Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy

Název: Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy
Variantní název:
  • Systematic archaeological research of a medieval town on the example of Bratislava
  • Systematische archäologische Ergrabung einer mittelalterlichen Stadt am Beispiel Bratislavas
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 7-37
Rozsah
7-37
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok je analýzou takmer sedemdesiatročného archeologického výskumu (po roku 1954), ktorý sprevádza stavebnú činnosť v priestore stredovekého mesta. Téma je ohraničená z geografického i chronologického hľadiska. Zameriavame sa v ňom na Bratislavu, mesto uzavreté medzi hradbami. Chronnologicky sme štúdiu vymedzili obdobím stredoveku a včasného novoveku, t. j. 13.–16. storočím. Analýza sa snaží zodpovedať otázku, či je možné v živom, neustále sa meniacom teréne ovplyvnenom požiadavkami majiteľov, realizovať systematický výskum stredovekej lokality.
This contribution is an analysis of almost seventy years of archaeological research (since 1954) accompanying construction activity in the area of a medieval town. The subject is delimited both geographically and chronologically. It focuses on Bratislava, a city encircled by walls. Chronologically, the study spans the Middle Ages and the early modern age period, i.e. the 13th–16th centuries. The analysis attempts to answer the question of whether it is possible to carry out systematic research on a medieval site in a living, constantly changing environment influenced by the demands of the current owners.