Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte

Název: Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte
Variantní název:
  • Yesterday and today – Terézia Vansová in the Slavic literary context
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 81-93
Rozsah
81-93
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účelom predloženej práce je poskytnúť verejnosti pohľad na slovenskú spisovateľku Teréziu Vansovú (1857 – 1942) z perspektívy, ktorá je vo vzťahu k nej doteraz skôr opomínaná, a teda predložiť informácie o kontaktoch T. Vansovej mimo domáci kultúrny kontext a domácich adresátov jej tvorby (na ktorých sa sama autorka cielene zameriavala), t. j. analyzovať jej zahraničný presah, a to najmä v slovanskom kultúrnom okruhu, ktorého si Vansová pod vplyvom myšlienok všeslovanskej vzájomnosti všímala najvýraznejšie. Neopomenuteľnou súčasťou zahraničných kontaktov, ktorým bude venovaná pozornosť, bude i ženské hnutie prúdiace strednou Európou v 19. storočí, ktoré bolo i výrazným mimoliterárnym vplyvom rezonujúcim dobovou spoločnosťou a prirodzene reflektovaným T. Vansovou. Táto netradičná tematická perspektíva je vzhľadom k nedostatku sekundárnych zdrojov postavená predovšetkým na primárnych, archívnych materiáloch – súčasťou príspevku sú vybrané záznamy z osobnej korešpondencie, informácie o realizovaných i nerealizovaných prekladoch, ako i informácie súvisiace s Dennicou, prvým slovenským časopisom pre ženy, ktorého redaktorkou bola práve T. Vansová.
The purpose of this work is to provide the reading public with the view on the Slovak writer Terézia Vansová (1857–1942) from the perspective that was in close relation to this author rather omitted till now, the information and the overview of Vansová's contacts out of domestic cultural context and domestic audience, what she deliberately focused on, hence to analyse her international overlap, especially to the Slavonic cultural environment that was subject to Vansová's interest under the contemporary idea of Slavonic reciprocity. An indispensable integral of international contacts a special attention will be paid to, is the women's movement circulating throughout 19th-century Central Europe ahoch represented a significant extra-literary influence resonating in the society of her time and naturally reflected by Vansová. Due to the lack of secondary sources this unconventional thematic perspective is based on primary, archival material – a part of the paper is represented by selected parts from personal correspondence, the information about the realized and unrealized translations as well as the information related to Dennica, the first Slovak magazine for women edited by Vansová.
Reference
[1] Archívny fond T. Vansovej. [výstrižok z novín]. Dostupné v LA SNK 41 PPP.

[2] Archívny fond T. Vansovej. [výstrižok z novín]. Dostupné v: LA SNK 41 RRR.

[3] BARTALOVÁ, Ľubica: Americká Živena a jej kontakty so Živenou na Slovensku. In: SEDLÁKOVÁ, Viera (ed.): Zborník z osláv 125. výročia Živeny spolku slovenských žien v Martine. Martin: Živena, 1995.

[4] BRONNEROVÁ, Šarlota: Svetozár Hurban Vajanský a Slovanstvo. Brno: Filozofická fakulta MU [státní práce], 1931.

[5] CZAMBEL, František: [osobná korešpondencia]. [1890-11-1]. Dostupné v: LA SNK 41 D 31.

[6] DE HAAN, Francisca – DASKALOVA, Krassimira – LOUTFI, Anna (eds): Biographical Dictionary of Women's Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest – New York: CEU, 2006.

[7] FARKAS, Zoltán (ed.): Szlovák prózai antológia : (a szlovák prózai antológiát a szlovák-magyar irodalmi barátság kimélyítésére, utat mutatandó az eljövendő generációnak, hogyan lehet a megértés útját egyengetni.). Šahy: Ipolyság, 1928.

[8] FILIPOWICZ, Marcin: Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu. In: Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 97 – 106. [online]. [cit. 06.05.2015]. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2005/sbornik/sbornik.pdf.

[9] FILIPOWICZ, Marcin: Roditelky národů: z problematiky české a slovenské ženské literární tvorby 2. poloviny 19. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.

