Moravský venkov v době předhusitské

Název: Moravský venkov v době předhusitské
Variantní název:
  • Mährische Dörfer in der Vorhussitischen Zeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 13-30
Rozsah
13-30
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.–14. století na území Československa. Studie archeologického ústavu ČSAV v Brně, roč. III, č. 1. Praha.

[2] Brandl, V., ed. Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové, sv. I–III (P I–III), Brno 1872–1878.

[3] Bretholz, B., 1930: Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Nikolsburg, Durnholz, Lundenburg, Falkenstein, Feldsberg, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberg und Gnadendorf aus dem Jahre 1414. Liberec, Chomutov.

[4] Černý, E., 1971: Příspěvek k povrchovému průzkumu půdorysu zaniklých středověkých osad a jeho vztahu k plužině. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 187-202. Uherské Hradiště.

[5] Černý, E.; 1971: Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. In: Archaeologia historica 1, 1971, 99-106. Brno.

[6] Černý, E., 1978: Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska, In: Archaeologia historica, 3, 1978, 31-40, Brno.

[7] Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV č. 1, 1979. Praha.

[8] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Praha.

[9] Frolec, V., 1974: Tradiční vinařství na Moravě. Brno.

[10] Graus, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha.

[11] Hoffman, F., 1967: K prehistorii moravských táborů. In: Sborník Matice moravské 86, 1967, 202-218. Brno.

[12] Hosák, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha.

[13] Hrubý, V., 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha.

[14] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu (železné předměty). In: Archaeologia historica 4, 1979, 129-140.

[15] Matějek, F., 1970: Podsedek na Moravě. Příloha 1. čísla Vlastivědného věstníku moravského XXII, 1970. Brno.

[16] Mika, A., 1960: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století. Praha.

[17] Mika, A., 1960: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu. Praha.

[18] Nekuda, V., 1962: Urbáře na panství brněnské kapituly. Časopis Moravského muzea 47, 1962, 43-66.

[19] Nekuda, V., 1967: Zmizelý život. Katalog stejnojmenné výstavy. Brno.

[20] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno.

[21] Nekuda, V., 1976a: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě. In: Archaeologia historica 1, 1976, 33-48. Brno.

[22] Nekuda, V., 1976b: Zaniklá středověká osada Bystřec, okr. Blansko. In: Časopis Moravského musea, 61, 1976, 39-63.

[23] Rybníčková, E. – Rybníček, K., 1975: Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung. In: V. Nekuda, Pfaffenschlag, 183-198.

[24] Stránský, K., 1975: Rozbory železných předmětů: In: V. Nekuda, Pfaffenschlag, 209-218.

[25] Šaurová, D., 1973: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku. In: Archeologické rozhledy 25, 1973, 336-339.

[26] Zemek, M. – Bartušek, A., 1956: Dějiny Žďáru n. Sázavou I. Brno.

[27] ZDO: Zemské desky moravské, olomoucký kraj – latinské vydání z let 1348–1466. Brno.