Cíle a průběh revizního výzkumu příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích

Název: Cíle a průběh revizního výzkumu příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích
Variantní název:
  • Objectives and the course of revision research on the Neolithic roundel enclosure in Těšetice-Kyjovice
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. [159]-169
Rozsah
[159]-169
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek pojednává o revizním výzkumu části příkopu neolitického rondelu v poloze "Sutny" I u Těšetic-Kyjovic na jihozápadní Moravě. Rondel je datován do staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou (fáze Ia) a jeho odkrytí v 60. – 70. letech 20. století představovalo první systematický výzkum objektu tohoto druhu ve střední Evropě. Nový revizní výzkum byl realizován v létě roku 2012 v rámci praxe studentů archeologie Masarykovy univerzity. Exkavačními pracemi byl odhalen západní profil dosud nezkoumané části příkopu u severního vstupu do rondelu. Cílem bylo získání nových informací díky aplikaci moderních výzkumných metod.
The article deals with the revision research on the Neolithic ditched enclosure in Těšetice-Kyjovice "Sutny" I in south-west Moravia. The roundel dates to the older stage of the Moravian Painted Ware Culture (phase Ia) and its excavation in the 1960s – 70s represented the first systematic research on a feature of this kind in Central Europe. New revision research was carried out in the summer of 2012 as part of the practice of archaeology students of the Masaryk University. The excavation work discovered the western section of the as yet not investigated part of the ditch at the northern entrance to the roundel. The aim was to gather new information using modern research methods.
Reference
[1] Ernée, M. 2008: Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. Památky archeologické – Supplementum 20. Praha.

[2] Kovárník, J. 2001: Dějiny archeologického bádání na Znojemsku. In: Podborský, V. (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 95–125.

[3] Podborský, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[4] Podborský, V. 2001: Poválečné archeologické výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU na Znojemsku a Břeclavsku. In: Podborský, V. (ed.), 50 let archeologickýchvýzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 13–36.

[5] Podborský, V. a kol. 1999: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno.

[6] Podborský, V. – Kazdová, E. – Kovárník, J. 2005: "Sutny" u Těšetic-Kyjovic. Jak se začínalo, pokračovalo a čeho se dosáhlo. In: Podborský, V. a kol., Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno, 43–70.

[7] Řídký, J. 2011: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha.