Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem : sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví

Název: Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem : sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví
Variantní název:
  • Selected chapters from mass work with the reader : social-pedagogical experiment of socialist librarianship
Zdrojový dokument: ProInflow. 2019, roč. 11, č. 1, s. [57]-69
Rozsah
[57]-69
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Předložená studie sleduje vztah knihoven jako vzdělávacích institucí, které mají za cíl formovat širokou skupinu čtenářů. Snaží se ukázat jisté prameny této sociálně pedagogické praxe v prvním knihovním zákonu a následně sleduje – na konkrétních příkladech, ale také na širším historiografickém konceptu – vztah fenoménu masové práce se čtenářem v kontextu edukace různých cílových skupiny, především mladých čtenářů, dělníků a rolníků. Design/metodologie/přístup – Ve studii vycházíme z archivních výzkumů, které provádějí po mnoho let naši studenti v rámci sledování dějin konkrétních knihoven. Tato zjištění pak analyzujeme na základě studia obecně historických pramenů a legislativních změn. Výsledky – Studie tvůrčím způsobem sleduje to, jak se masová práce se čtenářem, jako jistý sociálně-pedagogický projekt uplatila v konkrétních knihovnách a to, v jakém legislativě-hodnotovém rámci k těmto aktivitám docházelo. Originalita/hodnota – Fenomén masové práce se čtenářem bývá zkoumán optikou sociologickou nebo historiografickou, námi zvolené pojetí kombinující legislativní, sociálně-pedagogické a historiograficky regionalistické pojetí nabízí nové perspektivy a možnosti interpretace studovaných fenoménů v konkrétních knihovnách.
Purpose – The presented study looks at the relationship of libraries as educational institutions that aim to form a wide group of readers. He attempts to show some sources of this socio-pedagogical practice in the First Library Act and then follows - on concrete examples and on a broader historiographical concept - the relationship of the phenomenon of mass work with the reader in the context of education of various target groups, especially young readers, workers and peasants. Design/Methodology/Approach – The paper is based on archival research conducted by our students for many years as part of the history of specific libraries. These findings are analyzed on the basis of study of general historical sources and legislative changes. The results – The paper follows creatively the mass work with the reader, as well as a certain socio-pedagogical project paid in the specific libraries and the legislative-value framework of these activities. Originality/Value – The phenomenon of mass work with the reader is often studied by sociological or historiographical optics. The concept chosen combining the legislative, socio-pedagogical and historiographical regionalist concept offers new perspectives and possibilities of interpreting studied phenomena in specific libraries.
Reference
[1] Černý, M. & Kudrnáč, J. (2018). Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye ProInflow, 10(1). https://doi.org/10.5817/ProIn2018-1-6 | DOI 10.5817/ProIn2018-1-6

[2] Dvořáková, J. (2003). Jak se točil seriál "Třicet případů majora Zemana". Sborník Archivu Ministerstva vnitra, 1, 91-99.

[3] Husák, J. (1952). Zkušenosti z našich knižních výstav. Čtenář: Měsíčník Pro Práci Se Čtenáři, 4(2), 67-68.

[4] Chaloupka, Z. (1963). Kníže Svatopluk a jednotný plán. Čtenář, XV(2), 49-51.

[5] Chlupová, Z. (2017). Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny Břeclav (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).

[6] Kopal, P. (2013). Jaká normalizace. Několik poznámek o (ne) normalizaci filmové a televizní tvorby "Paměť a dějiny", 127-134.

[7] Kronika (1972). Dubňany.

[8] Kuklík, J., & Němeček, J. (2013). Od národního státu ke státu národností?: národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938. Praha: Karolinum.

[9] Nařízení vlády, 1919 č. 607 (1919).

[10] Pekárková, J. (2014). Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny ve Znojmě (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).

[11] SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 1159 Okresní knihovna Břeclav, nezpracovaný fond, Plán masové práce s knihou v okrese Břeclav na dobu od 1.X. 54 do 31.III. 55.

[12] SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 1159 Okresní knihovna Břeclav, neuspořádaný fond, Přehledy o činnosti knihoven 1964-1975.

[13] SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 196 MěNV Pohořelice, Kronika města 1947-1956, s. 288.

[14] SOkA Znojmo, archivní fond Městská knihovna Znojmo, značka fondu: Z/OK, karton 8.

[15] SVOBODOVÁ, Marta. 1953. Literatura pomáhá přesvědčovat a získávat pro hornictví. Čtenář 5(4), s. 112-115.

[16] Šámal, P. (2009). Soustružníci lidských duší: lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Academia.

[17] Učňová, M. (2015). Role knihoven v období komunistické totality: případová studie Městské knihovny Dubňany (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).

[18] Ústav pro studium totalitních režimů: antalogie - Fučíkův odznak [online]. November 21, 2018. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/antologie/tema2.pdf

[19] Ústav pro studium totalitních režimů: Fučíkův odznak [online], November 21, 2018. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/fucikuv-odznak/

[20] Ústav pro studium totalitních režimů: Jiráskovská akce [online], November 21, 2018. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/jiraskovska-akce/

[21] Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), 1959 č. 53 (1959).

[22] Zákon o veřejných knihovnách obecních, 1919. č. 430 (1919)