Dokumentace a prezentace zaniklých sídel v českých zemích (na příkladu výstavy Zaniklá sídla Moravy a Slezska)

Název: Dokumentace a prezentace zaniklých sídel v českých zemích (na příkladu výstavy Zaniklá sídla Moravy a Slezska)
Variantní název:
  • Documentation and presentation of abandoned settlements in the Czech lands (on the example of the exhibition Abandoned Settlements of Moravia and Silesia)
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 75-85
Rozsah
75-85
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je věnována problematice sídel (obcí, osad a samot), které zanikly na českém území po roce 1945 a zabývá se možnostmi jejich výzkumu, dokumentace a prezentace ve výstavách nebo jako expozic v muzeích. Předložené výsledky a náměty vycházejí především ze zkušeností z mezioborového projektu, který zkoumal pohledem historiků, krajinářů a informatiků novodobá zaniklá sídla na území Moravy a Slezska a realizoval na toto téma putovní výstavu. První část textu se zaměřuje na vývoj dosavadního bádání o zaniklých sídlech a shrnuje dosavadní pokusy o prezentaci této látky. Druhá část textu se věnuje metodologicko-koncepčním otázkám a dalším možnostem uplatnění této tématiky v muzejnictví a ve výstavní činnosti. Třetí část textu přibližuje putovní výstavu Zaniklá sídla Moravy a Slezska, která probíhala v druhé polovině roku 2022 v muzeích v Šumperku, Jeseníku a Krnově.
The contribution is devoted to the issue of settlements (villages, hamlets and isolated dwellings) that disappeared in the Czech territory after 1945 and deals with the possibilities of their investigation, documentation and presentation in temporary or permanent museum exhibitions. The presented results and topics are mainly based on the experience gained during an interdisciplinary project, which examined modern-day abandoned settlements in the territory of Moravia and Silesia from the perspective of historians, landscape designers and computer scientists and created a touring exhibition on this topic. The first part of the text focuses on the hitherto development of research of abandoned settlements and summarizes the previous attempts to present this topic. The second part of the text is devoted to methodological-conceptual issues and other possibilities of applying this topic in museums and exhibition activities. The third part of the text describes the touring exhibition Abandoned Settlements of Moravia and Silesia, which was installed in the museums in Šumperk, Jeseník and Krnov in the second half of 2022.
Note
Tento text vznikl v rámci projektu Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídlení paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska (DG18P02OVV070), realizovaného z programu Ministerstva kultury ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI II., na němž se podílely Mendelova univerzita v Brně, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. a Masarykova univerzita.