Zprostředkování exponátů sakrálního charakteru a specifika církevních muzeí

Název: Zprostředkování exponátů sakrálního charakteru a specifika církevních muzeí
Variantní název:
  • Presentation of sacred exhibits and the specifics of church museums
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 58-74
Rozsah
58-74
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie pracuje s tématikou sakrálního přesahu muzejních exponátů a rozpracovává možné přístupy k začlenění jejich obsahu do muzejního prostředí. Do popředí vystupuje především kontemplace, tedy přístup nazírání. Pozornost věnuje také vybraným církevním muzeím v České republice a v sousedních zemích a jejich přístupu k sakrálním předmětům. V podobě případové studie pak přibližuje jedno z církevních muzeí, a to Diecézní muzeum v Brně a především jeho práci s publikem. Okrajově se věnuje také edukačnímu programu a muzejnímu kufříku k nejvýznamnějšímu exponátu Diecézního muzea, Madoně z Veveří.
The study deals with the topic of the sacred meaning of museum exhibits and develops possible approaches to incorporating their content into the museum environment. Contemplation, i.e. the reflective thought approach, comes to the fore. Attention is also paid to selected church museums in the Czech Republic and neighbouring countries and their approach to sacred objects. A case study then makes the reader familiar with one of the church museums, namely the Diocesan Museum in Brno, and above all its work with the audience. It also marginally deals with the educational programme and the museum suitcase related to the most important exhibit of the Diocesan Museum, the Madonna of Veveří.