Metodologické přístupy ke zkoumání bohemismů ve slovanských jazycích

Název: Metodologické přístupy ke zkoumání bohemismů ve slovanských jazycích
Variantní název:
  • Methodological approaches to the research of Bohemianisms in Slavic languages
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 4, s. 37-46
Rozsah
37-46
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je věnován metodologii zjišťování a studia bohemismů ve slovanských jazycích v období 14.–16. století. Pro zkoumání bohemismů lze využít několik kritérií: geografické, chronologické, filologicko-textové, formální, sémantické a kulturně-historické. Každé z uvedených kritérií umožňuje řešit otázku původu a cest pronikání českých slov do jiných slovanských jazyků jen zčásti. Spolehlivější výsledky zkoumání může zajistit komplexní užití daných kritérií. V článku jsou teoretické předpoklady doloženy příklady z polštiny, slovenštiny, horní a dolní lužičtiny, běloruštiny, ukrajinštiny a ruštiny období 14.–16. století.
The article is devoted to the methodology of detecting and studying Bohemianisms in Slavic languages in the 14th–16th centuries. Several criteria can be used for the study of Bohemianisms: geographical, chronological, philological-textual, formal, semantic and cultural-historical. Each of these criteria makes it possible to address the question of the origin and routes of penetration of Czech words into other Slavic languages only partially. More reliable results of the research can be ensured by a comprehensive use of the given criteria. The theoretical assumptions are supported by examples from Polish, Slovak, Upper and Lower Lusatian, Belarusian, Ukrainian and Russian of the 14th–16th centuries.
Reference
[1] ALEKSEJEV, A. A.: Pesn' pesnej v drevnej slavjano-russkoj pis'mennosti. SPb.: D. Bulanin, 2002, 237 s. ISBN 5-86007-275-9.

[2] ALEKSJAJEVÌČ, H. V.: Bahemìzmy, zapazyčanyja praz pol'skaje pasrèdnìctva, u starabelaruskaj move: fanetyčny aspekt. Belaruskaja lìnhvìstyka, 2018, vyp. 80, s. 111–123. ISSN 0320-7552.

[3] ALEKSJAJEVÌČ, H. V.: Čèšskaja moŭnaja tradycyja ŭ Belarusì na ìnšaslavjanskìm fone: starabelaruskì peryjad: dys. … kand. fìlal. navuk. Mìnsk, 2020, 268 l.

[4] ANÌČÈNKA, U. V.: Sloŭnìk movy Skaryny. Mìnsk: Vyšèjšaja škola, Navuka ì tèchnìka, 1977–1994. ISBN 5343014844.

[5] BASAJ, M., SIATKOWSKI, J.: Bohemizmy w języku polskim: słownik. Warszawa: Wydaw. Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2006, 501 s. ISBN 83-921714-8-9.

[6] BĚLIČ, J., KAMIŠ, A., KUČERA, K.: Malý staročeský slovník. Praha: Státní ped. nakl., 1979, 708 s.

[7] BERNŠTEJN, S. B.: Sravnitel'naja grammatika slavjanskich jazykov. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, Nauka, 2005, 352 s. ISBN 5-211-06130-6.

[8] BRÜCKNER, A., LEHR-SPŁAWIŃSKI, T.: Zarys dziejów literatur i języków literackich słowiańskich. Lwów: K. S. Jakubowski, 1929, VIII, 206 s.

[9] BULACHOVSKIJ, L. A.: K istorii vzaimootnošenij slavjanskich literaturnych jazykov. Izv. Akad. nauk SSSR, 1951, t. 10, vyp. 1, s. 37–49. ISSN 0002-3388.

[10] CZARNECKI, T.: Pośrednictwo czeskie w staropolskich pożyczkach z niemieckiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Warszawa, 1970, t. 9, s. 37–44. ISSN 2392-2435.

[11] Elektronický slovník staré češtiny. Vokabulář webový: Verze 0.4.2. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český. [online]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz [cit. 20.02.2023].

[12] HAVRÁNEK, B.: Expanse spisovné češtiny od 14. do 16. století. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. 3. vyd. Praha: Evropský literární klub, 1998. Část 1: Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, s. 103–116. ISBN 80-238-3413-4.

[13] Historický slovník slovenského jazyka [online]. Dostupné z: https://slovnik.juls.savba.sk [cit. 20.02.2023].

[14] Hìstaryčny sloŭnìk belaruskaj movy. Mìnsk: Navuka ì tèchnìka, 1982–2017. ISBN 978-985-08-2023-5.

[15] GEBAUER, J.: Slovník staročeský. Praha: Academia, 1970.

[16] NĚMEC, I.: Kritéria jinoslovanského původu slov v slovanské etymologii. Slavia, roč. 48, 1979, s. 329–331. ISSN 0037-6736

[17] NEWERKLA, S. M.: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, 780 s. ISBN 363151753X.

[18] RECZEK, J.: Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca XV wieku. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich; Wydaw. PAN, 1968, 160 s.

[19] SIATKOWSKI, J.: Bohemizmy fonetyczne w języku polskim, cz. I–II. [online]. Dostupné z: http://dorroj-hjp.home.amu.edu.pl/teksty/Siat2.pdf [cit. 20.02.2023].

[20] SIATKOWSKI, J.: Czesko-polskie kontakty językowe. Warszawa: Energeia, 1996, 272 s. ISBN 83-85118-41-1.

[21] SIECZKOWSKI, A.: Próba klasyfikacji bohemizmów spotykanych w języku polskim. Slavia Occidentalis, 1960, t. 20, № 2, s. 139–147. ISSN 0081-0002.

[22] Słownik staropolski. Wrocław: Ossolineum; Warszawa: Wydaw. PAN, 1953–2002. ISBN 8385579095.

[23] Slovar' russkogo jazyka XI–XVII vv. Moskva: Nauka, 1975–.

[24] Slovnyk staroukrajins'koji movy XIV–XV st. Kyjiv: Nauk. dumka, 1977–1978.

[25] Slovnyk staroukrajins'koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. L'vìv: Ìn-t ukrajinoznavstva NAN Ukrajiny, 1994–2017. ISBN 9660227051.

[26] Staročeský slovník. Praha: Academia, 1968–2008. ISBN 9788020005328.

[27] ŠENKER, A.: Glavnyje puti leksičeskich zaimstvovanij v slavjanskich jazykach (na materialach češskogo, pol'skogo i vostočnoslavjanskich jazykov). In: American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Kiev, Sept. 1983. Columbus, Ohio, 1983, vol. 1, p. 255–267. ISBN 0893571121.

[28] VERKHOLANTSEV, J.: Ruthenica Bohemica: Ruthenian Translations from Czech in the Grand Duchy of Lithuanian and Poland. Wien; Berlin: Lit. Verlag, 2008, 215 p. ISBN 3825804658.

[29] ZOLTAN, A.: Interslavica. Issledovanija po mežslavjanskim jazykovym i kul'turnym kontaktam. Moskva: INDRIK, 2014, 224 s. ISBN 978-5-91674-278-9.