Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy

Název: Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy
Variantní název:
  • Paweł Hulka-Laskowski – builder of bridges between nations
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 39-60
Rozsah
39-60
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z polského Žyrardova pocházející spisovatel, překladatel a propagátor česko-polských literárních a kulturních vztahů Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946) byl jedním z těch, kteří v atmosféře konfliktů na pohraničí na konci třicátých let dvacátého století, kdy vzájemné nepřátelství mezi Čechy a Poláky rozpoutaly vlády obou zemí, hledali objektivní pravdu o národní povaze Poláků a Čechů, stavěli mosty, které by pomohly sousedící národy spojit společnou prací, výměnou myšlenek, interakcí kultur. Článek si kromě literárněvědného aspektu klade za cíl připomenout čtenářům dílo a aktivity tohoto u nás pozapomenutého polského spisovatele s českými kořeny, spojovaného především s překladem Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války do polštiny.
From the Polish Żyrardów coming writer, translator and promoter of Czech-Polish literary and cultural relations Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946) was one of those who in an atmosphere of conflict on the frontier at the end of the 1930s when the mutual animosity between Czechs and Poles unleashed the governments of both countries to find objective truth about the national character of the Poles and Czechs, built bridges, which would help unite neighboring nations working together, exchanging ideas, interaction of cultures. The article, in addition to the literary aspect, aims to remind the readers of the work and activities of the Czech Republic almost forgotten Polish writer of Czech origin, associated especially with the translation of Hašek's The Good Soldier Švejk and His Fortunes in the World War into Polish.