Hospodářském dvoře a jižně od něho v roce 2017), výzkum NPÚ, ÚOP v Praze č. 2017/10, č. j. 311/32896/2019, ulož. v dokumentaci archeologického odboru NPÚ, ÚOP v Praze.

[6] HAVRDA, J.–TRYML, M., 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí – Nebovidy. Mediaeval settlement around Prague Castle. Praha.

[7] HAVRDA, J.–ZAVŘEL, J., 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském – Remains of the early medieval metallurgical workshop in the area of Clementinum in the Old Town of Prague, Archaeologica Pragensia 19/2008, 333–357.

[8] HAVRDA, J.–ŽĎÁRSKÁ, A., 2017: K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století. Objev pohřebiště v areálu Klementina – Zum Begraben im rechtsufrigen Teil der Vorlokations-agglomeration Prags im 9. und 10. Jahrhundert. Das Gräberfeld im areal des Prager Klementinums, Staletá Praha 33, sv. 2, 94–134.

[9] LACKINGER, A. et al., 2013: Copper + Tin + People: Public Co-Smelting Experimentation in Northwestern Iberia. Proceedings of the 7th UK Experimental Archaeology Conference Cardiff 2013, EXARC Journal 3.

[10] VARADZIN, L.–ZAVŘEL, J., 2015: Pozůstatky raně středověké metalurgie stříbra, zlata a dalších neželezných kovů na Vyšehradské akropoli. In: Moucha, V.–Nechvátal, B.–Varadzin, L. et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole, 391–419. Praha.

[11] VYŠOHLÍD, M., 2018: Praha – Nové Město, Zaniklá ves Opatovice v Křemencově ulici na Novém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2017 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 109, 32.

[12] ZAVŘEL, J., 2013: Stopy neželezné metalurgie. In: Havrda, J.–Tryml, M., Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí, 219–22. Praha.

[13] ZAVŘEL, J.–ČIHÁKOVÁ, J.–JEŽEK, M., v tisku: Domestic pottery sherds used in non-ferrous metalworking in medieval Prague. Archaeological and Anthropological Sciences.