Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě

Název: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě
Variantní název:
  • Burg Templštejn, K. G. Jamolice, Bez. Znojmo, und ihre Bedeutung für die Chronologie der Mantelmauerburgen in Mähren
Autor: Bolina, Pavel
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 267-276
Rozsah
267-276
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Antošová, D., 1968: Templštejn. Brno.

[2] Černý, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině II. Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV XV, seš. 6.

[3] Durdík, T.–Chotěbor, P., 1973: Povrchový průzkum hradu Kozlí, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 14, 93-111.

[4] Hanák, V., 1913: Vlastivěda Moravská. Mor. Krumlovský okres. Brno.

[5] Hosák, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské. Praha.

[6] Hosák, L., 1948: Dějiny Hustopečská do poloviny 14. století. Příspěvek k starším dějinám Moravy. Praha.

[7] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna (železné předměty), Archaeologia historica 4, 129-140.

[8] Menclová, D.–Gardavský, Z.–Panoš, V., 1961: Helfštejn. Praha.

[9] Menclová, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX, 459.

[10] Menclová, D., 1965: Zubštejn. Brno.

[11] Menclová, D., 1966: Děvičky. Brno.

[12] Menclová, D., 1971a: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen, Sborník prací filos. fak. Brněnské univ. R. uměnovědná 14-15, 97-128.

[13] Menclová, D., 1971b: Hrad Hukvaldy. Frýdek-Místek.

[14] Menclová, D., 1972: České hrady I.-II. Praha.

[15] Richter a kol., 1971: Mikulov. Brno.

[16] Wolny, G., 1837: Die Markgrafschaft Mähren. Topographisch. Statistisch und historisch geschildert III, Znaimer kreis. Brünn.

[17] Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, VI. ed. F. Palacký, Praha 1872. (Zkratka: AC).

[18] Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, I.—IV. (do r. 1293) ed. A. Boczek, Olomucii 1836—1845, V. (1294—1306) edd. A. Boczek—J. Chytil, Brunnae 1850, VI. 1307—1333) edd. P. R. v. Chlumecky—J. Chytil, Brünn 1854, VII. (1334—1349) 1.— 2. abtheilung edd. P. R. v. Chlumecky—J. Chytil, Brünn 1858—1860. 3. abthei-lung ed. V. Brandl, Brünn 1864, VIII.—XIII. (1350—1407) ed. V. Brandl, Brünn 1874—1897, XIV. (1408—1411) ed. B. Bretholz, Brünn 1903, XV. (Nachträge 1207 —1408) ed. B. Bretholz, Brünn 1903. (Zkratka: CDM).

[19] Die Landstafel des Markgrafhumes Mähren, I. (Text der Brünner Cuda) edd. P. R. v. Chlumecky—J. Chytil—C. Demuth—A. R. v. Wolfskron, Brünn 1856. (Zkratka: ZDB I.—XIV.), II. (Text der Olmützer Cuda) edd. P. R. v. Chlumecky—J. Chytil —C. Demuth—A. R. v. Wolfskron, Brünn 1856. (Zkratka: ZDO I—XI.), III. (Ukazatel jmen k latinským Zemským deskám brněnským a olomouckým) ed. F. Černý, Brno 1914, IV. (Moravské Zemské desky 1480—1566. Kraj olomoucký II.) ed. F. Matějek, Brno 1948. (Zkratka: ZDO XII—XXVII.), V. (Moravské Zemské desky 1480—1566. Kraj brněnský II), ed. T. Kalina, Praha 1950. (Zkratka: ZDB XV — XXVII.).

[20] Libri citationum et sententiarium seu Knihy půhonné a nálezové, I.—VI. ed. V. Brandl, Brunae 1872—1895, VII. (1490—1503) ed. B. Bretholz, Brunae 1911. (Zkratka: P).