Archeologické nálezy z vyhořelé bašty vnějšího opevnění Kadaně : příspěvek k poznání hmotné a duchovní kultury měšťanů v 17. století

Název: Archeologické nálezy z vyhořelé bašty vnějšího opevnění Kadaně : příspěvek k poznání hmotné a duchovní kultury měšťanů v 17. století
Variantní název:
  • Archaeological finds from the burnt-down bastion of the external fortification of Kadaň : contribution to the study of the material and spiritual culture of the bourgeoisie in the 17th century
  • Archäologische Funde aus der abgebrannten Bastei der Außenbefestigung der Stadt Kadaň (Kaaden) : ein Beitrag zur materiellen und geistigen Kultur der Bürger im 17. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 145-161
Rozsah
145-161
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při výzkumu na Studentském náměstí v Kadani byla odkryta bašta vnější linie městského opevnění pocházející z přelomu 15. a 16. století. Zanikla požárem kolem poloviny 17. století. Z požárové vrstvy pocházejí sídlištní nálezy, mezi nimiž vyniká erby zdobená kamenina a četné ztrátové mince. Pod podlahu byly zakopány tři hrnce, z nichž dva zřejmě s magickou motivací. Mohlo se jednat o domové obětiny při osvojení prostoru do té doby neobývané bašty.
During excavations in Studentské náměstí square in Kadaň, a bastion of the external section of the town fortification was unearthed. The bastion comes from the late 15th / early 16th century and was destroyed by fire around the mid-17th century. The fire layer yielded settlement finds including stoneware decorated with coats of arms and numerous coins. Three pots were buried under the floor, two of which were probably associated with magical purposes. They might have been house offerings used to appropriate the space of the previously uninhabited bastion.