[10] GRÜNWALD, Ján: [osobná korešpondencia]. [1928-3-2]. Dostupné v: LA SNK 41 CC 33.

[11] GUNIŠOVÁ, Eliška: The Historical and Social Role of the First Slovak Women's Periodical "Dennica". In: MCGREEVY, Michael – RITA, Robert (eds.): CER Comparative European Research 2015 – International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2015, s. 283 – 286.

[12] HOLLÝ, Karol: Ženská emancipácia. Bratislava: Historický ústav SAV, 2011.

[13] HUŠKOVÁ-FLAJŠHANSOVÁ, Jindra: Cenná politická epizóda zo života Vansovej. [výstrižok z novín]. Nedatované. Dostupné v: LA SNK 41 RRR.

[14] KOCÁK, Michal (ed.): Listy Jozefa Škultétyho 1. Martin: Matica slovenská, 1982.

[15] KOCÁK, Michal (ed.): Terézia Vansová. In: Literárny archív 29 – 30. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 193 – 262.

[16] Jubileum zasloužilé pracovnice pro uvědomění slovenských žen. Národní listy 67, 1927, č. 91, s. 1.

[17] MIKULOVÁ, Marcela: Terézia Vansová, Božena Němcová a koncept neskorého biedermeieru. In: GÖRÖZDI, Judit – MAGOVÁ, Gabriela (eds.): Tvorivosť literárnej recepcie. Bratislava: Veda, 2008, s. 42 – 47.

[18] MIKULOVÁ, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava). Bratislava: Veda, 2015.

[19] MIKULOVÁ, Marcela: Vansovej neskorý biedermeier. In: MIKULOVÁ, Marcela – MIKULA, Valér (eds.): Kapitoly zo slovenského realizmu: Dejiny, medailóny, štúdie, interpretácie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 119 – 126.

[20] MRÁZ, Andrej: Literárne dielo Terézie Vansovej. Martin: Živena, 1937.

[21] NOVÁKOVÁ, Tereza: [osobná korešpondencia]. [1898-12-18]. Dostupné v: LA SNK 230 B 13.

[22] RENDEK, Ján: [osobná korešpondencia]. [1899-11-12]. Dostupné v: LA SNK 41 AA 19.

[23] RUDINSKY, Norma L.: Incipient Feminists: Women Writers in the Slovak National Revival. Colombus: Slavica Publishers, 1991.

[24] SÁLKA, Viliam: Zo spomienok Terezie Vansovej. Lidové noviny 42, 1934, č. 196, s. 3.

[25] SOKOLOVÁ-SEIDLOVÁ, Vilma: Z mých vzpomínek na Slovensko. Slovenské pohľady 45, 1929, č. 6 – 8, s. 453 – 483.

[26] SOULAS de RUSSEL, Dominique J. M.: L’imagologie, étude des stéréotypes nationaux, à l’exemple de ceux des Allemands dans la littérature slovaque de 1780 à 1914. Expressions, č. 2. 2016. [online]. [cit. 19.03.2017]. Dostupné na: http://fac.umc.edu.dz/fll/images/expressions/Dominique-J-M-SOULAS-de-RUSSEL.pdf

[27] Spolek slovanských žen v Olomouci. [osobná korešpondencia]. Dostupné v: LA SNK 41 DD 16.

[28] SVĚTLÁ, Karolina: Vesnický román. Praha: Matice lidu, 1869.

[29] ŠÁRECKÁ-RADOŇOVÁ, Maryša: [osobná korešpondencia]. [1927-12-23]. Dostupné v: LA SNK

[30] 198 Z 2.

[31] ŠIŠULIAKOVÁ, Anna: [osobná korešpondencia]. [1912-7-8]. Dostupné v: LA SNK 41 EE 28.

[32] ŠKARVAN, Albert: [osobná korešpondencia]. [1908-2-24]. Dostupné v: LA SNK 198 Z 4.

