Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň

Název: Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň
Variantní název:
  • Vladimír Helfert at the State Institute for Folk Song
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 139-156
Rozsah
139-156
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Vladimír Helfert's publishing activity in the field of musical folkloristics and ethnomusicology was not extensive. This study encompasses his work and organizational activities on the Moravian-Silesian Committee of the State Institute for Folk Song from 1924 to 1939. His timeless approach to this subject matter was given by his depth of knowledge and feeling for musical aesthetics and by the dynamic understanding of the folk song that he carried over from Otakar Hostinský. This was also the source of his long-term interest in the situation in the field and the records involving all song genres. Helfert brought a critical approach towards sources and a feel for their systematic, scholarly treatment to his work at the State Institute for Folk Song. Interestingly, he took the first steps in this direction together with Leoš Janáček, and this may also explain the fundamental transformation of his opinions in evaluating Janáček as an artistic phenomenon. Helfert brought a number of talented students from the Musicology Seminar at Masaryk University into the study of folkloristics, and many of them later distinguished themselves as important scholarly authorities in this field of research.
Note
Studie vznikla v rámci projektu GA ČR č. 16-14263S.
Reference
[1] Moravské zemské muzeum, Brno, fond pozůstalost V. Helferta, korespondence (sign. A), studie (sign. S).

[2] Masarykův ústav – Archiv Akademie věd, Praha, fond Státní ústav pro lidovou píseň. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, sbírky pracoviště Brno.

[3] HANZAL, Josef. Zdeněk Nejedlý a Vladimír Helfert v dopisech. In Z bojů za českou hudební kulturu, S. Zachařová (ed.), Praha: Academia, 1979, s. 165–273.

[4] HELFERT, Josef Alexander – HOSTINSKÝ, Otakar. Volkslied und Tanz der Slaven. In Die Oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild: Böhmen (1. Abtheilung). Wien: Verlag der kaiserisch-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1894, s. 462–482.

[5] HELFERT, Vladimír. Contributo alla storia della "Marseillaise". Rivista musicale italiana. Torino: Bocca; 1922, s. 622–638.

[6] HELFERT, Vladimír. K otázce našeho hudebního folkloru. Morava, měsíčník pro život sociální, vědecký a umělecký, 1925, roč. 1, s. 230–236.

[7] [HELFERT, Vladimír] V. H. Poměrem maďarské lidové písně k slovenské se zabývá Béla Bartók" [...], Časopis Matice moravské, 1937, roč. 61, s. 455–457.

[8] HOLÝ, Dušan. Metodologický přínos Vladimíra Helferta pro studium hudebního folkloru. In Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu, R. Pečman (ed.) Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987, s. 31–34.

[9] HRABALOVÁ, Olga. K dějinám hudebněfolkloristického bádání na Moravě. Národopisné aktuality, 1982, roč. 19, č. 3, s. 169–178.

[10] CHLUMSKÝ, Josef. Fonografický a gramofonový archiv České akademie věd a umění. Časopis pro moderní filologii, 1930, roč. 16, s. 189–192.

[11] JANÁČEK, Leoš – VÁŠA, Pavel. Moravské písně milostné. I. Praha: SÚLP, Orbis, 1930–1936 [1937].

[12] KRATOCHVÍL, Matěj. Úvod. In Lidová hudba v Československu (Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění) 1929–1937, ed. M. Kratochvíl. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, s. 22–42.

[13] MOŽNÝ, Ivo. Bedřich Václavek jako sociolog masové kultury. Sociologický časopis, 1968, roč. 4(3), s. 362–371.

[14] PAVLICOVÁ, Martina. Z historie Státního ústavu pro lidovou píseň v Brně v meziválečném období. In Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku 1905–1995, L. Uhlíková (ed.) Brno: Akademie věd České republiky, 1995, s. 24–29.

[15] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Edice Osobnosti, 2003.

[16] POLEDŇÁK, Ivan. Soupis prací Vladimíra Helferta. In Musikologie sv. 5, Praha 1958, s. 253–313.

[17] PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Bartók's Attempt at Cooperation with the State Institute for Folk Song in Czechoslovakia and Its Political Connotations. Hudební věda, 2016, roč. 52, č. 1, s. 73–90.

[18] SMETANA, Robert. V práci pro lidovou píseň. Index, 1936, roč. 8, č. 3, s. 30–32.

[19] SMETANA, Robert. Za Vladimírem Helfertem. In Vladimír Helfert: pokrokový vědec a člověk. Studie, korespondence a vzpomínky. Zvláštní příloha Sborníku prací filosofické fakulty brněnské univerzity, H 9, Brno 1975, s. 63–67.

[20] VÁCLAVEK, Beřich – SMETANA, Robert. České světské písně zlidovělé: Část I. Písně epické. Svazek 1. Slovesný, hudební a obrazový materiál písní. Praha: ČSAV, 1955.

[21] VÁCLAVEK, Bedřich – SMETANA, Robert. Český národní zpěvník. Písně české společnosti 19. století. Praha: Melantrich, 1940.

[22] VÁCLAVEK, Bedřich – SMETANA, Robert. O české písni lidové a zlidovělé. Praha: Svoboda, 1950.

[23] VETTERL, Karel – GELNAR, Jaromír. Nad katalogy písňových nápěvů. Český lid, 1962, roč. 49, s. 241–249.

[24] VYSLOUŽIL, Jiří. K organisaci hudebně lidopisného bádání na Moravě a ve Slezsku. In Musikologie sv. 2, Praha – Brno – Bratislava: Svaz československých skladatelů, 1949, s. 214–220.

[25] VYSLOUŽIL, Jiří (ed.). Leoš Janáček, O lidové písni a lidové hudbě: dokumenty a studie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.