Too early, too late: the relevance of Zbyněk Z. Stránský for German museology

Název: Too early, too late: the relevance of Zbyněk Z. Stránský for German museology
Variantní název:
  • Příliš brzy, příliš pozdě: význam Zbyňka Z. Stránského pro německou muzeologii
Autor: Walz, Markus
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 2, s. 44-50
Rozsah
44-50
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Zbyněk Stránský's influence on German museology has three facets: in the GDR, he contributes publications and lectures to an intense process of defining museology as an academic discipline, starting in the late 1970ies. Controversies concern his concept of museality – with the accusation of a non-Marxist and therefore non-scientific position. Western Germany starts a discussion about the discipline in 1988. After the German unification, the interest in museology as an academic field nearly vanished although Stránský publishes several German texts with new intellectual accents in the periodical Museum aktuell. Friedrich Waidacher's free variations of Stránský's theoretical models receive much more reception. Therefore it doesn' t surprise that most of the teaching staff of museum related study programmes in Germany declare little knowledge or interest concerning Stránský and is thoughts. A search of Stránský's neologism museality by library catalogues, Google and Google Scholar (in German) presents a similar result: a "correct" use of the term by the museological inner circle, rare cases of indifferent use, and some new trials to create this term with another meaning.
Vliv Zbyňka Stránského na německou muzeologii má tři aspekty: v NDR přispěl svými publikacemi a přednáškami k intenzivnímu procesu formování muzeologie jako vědního oboru, který započal koncem 70. let 20. století. Jeho koncept muzeality však narazil na odpor – bylo mu vyčítáno, že není marxistický a tudíž není vědecký. V západním Německu se začalo o muzeologii jako vědě diskutovat v roce 1988. Po sjednocení Německa zájem o muzeologii jako akademickou disciplínu značně ochabl, ačkoli Stránský publikoval v periodiku Museum aktuell několik textů v německém jazyce, které obsahují nové intelektuální podněty. Mnohem více pozornosti vzbudil Friedrich Waidacher se svými volnými variacemi na Stránského teoretické modely. Proto není nijak překvapivé, že většina pedagogů, kteří v Německu působí v studijních programech zaměřených na muzeologii, ví o Stránském jen málo a nejeví o jeho myšlenky dostatečný zájem. Při hledání Stránského neologizmu muzealita v katalozích knihoven, či na serverech Google a Google Scholar (v němčině) narazíme na podobný výsledek: "správné" používání termínu v muzeologických odborných kruzích, vzácné případy indiferentního použití a několik nových pokusů o použití tohoto pojmu v odlišném významu.