[33] ŠUCHOVÁ, Xénia: Smutný príbeh zo smutných čias: dve vojny v rodinnom živote Terézie Vansovej. Forum Historiae 3, 2009, č. 1. [online]. Dostupné na: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/39170/suchova.pdf.

[34] Terezie Vansová osmdesatiletá. Lidové noviny 45, 1937, č. 196, s. 16.

[35] U Terezy Vansové. Lidové noviny 45, 1937, č. 193, s. 6.

[36] VÁCLAVÍKOVÁ-MATULAYOVÁ, Margita: Život Terézie Vansovej. Bratislava: Slovenská liga, 1937.

[37] VAJANSKÝ, S. H.: Ruština a slovenčina. Slovenské pohľady, 1885, č. 3.

[38] VANSOVÁ, Terézia: Jubileum dvoch spisovateliek (Orzeskowska a Konopnicka). Dennica 10, 1907, č. 1, s. 27 – 29.

[39] VANSOVÁ, Terézia: Juliska elsö bálja. Bratislava: Mladé letá, 1966.

[40] VANSOVÁ, Terézia: Marya Konopnická. O literárnej tvorbe na jej 25. ročné spisovateľské jubileum. Dennica, 1902, č. 11, s. 234 – 237.

[41] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia]. Nedatované. Dostupné v: LA SNK 230 B 21.

[42] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia]. Nedatované. Dostupné v: LA SNK: 198 AB 4.

[43] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia]. Nedatované. Dostupné v: LA SNK 198 X 16.

[44] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia]. [1890-1-13]. Dostupné v: LA SNK 49 EE 31.

[45] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia]. [1897-9-15]. Dostupné v: LA SNK 41 TTT 55.

[46] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia. [1926-3-31]. Dostupné v: LA SNK 150 I 8.

[47] VANSOVÁ, Terézia: [osobná korešpondencia]. [1927-9-21]. Dostupné v: LA SNK 41 CC 33.

[48] VANSOVÁ, Terézia: Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy na národopisnú výstavu. Praha: Mazáčova slovenská knižnica, 1930.

[49] VANSOVÁ, Terézia: Predmluva. In: NĚMCOVÁ, Božena: Babička. Zlatý fond denníka SME. [online]. [2016-10-4]. Dostupné na: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1830/Nemcova_Babicka.

[50] VANSOVÁ, Terézia: [rukopis článku]. Nedatované. Dostupné v: LA SNK 198 AB 19.

[51] VANSOVÁ, Terézia: [rukopis článku]. Dostupné v: LA SNK 198 AB 19

[52] VANSOVÁ, Terézia: Sirota Podhradských. [online]. Dostupné na: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/293/Vansova_Sirota-Podhradskych/1.

[53] VANSOVÁ, Terézia: Slovenka doma i na cestách. Bratislava: Aspekt, 2011.

[54] VANSOVÁ, Terézia: Viola Podhradská: román dívky. Bratislava: Mladé letá, 1972.

[55] VANSOVÁ, Terézia: Z rovín dolnozemských. Dennica 9, 1907, s. 156 – 159, 183 – 186, 228 – 230, 288 – 291, 352 – 355, 396 – 400.

[56] VESELÝ, Adolf: Jubileum Terezie Vansové. Národní listy 77, 1937, č. 107, s. 15.

[57] WEBER, Nora: Feminism, Patriarchy, Nationalism, and Women in Fin-De-Siecle Slovakia. Nationalities Papers, vol 25, n. 1. 1997, s. 35 – 65.

[58] ZAVRTANIK, Maša: Fakti v literarnih delih Terezie Vansove kot vir pri spoznavanju načina življenja ljudi. Sofia: Nacionalni slavistični četenija, 2010, s. 577 – 582.

[59] ZVRTANIK, Maša: Semiotizacija potopisa Terézie Vansove. In: URKOM, Aleksander (ed.): Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012, s. 120 – 122. [online]. [cit. 19.03.2017]. Dostupné na: http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf.

[60] Ženský obzor. [osobná korešpondencia]. [1923-12-28]. Dostupné v: LA SNK 41 JJ 7.