Paralipomena k lengyelskému osídlení Krumlovského lesa

Název: Paralipomena k lengyelskému osídlení Krumlovského lesa
Variantní název:
  • Paralipomena on the Lengyel settlement in the Krumlovský les area
Autor: Oliva, Martin
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. [45]-65
Rozsah
[45]-65
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V průběhu dlouholetého výzkumu pravěkých těžebních areálů v Krumlovském lese jsme nashromáždili řadu poznatků také o zdejším mladoneolitickém osídlení. Nejdůležitější z těchto osad se nachází v trati Na Kocourkách u Jezeřan-Maršovic a jako jedinou ji lze datovat přesněji, a to do fází MMK Ic a IIb. Na sídlišti staršího stupně MMK u Nových Bránic se podařilo rozpoznat nepochybné vegetační příznaky rondelu. Osídlení mladšího stupně kultury s MMK bylo zjištěno zejména na plochých hřbítcích a plošinách přiléhajících k východnímu okraji zalesněné vrchoviny Krumlovského lesa. Rozptýlené nálezy lengyelských střepů a broušené industrie ve vyšších partiích Krumlovského lesa, tzn. v polohách vzdálených od tehdejších polí, souvisejí nejspíš s přechodnými pobyty u areálů pravěké těžby rohovce. Osady s vyspělejší technologií výroby (Maršovice – Na Kocourkách, Moravský Krumlov – Vysoká Hora) vynikají polohou na dominantním, nebo alespoň zdaleka viditelném návrší.
Over the many years of research on prehistoric mining areas in Krumlovský les we have also accumulated a large amount of knowledge on Late Neolithic habitation in this region. The most important settlement is situated on the tract of land known as "Na Kocourkách" near Jezeřany-Maršovice and this locality is the only one which can be dated more exactly, specifically to the Ic and IIb phases of the Moravian Painted Ware Culture (MPWC). Indisputable crop marks of a circular enclosure were identified at an early MPWC settlement at Nové Bránice. Traces of the late MPWC settlement were mainly identified on flat ridges and platforms adjacent to the eastern edge of the wooded uplands of Krumlovský les. Scattered finds of Lengyel pottery shards and polished lithics in higher parts of Krumlovský les – that is, in places far away from the then fields – are most probably associated with temporary habitation sites in the neighbourhood of prehistoric chert mining areas. Settlements with more advanced manufacturing technology (Maršovice – "Na Kocourkách", Moravský Krumlov – "Vysoká Hora") are always situated on a dominant or at least clearly visible hill.
Reference
[1] Adam, D. 2003: Hradisko (?) na Holém kopci u Budkovic, okres Brno-venkov, Vlastivědný věstník moravský LV/3, 301–303.

[2] Czudek, T. 1972: Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica 23. Brno.

[3] Čulíková, V. 2010: Determinace dřevěných uhlíků. In: Oliva, M., Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Brno, 401.

[4] Humpolová, A. – Ondruš, V. 1999: Vedrovice, okr. Znojmo. In: V. Podborský a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno, 167–223.

[5] Janál, J. 1999: Nové archeologické nálezy z Moravského Krumlova (okr. Znojmo), Informační zpravodaj sveromoravské pobočky ČAS, prosinec 1999, 42–47.

[6] Kazdová, E. 1983: Příspěvek k neolitickým sklizňovým nástrojům, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 28, 161–168.

[7] Koštuřík, P. – Rakovský, I. – Peške, L. – Přichystal, A. – Salaš, M. – Svoboda, J. 1984: Sídliště mladšího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích, Archeologické rozhledy 36, 378–410.

[8] Oliva, M. 1990: Štípaná industrie kultury s moravskou malovanou keramikou v jihozápadní části Moravy, Acta Musei Moraviae LXXV, 17–37.

[9] Oliva, M. 2001: Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v okolí Krumlovského lesa a jejich štípané industrie. In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mostkovice 14. - 17. září 1999. Pravěk Supplementum 8. Brno, 197–231.

[10] Oliva, M. 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Anthropos 32 /N.S. 24/. Brno.

[11] Oliva, M. 2012: K otázkám radiolaritových industrií moravské strany Bílých Karpat, Archeologické rozhledy 64, 3–25.

[12] Ondráček, J. 1961: Příspěvky k poznání kultury zvoncovitých pohárů na Moravě, Památky archeologické LII, 149–157.

[13] Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.

[14] Přichystal, A. – Svoboda, J. 1997: Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech – Maršovicích, Přehled výzkumů 1993–1994, 15–25.

[15] Rakovský, I. 1985: Morava na prahu eneolitu. Brno (rkp. kandidátské disertační práce, ulož. na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně).

[16] Salaš, M. 2006: Ivančice (k. ú. Budkovice, okr. Brno-venkov). "Pod Holým kopcem", Přehled výzkumů 47, 104.

[17] Vildomec, F. 1929: O moravské neolithické keramice malované, Obzor praehistorický VII–VIII, 1928–1929, sep. 1–43.