Mikuláš Bakoš ako univerzitný pedagóg

Název: Mikuláš Bakoš ako univerzitný pedagóg
Variantní název:
  • Mikuláš Bakoš as a university lecturer
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 75-88
Rozsah
75-88
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mikuláš Bakoš (1914-1972) sa zaraďuje medzi kľúčové osobnosti slovenskej literárnej vedy 20. storočia. Z jeho kariéry bola doposiaľ najmenej zmapovaná pedagogická činnosť na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom tejto štúdie je ozrejmiť, ako sa jeho pôsobenie v úlohe pedagóga vyvíjalo a aké okolnosti na to vplývali. Súčasť príspevku tvorí bližšia charakteristika Bakošových prednášok a tematických plánov, ktoré vypracoval pre potreby seminárnych cvičení. Spolu s tým je venovaná pozornosť aj spomienkam jeho bývalých študentov. Príspevok si kladie za cieľ vyplniť jedno z bielych miest v poznávaní Bakošovej osobnosti.
Mikuláš Bakoš (1914-1972) was one of the key figures of 20th-century Slovak literary science. The least mapped of his career so far has been his pedagogical activity at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. The aim of the study is to clarify how his work as a university lecturer developed and what circumstances influenced it. The paper includes a more detailed characterization of Bakoš's lectures and thematic plans, which he developed for the needs of seminar exercises. Along with this, attention is also given to the recollections of his former students. The paper aims to fill one of the white spaces in the knowledge of Bakoš's personality.
Reference
[1] BAKOŠ, Mikuláš (Ed.): Teória literatúry. Výbor z "formálnej metódy". Trnava: Urbánek a spol., 1941.

[2] BAKOŠ, Mikuláš: K problémom sociológie umenia. Philosophica Slovaca 1, 1946, s. 233-236.

[3] BAKOŠ, Mikuláš: Literatúra a nadstavba. Metodologické štúdie k dejinám slovenskej literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1960.

[4] BAKOŠ, Mikuláš: O socialistickom realizme. Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1952.

[5] BAKOŠ, Mikuláš: Problémy sociológie literatúry. In: SCHÜCKING, Levin Ludwig: Sociológia literárneho vkusu. Trnava: Urbánek a spol., 1943, s. 5-12.

[6] BAKOŠ, Mikuláš: Proti kozmopolitizmu v literárnej vede. Nové slovo 8, 1951, č. 19, s. 383-384.

[7] BAKOŠ, Mikuláš: Stalin a umenie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1953.

[8] BAKOŠ, Mikuláš: Vývin slovenského verša. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1939.

[9] CHMEL, Rudolf: Úvod do pamäti. Bratislava: Kalligram, 2019.

[10] CHMEL, Rudolf: Zajatci svojej generácie. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 2, s. 134-138.

[11] MIKULA, Valér (Ed.): Slovník slovenských spisovateľov. 2. vyd. Bratislava: Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.

[12] PAŠTEKOVÁ, Soňa - TEPLAN, Dušan (Eds.): Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Bratislava: Veda, 2022.

[13] PETRÍK, Vladimír: Hľadanie minulého času. Bratislava: Slovart, 2009.

[14] Soznam osôb, ústavov a štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku študijného roku 1946/1947. Bratislava: Akademický senát Slovenskej univerzity v Bratislave, 1946.

[15] Soznam osôb, ústavov a štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku študijného roku 1948/1949. Bratislava: Akademický senát Slovenskej univerzity v Bratislave, 1948.

[16] Soznam osôb, vedeckých odborov, seminárov a prednášok. Študijný rok 1949/1950. Bratislava: Filozofická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, 1949.

[17] Soznam prednášok, ktoré budú na Slovenskej univerzite v Bratislave v letnom semestri študijného roku 1947/1948. Bratislava: Akademický senát Slovenskej univerzity v Bratislave, 1947.

[18] ŠEFRÁNEK, Július: Niektoré ideologické problémy našej literatúry. Kultúrny život 6, 1951, č. 15, s. 1-3, 7.

[19] TEPLAN, Dušan (Ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.

[20] TIMOFEJEV, Leonid Ivanovič: Stručný slovník literárnovedných termínov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1956.

[21] VARSIK, Branislav (Ed.): Päťdesiat rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 1969.

[22] Zoznam prednášok na Filozofickej fakulte v školskom roku 1958/1959. Bratislava: Rektorát Univerzity Komenského, 1958.

[23] Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin; osobný fond Bakoš Mikuláš.