Problematika témy a tvaru v Horákovej tvorbe (medzi prózou, filmom a divadlom)

Název: Problematika témy a tvaru v Horákovej tvorbe (medzi prózou, filmom a divadlom)
Variantní název:
  • Topic and shape issues of Horák's work (between prose, film and theater)
Autor: Sabol, Ján
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 69-75
Rozsah
69-75
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tvorba Karola Horáka osciluje neustále medzi prozaickým, filmovým a divadelným princípom. V jeho tvorbe sa interferujú prvky z týchto troch typov umení. Hľadanie nových foriem, experimentovanie s textom, hľadanie nových tvarov – aj takto by sme mohli charakterizovať tvorbu Karola Horáka. Téma a tvar, to sú dva najdôležitejšie segmenty, ktoré Horák až improvizačným spôsobom modeluje, neustále pretvára, je to špecifický pracovný postup pri kreovaní výsledného textu a tvaru. Téma tvorí pôvodné inšpiračné východiská na začiatku procesu, pričom sa postupne transformuje do osobitej formy v konkrétnom tvorivom prozaickom alebo divadelnom prezentovaní.
Karol Horák's oeuvre is constantly oscillating between the prose, film and theater principles. In his work, elements from these three types of art interfere. Looking for new forms, experimenting with text, searching for new shapes, we could characterize the work of Karol Horák. Theme and shape, these are the two most important segments that Horak improves in the improvised way, constantly transforming, it is a specific workflow in creating the resulting text and shape. The theme is the original inspirational basis at the beginning of the process, gradually transforming into an individual form in a particular creative prose or theater presentation.
Reference
[1] DVOŘÁK, Jan: Alt. Divadlo (Slovník českého alternativního divadla). Praha: Pražská scéna, 2000.

[2] EJZENŠTEJN, S. M.: O stavbě uměleckého díla (výběr ze statí, teoretických úvah a studií). Praha: Československý spisovatel, 1963.

[3] HIMIČ, Peter: Kontexty literatúry a Horákov dramatický text. In: Realizácie textu 3. Levoča: Modrý Peter, 1996.

[4] HIMIČ, Peter: Posolstvo autora. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Prešov: Náuka, 2004.

[5] HORÁK, Karol: Metamorfózy alternatívneho divadla. Levoča: Modrý Peter, 2009.

[6] HORÁK, Karol – PUKAN, Miron – KUŠNÍROVÁ, Eva: Reflexie divadla, divadlo reflexie. Prešov: FF PU, 2011.

[7] INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka). Tatran: Bratislava, 2007.

[8] MISTRÍK, Miloš: Premeny poetiky súčasnej dramatiky – Karol Horák. In: Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013.

[9] PAVIS, Patrice: Divadelný slovník. Bratislava: Divadelný ústav, 2004.

[10] PUKAN, Miron: Medzi alternatívnym a interpretačným divadlom. In: Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013.

[11] SABOL, Ján: Medzi literatúrou filmom a divadlom. Košice: FF UPJŠ, 2014.