Obecné a zvláštní, tradiční a inovační

Title: Obecné a zvláštní, tradiční a inovační
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 57-58
Extent
57-58
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Šuša, Ivan. Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch = Gli aspetti comparativi e di traduzione nei rapporti interletterari slovacco-italiani. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. 145 s. ISBN 978-80-557-0122-6.