Glottochronological analysis of the Greek lexicon : Modern, Tsakonian, Old and Mycenaean Greek

Název: Glottochronological analysis of the Greek lexicon : Modern, Tsakonian, Old and Mycenaean Greek
Variantní název:
  • Glottochronologická analýza řeckého slovníku : moderní, tsakonská, stará a mykénská řečtina
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2010, roč. 15, č. 1, s. [17]-35
Rozsah
[17]-35
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In the article the testing wordlists consisting of 100 semantic units defined by Morris Swadesh are compiled from three fully documented idioms, contemporary Modern Greek, Tsakonian fromc. AD 1900, and Attic from c. 450 BC, which are supplemented by synonyms from a wider time interval. For information the list of known Mycenaean counterparts on the etymological level is also included, although these data are too fragmentary to be applied in calculation. Etymologically analyzed lexical data were put to the glottochronological test, where so called "recalibrated glottochronology" of S. Starostin was used. From three pair comparisons the most problematic is the result dating the divergence of Modern Greek and Tsakonian to AD 300. It is apparently ahistorical, but in principle easily explainable thanks to the strong influence of the dominant language on the moribund relic idiom. On the other hand, the comparison of Attic and Modern Greek, i.e. the ancestor and its descendant, gives the dating the language-ancestor to 450 BC, i.e. just to the time of chosen Attic lexical material. An acceptable result was also reached in comparison of Attic and Tsakonian: the divergence of their common ancestor was dated to the 18th cent. BC, not too far from 1900 BC, the date estimated by Antonín Bartoněk for separation of Northwest and Southeast branches of the Greek dialect continuum. The historical ancestor of Tsakonian, Laconic Doric, belongs to the Northwest branch, Attic represents the Southeast branch. Both these results support usefulness of application of quantitative methods to the Greek dialects, whose study was usually focused only on phonology and morphology.
V článku jsou etymologicky analyzovány testovací spisky o stu sémantických jednotkách, jak je pro potřeby glottochronologie definoval Morris Swadesh. Porovnávány jsou tři plně dokumentované idiomy, současná literární moderní řečtina, tsakonština zachycená na přelomu 19. a 20. st. M. Defnerem a attická řečtina z poloviny 5. st. př. Kr., doplněná synonymy ze širšího časového období, které však nebyly zakalkulovány do výpočtů. Jen pro informaci slouží neúplný spisek více či méně pravděpodobných etymologických ekvivalentů v mykénštině, příliš fragmentární, aby mohl poskytnout důvěryhodné výsledky. Etymologicky zpracovaná data všech srovnávaných jazyků byla podrobena glottochronologické analýze v duchu její modifikace předložené S. Starostinem. Ze tří párových srovnání nejméně důvěryhodný výsledek vzešel ze srovnání moderni řečtiny a tsakonštiny. Jejich oddělení ve 4. st. n. l. je zcela nepravděpodobné, může však být přesvědčivě vysvětleno silným vlivem dominantního jazyka na reliktový ustupující idiom. Naopak, ze srovnání attičtiny a moderní řečtiny, které můžeme pokládat za předka a jeho následovníka, vychází datování jazyka předka k roku 450 př. Kr., tj. přesně do doby, k níž se vztahoval lexikální materiál attičtiny. K tolerovatelnému rozptylu pod 5% dospěl i výsledek datování divergence tsakonštiny a attičtiny, totiž 18. st. př. Kr., oproti hypotetickému datu 1900 př. Kr., k němuž vztáhl Antonín Bartoněk rozpad dvou velkých bloků řeckých dialektů, severozápadního, k němuž náleží i tsakonština jako potomek lakónské dórštiny, a jihovýchodního, reprezentovaného mj. attičtinou. Oba tyto výsledky potvrzují smysluplnost aplikací lexikostatistiky i glottochronologie pro materiál řeckých dialektů, kde dosud převládal přístup založený na kvalitativním vyhodnocování fonologických a morfologických jevů.
Note
Dedicated to professor Antonín Bartoněk for his inspiration.
Reference
[1] A = Λνδριώτης, Νικόλαος Π. 1967. Ετυμολογικό Αεξικό της Καινής Νεοελληνικής2. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

[2] Adams, Douglas Q. 1999. A Dictionary of Tocharian B. Amsterdam-Atlanta: Rodopi.

[3] AJ = Aura Jorro, Francisco. 1985–93. Diccionario micénico, Vol. I. Madrid: Instituto de Filología; Vol. II . Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas.

[4] An = Andriotis, Nikolaos. 1974. Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

[5] B = Buck, Carl Darling. 1949. A Dictionary of Selected synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago: University Press.

[6] Ba = Μπαμπινιώτης Γεώργιος Δ. 2002. Αεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με σχόλια για την σωστή χρήση των λεξέων, Αθήνα 2002: Κέντρο Λεξικογραφίας.

