Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě

Název: Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě
Variantní název:
  • Kleine mittelalterliche Befestigungssitze auf dem Gebiet "Podřevnicko" und ihre Beteiligung an dem Kolonisationsprozeß
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 167-179
Rozsah
167-179
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDM I—XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Brünn 1836—1903.

[2] P I—VII: Libri citationum et sententiarium seu Knihy půhonné a nálezové I—VII (1374—1503), Brno 1872—1911 (PO — olomoucké půhony).

[3] ZDO I—IV: Die Landtafel des Markgrafthums Mähren, cuda Olomucensis, Brno 1856, Moravské zemské desky, Kraj Olomoucký II, 1480—1566, Brno 1948.

[4] HILCZEROVNA, Z., 1956: Ostrogi polskie z X—XIII wieku. Poznaň.

[5] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské. Brno.

[6] CHOTĚBOR, P., 1982: K situaci a stavební podobě vesnických sídel, ArchHist 7, Brno, s. 357 až 366.

[7] KAŇÁK, M., 1975: Milíč z Kroměříže. Praha.

[8] KOHOUTEK, J., 1986: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vizovických vrchů, ArchHist 11, s. 201—220.

[9] KOHOUTEK, J., 1992a: Problematika vzniku a vývoje středověkého Zlína, Vlastivědný věstník moravský XLIV/1, s. 12—22.

[10] KOHOUTEK, J., 1992b: Hrad Lukov — jeho geneze a význam ve fortifikační architektuře jv. Moravy, ArchHist 17, 205—223.

[11] NEKUDA, V.-UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[12] POKLUDA, Z., 1975: Zlín a zlínské panství v období kolonizace, Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově 1—2, s. 11—19.

[13] POKLUDA, Z., 1985: Zámek v Pohořelicích, Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 7, 163—197.

[14] PRASEK, V., 1883: Paměti Malenovic a Pohořelic. Velké Meziříčí.

[15] STUCHLÍK, S.—UNGER, J., 1987: Osídlení Podřevnicka ve střední době hradištní, Archeologické rozhledy XXXIX, Praha, 276—289, 358—360.

[16] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte in der Slowakei (II). SlA XXIV-2, 245—395.

[17] ŽÍLA, J., 1940: Hradištní kultura v Lůžkovicích, Podřevnicko 2, 14—17, 39—41.