První ženy moravské archeologie

Název: První ženy moravské archeologie
Variantní název:
  • First women of Moravian archaeology
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [63]-78
Rozsah
[63]-78
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Téma prvních žen v dějinách moravské archeologie nebylo dosud souhrnně zpracováno. Celé téma úzce souvisí s otázkou ženské emancipace a ženského vzdělávání, pro které byl v českém prostředí – především v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století – specifický důraz na vlastenectví. Článek se zaměřuje na ženy, které se k archeologii dostaly hlavně díky svým otcům či manželům, a archeologii se věnovaly ze zájmu. Setkáme se i se ženami, které se k archeologii dostaly jinou cestou. V práci jsou zahrnuty i první profesionální archeoložky působící na Moravě, které tento obor vystudovaly na vysokých školách.
The topic of the first women in the history of Moravian archaeology has not yet been processed collectively. The entire topic is closely related to the issue of women's emancipation and women's education, for which, in the Czech environment – especially in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century – had a specific emphasis on patriotism. The article focuses on the women who came to archaeology mainly because of their fathers or husbands, and they took up archaeology because of their interest. We will even meet women who came to archaeology by a different path. The work includes the first professional archaeologists working in Moravia who studied this at universities.