[7] Bartoněk, Antonín. 1987. Prehistorie a protohistorie řeckých dialektů. Brno: Univerzita J.E. Purkyně.

[8] Bartoněk, Antonín. 2003. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg: Winter.

[9] Bartoněk, Antonín. 2009. Dialekty klasické řečtiny. Brno: Masarykova univerzita.

[10] BB = (Bezzenbergers) Beiträge zur Kunde der Indogermanischen Sprachen.

[11] Beekes, Robert S.P. 1969. The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek. The Hague – Paris: Mouton.

[12] Ch = Chantraine, Pierre. 1968–80. Dictionnaire étymologique de la langue grecque, I–IV. Paris: Klincksieck.

[13] Cowgill, Warren. 1960. Greek ou and Armenian oč‛, Language 36, 347–50. | DOI 10.2307/410960

[14] Δ = Δέφνερ, Μιχαήλ. 1923. Αεξικον τής Τσακωνικής διαλέκτου. Λθηναι: Μαϊσνερ.

[15] Defner, Michael. 1881. Zakonische Grammatik. Berlin: Weidmann.

[16] Docs. Documents in Mycenaean Greek, by Michael Ventris & John Chadwick (1st edition) and by John Chadwick (2nd edition). Cambridge: University Press 1973.

[17] EIEC = Encyclopedia of Indo-European Culture, ed. by James P. Mallory & Douglas Q. Adams. London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers 1997.

[18] F = Frisk, Hjalmar. 1960. Griechisches etymologisches Wörterbuch, I–II. Heidelberg: Winter.

[19] G = Georgiev, Vladimir I. 1981. Introduction to the History of the Indo-European Languages. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences.

[20] HS = Historische Sprachforschung.

[21] IF = Indogermanische Forschungen.

[22] K = Κατσάνης, Νίκος. 1989. Κουτσοβλάχικα Kar Τσακωνικά, Ελληνική Αιαλεκτολογία 1, 41-54.

[23] KZ = (Kuhns) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.

[24] Λ = Λεκός, Μιχαήλ Αντώνιος. 1920 [1984]. Περί Τσακωνών και της τσακωνικής διαλέκτου, Αθηναι: Παπαπαυλος & Σια (reprinted in 1984 in Athens: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβιά).

[25] LIV = Lexicon der indogermanischen Verben 2, by Martin Kümmel et alii, directed by Helmut Rix. Wiesbaden: Reichert 2001.

[26] LS = Liddell, Henry G. & Scott, Robert. 1968. A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.

[27] Nedělka, Teodor. 1982/2002. Novořecko-český slovník. Praha: SPN / Asociace řeckých obcí v ČR.

[28] Nikolaev, Sasha. 2009. Greek λαας and other Greek and Indo-European words for 'stone'. Paper presented at the 21st Annual UCLA Indo-European Conference (Los Angeles, Oct 2009).

[29] NIL = Nomina im Indogermanischen Lexikon, by Dagmar S. Wodtko, Britta Irslinger, Carolin Schneider. Heidelberg: Winter 2008.

[30] Novotná, Petra & Blažek, Václav. 2007. Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages (I). Baltistica 42/2, 185–210.

[31] P = Pernot, Hubert. 1934. Introduction a l'étude du dialecte tsakonien, Paris: Société d'édition "Les Belles Lettres".

[32] Pok = Pokorny, Julius. 1959. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern-München: Francke.

[33] Starostin, Sergej. 1989. Sravniteľno-istoričeskoe jazykoznanie i leksikostatistika. In: Lingvističeskaja rekonstrukcija i drevnejšaja istorija Vostoka. Materialy k diskussijam na Meždunarodnoj konferencii (Moskva, 29.V.-2.VI. 1989g.), I. Moskva: Institut vostokovedenija,3–39.

[34] Starostin, Sergej. 1999. Comparative-historical linguistics and lexicostatistics. In: Historical Linguistics & Lexicostatistics, ed. by Vitaly Shevoroshkin & Paul Sidwell. Melbourne: Association for the History of Language, Science & History of Languages 3, 3–50.

[35] Stavropulos, D.N. 1992. Oxford Greek-English Learner's Dictionary 4. Oxford: University Press.

[36] Swadesh, Morris. 1955. Towards greater accuracy in lexicostatistic dating. International Journal of American Linguistics 21, 121–137. | DOI 10.1086/464321

[37] Szemerényi, Oswald. 1977. Review of Chantraine III (1974). Gnomon 49, 1–10.

[38] Tischler, Johann. 1973. Glottochronologie und Lexikostatistik. Innsbruck: IBS.

[39] X = Χαραλαμπόπουλος, A. 1980. Φωνολογική ανάλυση της τσακωνικής διαλέκτου, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη.