Hudební muzeum a hudební knihovna : typologická polarizace

Název: Hudební muzeum a hudební knihovna : typologická polarizace
Variantní název:
  • Music museum and music library : typological polarization
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 31-46
Rozsah
31-46
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá typologickou polarizací hudebně-muzeálních institucí. V pozadí minulých i současných hudebně-muzeálních institucí rozpoznáváme dva ideální, fundamentální typy: hudební muzeum a hudební knihovnu. Rozdíly mezi oběma typy se projevují na všech úrovních muzealizace. Hudební muzeum je instituce, která z artefaktů a sekundárních informací buduje model určité kombinace aspektů hudební kultury a tím umožňuje negativním (estetickým) způsobem poznávat danou oblast hudební kultury. Hudební knihovna je instituce, která buduje systém mentefaktů a sekundárních informací umožňující poznávat hudební kulturu na základě efektivní práce s hudebními informacemi (hudbou coby informacemi a informacemi o hudbě).
The study deals with the typological polarization of music-museal institutions. In the background of past and present music-museal institutions, we recognize two ideal, fundamental types: the music museum and the music library. The differences between the two types are manifested at all levels of musealisation. Music museum is an institution that uses artefacts and secondary information to build a model of a certain combination of aspects of musical culture, thus enabling to learn about a given area of musical culture in a negative (aesthetic) way. Music library is an institution that builds a systém of mentefacts and secondary information, enabling to learn about musical culture on the basis of an effective work with musical information (music as information and information about music).