Muzeum a jeho edukační potenciál

Název: Muzeum a jeho edukační potenciál
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 4-8
Rozsah
4-8
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Edukační činnost je nedílnou součástí dění v muzeu. To musí využívat a opírat se o veškeré dostupné legislativní dokumenty, které ho nejen opravňují, ale především mu ukládají povinnost využívat jeho edukační potenciál. Na muzejním pedagogovi pak stojí velká míra odpovědnosti a umění využít všech kompetencí a veškerých dostupných prostředků, aby připravil kvalitní edukační programy, které budou postaveny na zprostředkování pomocí nejvhodnějších výukových metod a budou prezentovány vhodnými zprostředkovateli. Potenciál muzejní edukace je ze strany formálního vzdělávání do určité míry opomíjen a je třeba, aby muzeum prostřednictvím muzejních pedagogů a všech pracovníků podílejících se na edukační činnosti ukázalo, že na poli neformálního ale i formálního vzdělávání má muzejní edukační činnost nezastupitelné místo. Muzeum prostřednictvím sbírkových předmětů umožňuje poznání, které napomáhá k socializaci všech věkových i sociálních skupin návštěvníků.
Educational activities are an integral part of the events at the museum. It must use and rely on all available legislative documents that not only allow it, but also oblige it to use its educational potential. A large amount of responsibility and ability to use all competences and all available resources to prepare high-quality educational programs that will be built on mediation using the most appropriate teaching methods and will be presented by appropriate agent lies with the museum pedagogue. The potential of museum education is to a certain extent neglected from the view of formal education and it is needed for museum using museum pedagogues and all staff involved in educational activities to show that in the areas of informal as well as formal education museums play irreplaceable role. Museum through collections of items provides knowledge that contributes to the socialization of all age and social groups of visitors.
Reference
[1] BENEŠ, Josef. Kulturně výchovná činnost muzeí. Díl 1, Část textová. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 153 s.

[2] BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. Náchod: Juko, [2003]. 583 s. ISBN 80-86213-28-5.

[3] FRANC, Daniel, ZOUNKOVÁ, Daniela a MARTIN, Andy. Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vii, 201 s. Edice aktivit a her. ISBN 978-80-251-1701-9.

[4] HOOPER-GREENHILL Eilean. Museums and Education: purpose, pedagogy, performance. London: Routledge, 2007. 231 s. ISBN 978-0-415-37935-9.

[5] JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA Vladimír, MRÁZOVÁ Lenka. Muzejní Pedagogika: Metodické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1.vyd. Brno: Paido, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7315-207-9.

[6] KOTLER, G. Neil, KOTLER Philips, KOTLER, I. Wendy. Museum marketing & strategy: Designing Missions, Building Audience, Generating Revenue & Resources. vyd. 2. San Francisco: Published by Jossey-Bass, 2008. 509 s. ISBN 978-0-7879-9691-8.

[7] MAŇÁK, Josef a kol. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.

[8] VÁŽANSKÝ, Mojmír a SMÉKAL, Vladimír. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995. 176 s. ISBN 80-901737-9-9.

[9] WAGNER, Ernst, DREYKORN, Monika. Museum Schule Bildung, München: Kopaed, 2007. 224 s. ISBN 978-3-86736-019-7.

[10] Acta musealia Suplementa 2007: Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20. – 21. března 2007. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007. 94 s. ISBN 978-80-87130-01-8.

[11] JAGOŠOVÁ, Lucie. Potenciál evaluace pro muzejního pedagoga. In Acta musealia Suplementa 2013: Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20 – 22. března 2013. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2013. V tisku.

[12] Zákon č. 122/2000 ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů České repub-liky. 2000, částka 36, s. 1686-1691.

[13] Ministerstvo kultury České republiky. Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2009 – 2014: Koncepce rozvoje muzejnictví. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2009. 12 s.

[14] PEŠKOVÁ, Jitka. Vzdělávací strategie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013. 146 s. Magisterská diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Lenka Mrázová.

[15] Mezinárodní rada muzeí (ICOM). Profesní etický kodex ICOM pro muzea. [online]. Paříž: Mezinárodní rada muzeí (ICOM), 2006. 17 s. ISBN 92-9012-260-9. [cit. 2013-8-20]. Dostupný z WWW: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-c-zech/pdf/eticky_kodex/ICOM_eticky_kodex.pdf.

[16] Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014. [online]. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2009, 109 s. [cit. 2013-8-20]. Dostupný z WWW: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf.