Models of professional employment of the graduates of Brno museology in cultural institutions

Název: Models of professional employment of the graduates of Brno museology in cultural institutions
Variantní název:
  • Modely profesního uplatnění absolventů brněnské muzeologie v kulturních institucích
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 1, s. 21-33
Rozsah
21-33
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The successful implementation of study disciplines at universities is closely linked with the continuous revising and modulating of study curricula that should reflect both the development of theory in a particular discipline and the specialist requirements of practice, as well as the verification of the graduates' employment. These trends can be studied, among other things, on the museology and museography branches of tertiary education. The article, centred on museum studies at Masaryk University, Brno, presents the concept and conclusions of combined research carried out in 2016/2017 as a follow-up to curriculum changes. It analyses the influence of the study of museology in Brno on the professional careers of the graduates of one year of distance learning, how it affected their lives and shaped their careers.
S uspokojivou realizací univerzitních studijních oborů úzce souvisí průběžné revize a remodulace kurikula studia, odpovídající vývoji oborové teorie i odborným požadavkům praxe, a ověřování uplatnění vlastních absolventů. To můžeme sledovat také na muzeologických a muzeografických oborech terciárního vzdělávání. Článek, zaměřený na obor muzeologie na brněnské Masarykově univerzitě, představuje koncept a závěry smíšené výzkumné sondy realizované 2016/2017 v návaznosti na předchozí kurikulární změny. Sleduje, jaký vliv mělo studium muzeologie v Brně na profesní dráhu jejích absolventů – jednoho ročníku dálkového studia – za jakých okolností vstoupilo do jejich života a jaké dopady vneslo do jejich kariéry.
Reference
[1] Archive of DAM, Centre of Museology (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic) (unsystemized).

[2] HELCK, Petra, Editha SCHUBERT and Ellen RIEWE. Absolventenbefragung des Studiengangs Museumskunde an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Berlin: Institut für Museumskunde, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 2005. 167 p. Mitteilungen und Berichte aus dem Institut für Museumskunde, no. 34. ISSN 1436-4166.

[3] Ist Museologie eine "brotlose" Kunst? Wie sehen die Arbeitsmarktchancen für Absolventinnen, Absolventen des Museologiestudiums aus? In Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Medien [online]. Last revision 15. 5. 2014 [cit. 2017-05-02]. Available from www: http://www.fbm.htwkleipzig.de/index.php?id=9178.

[4] KIRSCH, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia [online]. 2014, vol. 3, no. 2, pp. 12–20 [cit. 2017-02-02]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133107/2_MuseologicaBrunensia_3-2014-2_4.pdf?sequence=1. ISSN 2464-5362.

[5] KIRSCH, Otakar and Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 3–16. ISSN 1803-0386.

[6] LORENTE, Jesús Pedro. The development of museum studies in universities: from technical training to critical museology. Museum management and curatorship [online]. 2012, vol. 27, no. 3, pp. 237–252 [cit. 2017-02-02]. Available from www: http://www.academia.edu/1846608/The_development_of_museum_studies_in_universities_from_technical_training_to_critical_museology. ISSN 1872-9185.

[7] Masaryk University Information System [online]. [cit. 2017-02-02]. Available from www: https://is.muni.cz/?lang=en.

[8] MRÁZOVÁ, Lenka. Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology. Museologica Brunensia [online]. 2016, vol. 5, no. 2, pp. 65–73 [cit. 2017-02-02]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/136265/2_MuseologicaBrunensia_5-2016-2_9.pdf?sequence=1. ISSN 2464-5362.

[9] MRÁZOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Contentual changes in the curriculum of the Brno Chair of Museology in 1964–2014. In UNESCO Chair of Museology and World Heritage [online]. [cit. 2017-05-02]. Available from www:http://www.phil.muni.cz/wune/home/publikace/clanky/view?set_language=en.

[10] MÜLLER-STRATEN, Christian. The contribution of Zbyněk Stránský to museology and contribution of the Brno museology school. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 27–35.

[11] RUTAR, Václav. Vznik, vývoj a práce externí katedry muzeologie v Brně v letech 1963–1969. Museologica Brunensia [online]. 2014, vol. 3, no. 2, pp. 4–11 [cit. 2017-02-02]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133106/2_MuseologicaBrunensia_3-2014-2_3.pdf?sequence=1>. ISSN 2464-5362.

[12] SCHNEIDER, Evžen. Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 85–126.

[13] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Brno: education in museology: on the 10. anniversary of the foundation of the museological department of the Philos. fac. of the J. E. Purkyně University in Brno. Brno: J. E. Purkyně University, 1974.

[14] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Vzdělávání pro muzejní profesi. In Teorie a praxe 2007: Sborník z mezinárodního semináře Setkání vyučujících muzeologie na vysokých školách v České republice a na Slovensku. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008, pp. 11–16. ISBN 978-80-86413-51-8.

[15] WALZ, Markus. Theory and Praxeology of Museology: On the Current Ascendancy of Special Museologies in Germany. Museologica Brunensia [online]. 2015, vol. 4, no. 2, pp. 20–27 [cit. 2017-02-02]. Available from www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134744/2_MuseologicaBrunensia_4-2015-2_6.pdf?sequence=1. ISSN 2464-5362.