Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce : (poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji)

Název: Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce : (poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji)
Variantní název:
  • The Abbot's Chapel (Chapel of St. Sebastian) in the Premonstratensian Monastery Church of the Virgin Mary and St. Wenceslas in Znojmo-Louka : (notes on the building and artistic development of the chapel)
  • Die Abtskapelle (St.-Sebastian-Kapelle) der Prämonstratenserklosterkirche der Jungfrau Maria und des Heiligen Wenzel in Znojmo-Louka : (Anmerkungen zur baulichen und künstlerischen Entwicklung)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 539-555
Rozsah
539-555
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá stavebním vývojem opatské kaple (sv. Šebestiána, zvané Šebestiánka) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce. Průzkumy prováděné v souvislosti s komplexním restaurováním kaple v letech 2002/2003 přinesly řadu zjištění, jež dovolují přehodnotit dosavadní názory na stáří kaple a její vývoj spolu s presbytářem – mnišským chórem chrámu, k němuž se tento prostor, umístěný do jižní věžovité přístavby nad románskou sakristií, přimyká. Vznik kaple lze klást ještě do období před husitským plenem na podzim 1425 (v kapli jsou poškozeny figurální konzoly – předpokládaný projev husitského ikonoklasmu – a byla zde na stěnách zjištěna vrstva spalin), nejspíše do 80. či 90. let 14. století, kdy Znojmo zasáhla první vlna parléřovsky ovlivněné architektury zprostředkované Vídní. V rámci úprav byla odhalena též středověká nástěnná malba s výjevem Bičování Krista, jež doplňuje poznání pozdně gotické malířské produkce ve Znojmě a která souvisí s malbami farního kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, jenž byl pod patronací louckých premonstrátů.
This study discusses the construction development of the abbot's chapel (Chapel of St. Sebastian, also known as "Šebestiánka") of the Premonstratensian monastery Church of the Virgin Mary and St. Wenceslas in Znojmo-Louka. Research carried out in relation to a comprehensive restoration of the chapel in 2002/2003 disclosed certain new information that enabled the revision of existing views on the age and development of the chapel and the presbytery (monks' gallery of the church) which the chapel, located in the south tower-type extension above the Romanesque sacristy, adjoins. The origins of the chapel are sought in the period of the 1380s or 1390s, when Znojmo was under the influence of the first wave of Parléř-type architecture conveyed through Vienna. This would be before the Hussite looting in autumn 1425 (there are damaged figurative consoles in the chapel, presumably the result of Hussite iconoclasm, and a burnt layer was disclosed on the wall). The work also revealed a medieval wall painting depicting the flogging of Christ. The picture expands knowledge about late-Gothic painting in Znojmo; in addition, it is associated with paintings in the parish Church of St. Nicholas in Znojmo, which was under the patronage of the Louka Premonstratensians.