Muzea v Československu (1918–1938) – teorie a praxe

Název: Muzea v Československu (1918–1938) – teorie a praxe
Variantní název:
  • Museums in Czechoslovakia (1918–1938) – theory and practice
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 15-20
Rozsah
15-20
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Muzea v Československu v letech 1918–1938 jsou nazírána v souvislosti se situací muzeí ve střední Evropě mezi lety 1890–1914. Období mezi světovými válkami je specifické ve všech aspektech: z hlediska typologie muzeí, způsobů muzejní prezentace, odborného profilu a socioprofesního statutu i vědeckovýzkumné a osvětové činnosti muzeí.
The 1918–1938 museums in Czechoslovakia are put into the general context of Central European museums between 1890 and 1914. The interwar period is specific in all aspects: from the perspective of museum typology, the ways of museum presentation, professional profile, socio-professional statute and the science, research and edification activity of museums.