Postoje rodičů k volbě základní školy

Název: Postoje rodičů k volbě základní školy
Variantní název:
  • Parents' attitudes to the selection of a primary school
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 3, s. [69]-88
Rozsah
[69]-88
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Volba základní školy patří k důležitým mechanizmům ovlivňujícím nerovnosti ve vzdělávání. Pro jakoukoliv změnu v rozdělování žáků do základních škol je důležité znát postoje rodičů a při návrhu opatření vzdělávací politiky s nimi pracovat. Příspěvek přináší výsledky šetření, které se zabývalo analýzou postojů rodičů k volbě školy a k časné vnější diferenciaci. Výzkum vychází z kvantitativního šetření reprezentativního výběru rodičů dětí, které absolvovali zápis do povinného vzdělávání a také z kvalitativního šetření – z polostrukturovaných rozhovorů a ohniskových skupin. Studie představuje typologii rodičů, která zohledňuje konfliktní tendence brát do úvahy při volbě školy individuální zájmy dítěte a společnosti. V závěru pak zdůvodňuje potřebu aktivního přístupu k utváření rodičovských postojů.
The choice of a primary school is one of many important mechanisms which influence inequalities in education. Any change in early differentiation of pupils in primary schools requires acquaintance with parents' attitudes towards early tracking. This knowledge needs to be taken into consideration in the creation of education policy. Consequently, this paper presents results of a research which analyses parents' attitudes towards primary school selection and early tracking. The paper is based on a quantitative survey of a representative sample of parents who have enrolled their child in compulsory education and also on a qualitative research which combines semi-structured interviews and focus groups. The paper presents a typology of parents, showing how the conflicting interests of individual children and society influence the school choice. The paper's conclusion emphasises the necessity of an active approach in shaping parents' attitudes.
Note
Studie je výstupem výzkumu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt Přechod mezi preprimárním a primárním vzděláváním – studium faktorů ovlivňujících volbu vzdělávací dráhy č. 6388/2013).
Reference
[1] Albarracin, D., Zanna, M. P., Johnson, B. T., & Kumkale, G. T. (2005). Attitudes: Introduction and scope. In D. Albarracin, B. T. Johnson, & M. P Zanna (Eds.), The Handbook of Attitudes (s. 3–19). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

[2] Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), A handbook of social psychology (s. 789–994). Worcester, MA: Clark University Press.

[3] Ball, S. J. (2003). Class strategies and the education market: The middle classes and social advantage. London: Routledge.

[4] Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Ed. J. E. Richardson. New York: Greenwood.

[5] Burgess, S., Greaves, E., Vignoles, A., & Wilson, D. (2011). Parental choice of primary school in England: what types of school do different types of family really have available to them? Policy Studies, 32(5), 531–547. | DOI 10.1080/01442872.2011.601215

[6] Bussell, H. (1998). Parental Choice of Primary School: An Application of Q-Methodology Service Industries Journal, 18(3), 135–147. | DOI 10.1080/02642069800000036

[7] Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.

[8] Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

[9] Crozier, G., Reay, D., James, D., Jamieson, F., Beedell, P., Hollingworth, S., & Williams, K. (2008). White middle-class parents, identities, educational choice and the urban comprehensive school: Dilemmas, ambivalence and moral ambiguity British Journal of Sociology of Education, 29(3), 261–272. | DOI 10.1080/01425690801966295

[10] Dijkgraaf, E., Gradus, R. H. J. M., & de Jong, J. M. (2013). Competition and educational quality: Evidence from the Netherlands Empirica 40, 607–634. | DOI 10.1007/s10663-012-9195-6

[11] Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude Social Cognition, 25(5), 582–602. | DOI 10.1521/soco.2007.25.5.582

[12] Education policy outlook: Czech Republic (2011). OECD. Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20CZECH%20REPUBLIC_EN.pdf

[13] Echols, F., McPherson, A., & Willms, J. (1990). Parental choice in Scotland Journal of Educational Policy, 5(3), 207–222. | DOI 10.1080/0268093900050301

[14] Gamoran, A. (1992). Synthesis of Research / Is Ability Grouping Equitable? Educational Leadership, 50(2), 11–17.

[15] Greger, D. (2006). Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In P. Matějů et al., (Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 21–40). Praha: Academia.

[16] Greger, D., Chvál, M., Walterová, E., & Černý, K. (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků Orbis Scholae, 3(3), 51–78. Dostupné z: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2009/2009_3_03.pdf | DOI 10.14712/23363177.2018.198

[17] Hanushek, E. A., & W össmann, L. (2006). Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences- in-Differences Evidence Across Countries The Economic Journal, 116(510), C63–C76. | DOI 10.1111/j.1468-0297.2006.01076.x

[18] Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

[19] Hastings, J. S., & Weinstein, J. M. (2008). Information, school choice, and academic achievement: Evidence from two experiments Quarterly Journal of Economics, 123(4), 1373–1414. | DOI 10.1162/qjec.2008.123.4.1373

[20] Heckathorn, D. D. (1997). Respondent-driven sampling: A new approach to the study of hidden populations Social Problems, 44(2), 174–199. | DOI 10.2307/3096941

[21] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[22] Hollingworth, S., & Williams, K. (2010). Multicultural mixing or middle-class reproduction? The white middle classes in London comprehensive schools Space & Polity, 14(1), 47–64. | DOI 10.1080/13562571003737767

[23] Kimelberg, S. M., & Billingham, C. M. (2013). Attitudes toward diversity and the school choice process: Middle-class parents in a segregated urban public school district Urban Education, 48(2), 198–231. | DOI 10.1177/0042085912449629

[24] Komulainen, S. (2012). "White flight" in Finland? A qualitative study into Finnish-born families housing and school choice in Turku. Finnish Yearbook of Population Research, 47, 51–64.

[25] Leix, A. E. (2006). Transkripce audionahrávek v kontextu etickém, metodologickém a technickém (Disertační práce). Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

[26] Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

[27] Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON.

[28] Musset, P. (2012). School choice and equity: current policies in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Papers No. 66. Paris: OECD Publishing. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k9fq23507vc.pdf?expires=1420809153&id=id&accname=guest&checksum=29FA76E6E9E6E3508DEA69040BC9A1E6

[29] Oskamp, S., & Schultz, P. W. (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum. 578 s.

[30] Poder, K., & Kerem, K. (2012). School choice and educational returns in the EU: With a focus on Finland and Estonia Baltic Journal of European Studies, 2(2), 65–86. | DOI 10.11590/bjes.2012.2.04

[31] Procházková, I. (2006). Vzdělávací systém České republiky v mezinárodním srovnání. In P. Matějů et al. (Eds.), (Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 92–117). Praha: Academia.

[32] Rangvid, B. (2007). Living and Learning Separately? Ethnic Segregation of School Children in Copenhagen Urban Studies, 44(7), 1329–1354. | DOI 10.1080/00420980701302338

[33] Schneider, K., Schuchart, C., Weishaupt, H., & Riedel, A. (2012). The effect of free primary school choice on ethnic groups – Evidence from a policy reform European Journal of Political Economy, 28(4), 430–444. | DOI 10.1016/j.ejpoleco.2012.05.002

[34] Schwarz, N., & Bohner, G. (2001). The construction of attitudes. In A. Tesser & N. Schwarz (Eds.), Blackwell handbook of social psychology: Intraindividual processes (s. 436–457). Maiden, MA: Blackwell Publishers.

[35] STEM/MARK. (2009). Sociologický výzkum zaměřený na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání, část 2. Postoje rodičů a žáků ke vzdělávání. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/postoje-a-nazory-verejnosti-skolstvi-a-vzdelavani

[36] Straková, J. (2007). The impact of the structure of the education system on the development of educational inequalities in the Czech republic. Sociologický časopis, 43(3), 589–610.

[37] Straková, J. (2010). Vývoj diferenciace vzdělávacích výsledků na úrovni povinného vzdělávání. In P. Matějů et al. (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (s. 92–108). Praha: SLON.

[38] Swift, A. (2003). How not to be a hypocrite. School choice for the morally perplexed parent. London: Routledge.

[39] Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1918). The Polish peasant in Europe and America (Vol 1). Boston, MA: Badger. Dostupné z: https://archive.org/details/polishpeasantine01thom

[40] Veselý, A. (2011). Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků Orbis scholae, 5(1), s. 23–52. | DOI 10.14712/23363177.2018.73

[41] Veselý, A., & Matějů, P. (2010). Vzdělávací systémy a reprodukce vzdělanostních nerovností. In P. Matějů et al. (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (s. 38–90). Praha: SLON.

[42] Vowden, K. J. (2012). Safety in numbers? Middle-class parents and social mix in London primary schools Journal of Education Policy, 27(6), 731–745. | DOI 10.1080/02680939.2012.664286

[43] Walker, M., & Clark, G. (2010). Parental choice and the rural primary school: Lifestyle, locality and loyalty Journal of Rural Studies, 26, 241–249. | DOI 10.1016/j.jrurstud.2009.12.002

[44] Winters, M. A. (2012). Measuring the effect of charter schools on public school student achievement in an urban environment: Evidence from New York City Economics of Education Review, 31, 293–301. | DOI 10.1016/j.econedurev.2011.08.014