Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL

Název: Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL
Variantní název:
  • Czech Geographical Bibliography online – GEOBIBLINE – database news and cooperation with the ANL analytical database
Zdrojový dokument: ProInflow. 2019, roč. 11, č. 1, s. [34]-56
Rozsah
[34]-56
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Odborný článek představí rozvoj a extenzi Geografické bibliografie ČR online – GEOBIBLINE v posledních letech. Nastíní také rostoucí význam analytického popisu v rámci databáze. Poukáže i na spolupráci odborných knihoven a dalších institucí. Design/metodologie/přístup – Článek v úvodu ozřejmí jak a proč vznikl celý projekt GEOBIBLINE. Prostřednictvím připomenutí publikační činnosti o zásadních výsledcích projektu se pak stručně zmapuje celý jeho vývoj od roku 2008 až k roku 2017. Autorky se dále dotýkají témat jako je aktuální struktura bibliografických záznamů v GEOBIBLINE, počty plných textů a geografické vyhledávání kartografických dokumentů MapRank search. Pozornost je věnována katalogizaci a věcnému popisu grafiky včetně analytického popisu grafiky. Následně se článek zaměřuje na rostoucí význam analytického popisu v rámci GEOBIBLINE a související spolupráci s bází analytické bibliografie ČR – ANL. Výsledky – Výsledkem článku je představení projektu GEOBIBLINE v celé jeho šíři, spolu s aktuálními novinkami po obsahové, technologické stránce i ohledně spolupráce institucí. Článek pomáhá také nastínit, co může Česká geografická bibliografie online nabídnout v rámci spolupráce institucím i jednotlivcům. Originalita/hodnota – Všem potenciálním uživatelům či spolupracovníkům z řad odborné i laické veřejnosti je představen projekt GEOBIBLINE se svými obsahovými i technologickými novinkami. Ukazuje se, že GEOBIBLINE se může stát příkladem dobré praxe nejen ohledně samotné tvorby bibliografické databáze a jejího fungování, ale také co se týká bibliografického zpracování netradičních druhů dokumentů (staré mapy, veduty, stereoskopické diapozitivy apod.).
Purpose – The technical paper presents the recent development and extension of the Czech Geographical Bibliography online – GEOBIBLINE. It also highlights the growing importance of analytical description within the database. In addition, it points to the collaboration of professional libraries and other institutions. Design/methodology/approach – The paper explains how and why the GEOBIBLINE project was created. Through the reminders of the publishing activity on the main project results, it briefly maps out its entire development from 2008 to 2017. The authors also touch upon topics such as the current structure of bibliographic records in GEOBIBLINE, the number of full texts and geographic search tool for cartographic documents called MapRank search. Attention is paid to the cataloging and subject control of graphics, including the analytical description of graphics. Subsequently, the paper focuses on the growing importance of the analytical description within GEOBIBLINE and the cooperation related with the analytical bibliography of the Czech Republic - ANL. Results – The result of this paper is the presentation of the GEOBIBLINE project in its entirety, along with the latest news on content, technology and institutional cooperation. The paper also helps to outline what the Czech geographical bibliography online can offer in collaboration with institutions and individuals. Originality/value – All the potential users and collaborators from the professional and general public are presented with the GEOBIBLINE project with its content and technological innovations. It turns out that GEOBIBLINE can become an example of good practice not only in the creation of a bibliographic database itself and its functioning, but also in the bibliographic processing of non-traditional types of documents (old maps, vedutas, stereoscopic slides, etc.).
Reference
[1] Doležalová, P., Kaňka, J., Kindl, D., Maixnerová, L., Mika, J., Mikulecká, Z… & Schwarz, J. (2015). Koncepce analytické bibliografie v České republice 2016-2020. Praha, Czechia: SDRUK ČR. Retrieved from http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/Sekce/Kolokvium/Koncepce.pdf

