Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy

Název: Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy
Variantní název:
  • Development of aerial archaeology in Moravia and Czech Silesia : summary and perspectives
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 2, s. 29-56
Rozsah
29-56
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Letecké snímkování krajiny výrazným způsobem zvyšuje možnosti poznání struktury osídlení a jeho vztahů k přírodnímu prostředí jednotlivých regionů. Díky této nedestruktivní metodě lze získat množství nových poznatků týkajících se především topografie osídlení, aniž by byly terénními výzkumy porušeny nálezové situace. Článek si klade za cíl popsat dosavadní vývoj letecké archeologie na Moravě a stručně rekapituluje dosavadní průlomová zjištění přispívající k poznání napříč oborem.
Aerial photographing of the landscape significantly enhances the possibilities of studying settlement structure and its relationship to natural environment in individual regions. This non-destructive method provides plenty of new information, mainly on settlement topography, without destroying the find contexts by archaeological excavations on site. The aim of the article is to describe the development of aerial archaeology in Moravia and to summarize in brief the groundbreaking findings which contribute to new knowledge in the field of archaeology.
Note
Obsahuje: Appendix: Bibliografie letecké archeologie na Moravě a ve Slezsku na s. 50-53
Publikace vznikla v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, Ministerstvo kultury ČR), č. DG18P02OVV058 s názvem "Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku".
Reference
[1] Bálek, M. 1985: Využití leteckého snímkování v archeologii na Moravě v roce 1983 (okr. Třebíč a Znojmo), Přehled výzkumů 1983, 113–114.

[2] Bálek, M. 1987a: Využití leteckého snímkování v archeologii na Moravě v roce 1984 (okr. Brno-venkov, Břeclav, Vyškov), Přehled výzkumů 1984, 94–95.

[3] Bálek, M. 1987b: Využití a ověření leteckého snímkování v archeologii na Moravě v roce 1985, Přehled výzkumů 1985, 86–88.

[4] Bálek, M. 1989: Letecké snímkování v archeologii na Moravě v roce 1986, Přehled výzkumů 1986, 114–115.

[5] Bálek, M. 1990: Letecké snímkování v archeologii na Moravě v roce 1987, Přehled výzkumů 1987, 108–110.

[6] Bálek, M. 1993a: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 1989, Přehled výzkumů 1989, 132–135.

[7] Bálek, M. 1993b: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 1991, Přehled výzkumů 1991, 95–98.

[8] Bálek, M. 1995: Bisherige Ergebnisse der Luftprospektion in Südmähren und ihr Beitrag zur Erforschung von Feldmarschlagern aus der römischen Kaiserzeit. In: Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa. Aerial Archaeology in Eastern and Central Europe, 241–246.

[9] Bálek, M. 1996: I. pracovní setkání skupiny pro leteckou archeologii, Archeologické rozhledy XLVIII, 151–152.

[10] Bálek, M. 2000a: Letecká archeologie. In: M. Čižmář – K. Geislerová (eds.), Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998, Brno, 81–87.

[11] Bálek, M. 2000b: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v letech 1998–1999, Přehled výzkumů 41 (1999), 199–207.

[12] Bálek, M. 2001: Letectví a archeologie. In: M. Minařík a kol.: Křídla nad Brnem, Brno, 121–124.

[13] Bálek, M. – Droberjar, E. – Šedo, O. 1993: Die Entdeckung von römischen Marschlagern bei Mušov und Přibice (Bez. Břeclav), Přehled výzkumů 1991, 61–64.

[14] Bálek, M. – Droberjar, E. – Šedo, O. 1994: Die römischen Feldlagern in Mähren (1991–1992), Památky archeologické LXXXV/2, 59–74.

[15] Bálek, M. – Dvořák, P. – Kovárník, J. 1993: Gräber der Glockenbecherkultur bei Tvořihráz. (Bez. Znojmo), Přehled výzkumů 1991, 50–51.

[16] Bálek, M. – Hašek, V. – Měřínský, Z: 1986: Metodický přínos kombinace letecké prospekce a geofyzikálních metod při archeologickém výzkumu, Archeologické rozhledy XXXVIII, 550–574.

[17] Bálek, M. – Podborský, V. 2001: Začátky letecké archeologie na jižní Moravě. In: V. Podborský (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, 69–94.

[18] Bálek, M. – Šedo, O. 1998: Příspěvek k poznání krátkodobých táborů římské armády na Moravě, Památky archeologické LXXXIX, 159–192.

