Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy

Název: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy
Variantní název:
  • Siedlungshistorische Aspekte der Entstehung der Stadt Česká Lípa
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 131-142
Rozsah
131-142
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Boháč, Z., 1968: K otázce zasvěcení kostelů v oboru historické geografie, Československý časopis historický (dále ČsČH) 16, 571-584.

[2] Boháč, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČsČH 21, 369-388.

[3] Brehm, E., 1902: Vergehen – Entstehen, Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Club (dále MNEC) 25, 209-234.

[4] Fiala, Z., 1951: Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II., Sborník archivních prací (dále SAP) 1, č. 1, 167-294.

[5] Friedrich, E., 1935: Deutsch-Gabeler Zeitung z 18. 5. 1935.

[6] Hantschel, F., 1911: Heimatkunde des politischen Bezirkes B. Leipa, Č. Lípa.

[7] Gabriel, F., 1974: Středověká fortifikační architektura v severních Čechách, dipl. práce UJEP, Brno.

[8] Gabriel, F., 1978: Nálezová zpráva k inv. č. 29 962 – 30 104 v Krajském muzeu Teplice – archeologický odbor (dále KMT).

[9] Gabriel, F., 1979a: Nejstarší osídlení hrádku Hřídelíku, Litoměřicko 15, 53.

[10] Gabriel, F., 1979b: Počátky hrnčířství v České Lípě, Archaeologia historica 4, 257-265.

[11] Gabriel, F., 1979c: Zpráva o povrchovém sběru v KMT (dále ZPS) k př. č. 64/79.

[12] Gabriel, F., 1979d: ZPS k př. č. B 63/74.

[13] Gabriel, F., 1979e: ZPS k př. č. B 61/79.

[14] Gabriel, F., 1979f: ZPS k př. č. B 69/79.

[15] Kalista, Z., 1969: Město mezi horami, Liberec.

[16] Kejř, J., 1976: Nad počátky našich měst, ČsČH 24, 377-401.

[17] Kejř, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. století, ČsČH 27, 226-252.

[18] Korb, E., 1909: Name des Töllenteiches, MNEC 32, 207.

[19] Kristen, Z., 1961: Pamětní záznam o založení a obvěnění kapituly litoměřické, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica II, 69-97.

[20] Kučera, M., 1977: Genéza miest na Slovensku, Archaeologia historica 3, 147-164.

[21] Lippert, J., 1902: Bürgerlicher Landbesitz im 14. Jahrhundert, Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen (dále MVGDB) 40, 1—50, 169 až 211.

[22] Menclová, D., 1972: České hrady I., Praha.

[23] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[24] Neder, E., 1907: Aus dem Prager Landesarchive, MNEC 30, 130.

[25] Nový, R., 1973: Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, ČsČH 21, 73-109.

[26] Poche, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech I., Praha.

[27] Pražák, J., 1955: Privilegium Přemysla I. pro Doksany a jeho konfirmace z r. 1276, SAP 5, č. 1, 159-203.

[28] Profous, A., 1957: Místní jména v Čechách IV., Praha.

[29] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR 27, 245-258.

[30] Roubík, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha.

[31] Sedláček, A., 1886: Verschollene Namen, MNEC 9, 105-109.

[32] Sedláček, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze království českého X., Praha.

[33] Sedláček, A., 1923: Hrady zámky a tvrze království českého XIV., Praha.

[34] Smetana, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století, ČsČH 27, 573-599.

[35] Svoboda, J., 1979: Paleolitická industrie ze Stvolínek I, okr. Česká Lípa, AR 31, 75-82.

[36] Šimák, J. V., 1921: Tři zaniklé osady u Ouštku v Litoměřicku a zemská stezka u nich, Český časopis historický 27, 171-173.

[37] Šimák, J. V., 1931: Zaniklé obce a zapomenutá jména místní v severních Čechách, Bezděz 2, 129-134.

[38] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích Českých, České dějiny I. 5, Praha.

[39] Šmilauer, V., 1961: Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha.

[40] Šmilauer, V., 1969a: Místní jména v okrese Česká Lípa, Zpravodaj místopisné komise (dále ZMK) 10, 20-39.

[41] Šmilauer, V., 1969b: Rostliny a místní jména, ZMK 10, 40-63.

[42] Turek, R., 1958: Slovanský pravěk Libereckého kraje, Sborník Severočeského muzea, Historia 1, 124-145.

[43] Vojtíšková, M. a kol., 1978: Osídlení Českolipského okresu ve světle archivních dokladů, Česká Lípa.

[44] Waldhauser, J., 1971: Archeologický výzkum v severních Čechách II., Liberec.

[45] Zápotocký, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA 56, 205—385.

[46] Zápotocký, M., 1973: Pozdněhradištní nálezy z Třebušína. Otázka opevněných sídel z doby rané kolonizace 11.–12. století na severním Litoměřicku, Litoměřicko 10, 5-25.

[47] Zápotocký, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, AR 29, 521-553.

[48] Zoubek, F. J., 1864: Lipé (Česká Lípa). Příspěvky historické a topografické, Památky archeologické a místopisné 6, 1—11, 41—52.

[49] Zycha, A., 1914: Über den Ursprung der Städte in Böhmen und die Städtepolitik der Přemysliden, MVGDB 52, 2-76, 263-307, 559-605.

[50] Žemlička, J., 1978: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, ČsČH 26, 559-586.

[51] Žemlička, J., 1979: Ekonomika českých zemí v období přechodu od raného k vrcholnému feudalismu, Folia historica Bohemica 1, 109-129.