[2] Geografická bibliografie ČR online. [webpage]. c2008. Retrieved September 20, 2018 from http://www.geobibline.cz/cs

[3] Griffiths, J. (2018). Google Maps API pricing changes: what do they mean?. [webpage]. Retrieved November 2, 2018 from https://manifesto.co.uk/google-maps-api-pricing-changes/

[4] Hametová, M. (2015). Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros, 19(5), Retrieved from http://ikaros.cz/node/17510

[5] Hemola, H., Jansová, L., & Šťastná, P. Koncepce národního systému analytické bibliografie. Praha, Czechia: [Národní knihovna České republiky]. Retrieved from https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepcenarodniho-systemu-analyticke-bibliografie

[6] Kavanová, O. (2017). Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. Ikaros, 21(6), Retrieved from https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-mapranksearch-v-geograficke-databazi-geobibline.

[7] Komenský, J. A. (Cartographer). (1664). Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio [Regional map]. Retrieved from http://mapy2.natur.cuni.cz:8080/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/dc3669ee-843d-4d9a9b6f_batch6_layer_00323_00072_300dpi

[8] Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020. (2017). (1st ed.). Praha, Czechia: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut. Retrieved from https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce_k_vystaveni.pdf

[9] Mikulecká, Z. (2017). ANL – výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících. In M. Ř. Holanová (Ed.), České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře (1st ed., pp. 109-115). Praha, Czechia: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

[10] Národní knihovna České republiky: Cena ministerstva kultury – Knihovna roku 2009. [webpage]. 2009. Retrieved from http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2009/pocin.htm

[11] Němečková, J. (2018). Katalogizace vedut. Praha, Czechia: [Univerzita Karlova v Praze].

[12] Novotná, E. (2012). Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo El profesional de la información, 21(3), 304-311. Retrived from http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/mayo/12.pdf | DOI 10.3145/epi.2012.may.12

[13] Novotná, E. (2014). Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC 21: Realizační výstup programu DF11P01OVV003 TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF) (1st ed.). Praha, Czechia: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Retrieved from http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf

[14] Novotná, E. (2017). GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online. In M. Ř. Holanová (Ed), Česká oborová bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře (1st ed., pp. 180-197). Praha, Czechia: Ústav pro českou literaturu AV.

[15] Novotná, E. (2018). Veduty.cz. Cooperation of the Map Collection with an archive to make vedute accessible. Příspěvek prezentovaný na konferenci Honor the past and create the future: The 21st Map and Geoinformation Curators Group Conference, 8-9 října 2018, Gotha, Německo.

[16] Novotná, E. (2015). Zpřístupnění kartografických materiálů a další výsledky projektu TEMAP: PřF UK v Praze. Praha, Czechia. Retrieved from http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy2015/2/Novotna_Eva.pdf

[17] Novotná, E., & Hyndráková, M. (Eds.). (2017). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2016. Praha, Czechia: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

[18] Novotná, E., & Kavanová, O. (Ed.). Výroční zpráva 2017: Geografická knihovna PřF UK. Praha, Czechia: Geografická knihovna PřF UK.

[19] Pršínová, T. (2014). Česká (národní?) článková bibliografie – přežitek, nebo moderní služba čtenářům? [powerpoint presentation]. Retrieved from https://docplayer.cz/25988463-Ceska-narodni-clankova-bibliografieprezitek-nebo-moderni-sluzba-ctenarum.html

[20] Svobodová, E. Zpráva o realizaci kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/1 za rok 2017: Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách.

[21] Top universities: QS world university rankings. [webpage]. c 1994-2018. Retrieved September 20, 2018 from https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

[22] Univerzita Karlova v Praze: partner projektu Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek. [webpage]. Retrieved from http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/

[23] VISK 9/1 Rozvoj souborného katalogu ČR (CASLIN) a souboru národních autorit. Retrieved from https://visk.nkp.cz/dokumenty/visk9/2017/VISK9I_zprava_2017.docx