[19] Bálek, M. – Unger, J. 1993: Vojenský tábor z dob husitských válek u Šumic (okr. Znojmo), Vlastivědný věstník moravský XLV/1, 3–16.

[20] Bálek, M. – Unger, J. 1994: Motte z počátku 15. stol. v zaniklé vsi Bořanovice u Přibic, okr. Břeclav, Archaeologia historica 19, 191–197.

[21] Bálek, M. – Unger, J. 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě, Archaeologia historica 21, 429–442.

[22] Belcredi, L. 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno.

[23] Černý, E. 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Brno.

[24] Čižmář, I. 2010: Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno na Moravě za rok 2009, Přehled výzkumů 51, 498–502.

[25] Čižmář, M. 2002: Keltské oppidum Staré Hradisko. Archeologické památky střední Moravy 4. Olomouc.

[26] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[27] Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. 2000: Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno.

[28] Daňhel, M. – Kalábek, M. – Klanicová, S. – Pankowská, A. – Paulus, M. 2009: Krátkodobý římský tábor u Hulína a Pravčic. In: M. Bém – J. Peška (eds.), Ročenka 2009. Archeologické centrum Olomouc, Olomouc, 184–208.

[29] Droberjar, E. – Jarůšková, Z. 2017: Barbaři v pohybu. Jevíčko a Malá Haná v době římské. Boskovice.

[30] Gojda, M. 2017: Archeologie a dálkový průzkum. Praha.

[31] Hašek, V. – Kovárník, J. 2000: Nové nálezy pravěkých příkopů na Moravě, Přehled výzkumů 41 (1999), 233–237.

[32] Hašek, V. – Kovárník, J. 1997: Letecká a geofyzikální prospekce při výzkumu pravěkých kruhových příkopů na Moravě, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M1, 57–79.

[33] Kazdová E. – Podborský, V. 2007: Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno.

[34] Komoróczy, B. 2006: K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u Mušova. In: E. Droberjar – M. Lutovský (eds.), Archeologie barbarů 2005, Praha, 155–205.

[35] Komoróczy, B. – Vlach, M. 2019: Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Ŕíma. Brno.

[36] Kovárník, J. 1985: Dosavadní výsledky leteckého archeologického průzkumu na jižní Moravě (okr. Znojmo, Brno-město), Přehled výzkumů 1983, 102–105.

[37] Kovárník, J. 1989: Zpráva o archeologických nálezech v roce 1986 (okr. Brno-město, Třebíč, Vyškov, Znojmo), Přehled výzkumů 1986, 104–106.

[38] Kovárník, J. 1996: Přínos letecké archeologie k poznání pravěku a rané doby dějinné na Moravě 1983–1995, Archeologické rozhledy XLVIII, 177–193.

[39] Kovárník, J. 1997: 10 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983–1993, Přehled výzkumů 1993–1994, 311–331.

[40] Kovárník, J. 1999: 15 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983–1998, Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 406–419.

[41] Kovárník, J. 2018: Objevy letecké prospekce zaniklých středověkých vesnic na jižní a jihozápadní Moravě, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Řada společenských věd 32 (1), 3–24.

[42] Krasnokutská, T. 2006: Pravěké sídliště na katastrech Klimkovic a Olbramic v okrese Nový Jičín, Poodří, 4–8.

[43] Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

[44] Martínek, J. a kol. 2014: Poznáváme historické cesty. Brno.

[45] Měchurová, Z. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Studie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně 17. Brno.

[46] Minařík, M. a kol. 2001: Křídla nad Brnem. Brno. Nekuda, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[47] Nekuda, V. 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

[48] Pavelčík, J. 1975: Dvacet let opavské expozitury AÚ ČSAV Brno, Archeologické rozhledy XXVII, 361–364.

[49] Pavelčík, J. 1978: Hradisko u Kobeřic, Přehled výzkumů 1976, 128–129.

[50] Pernička, R. M. 1961: Eine unikate Grabanlage der Glockenbecherkultur bei Prosiměřice, Südwest-Mähren, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E6, 9–54.

[51] Peška, J. 1993: Letecká prospekce regionálního muzea v Mikulově na jižní Moravě v roce 1990 (okr. Břeclav, Hodonín), Přehled výzkumů 1990, 128–130.

[52] Procházka, R. 2000: Modřice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 42, 145.

[53] Šedo, O. – Knápek, R. 2019: Mušov - Neurissen 1993–1994. Nálezové kontexty z doby římské. Praha.

[54] Šmejda, L. 2009: Mapování archeologického potenciálu pomocí leteckých snímků. Plzeň.