Doklady zpracování železa na hradě Tepenci

Title: Doklady zpracování železa na hradě Tepenci
Variant title:
  • Evidence of ironworking at tepenec castle
  • Belege für eine Eisenverarbeitung auf der Burg Tepenec
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 639-647
Extent
639-647
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Během záchranných archeologických výzkumů v letech 1997–1999, 2007–2008 a 2012 bylo na předhradí hradu Tepence nalezeno velké množství železářské strusky. Příspěvek je zaměřen na petrografickou analýzu fragmentů strusky a vyhodnocení jejich plošného výskytu v souvislosti se zástavbou předhradí se záměrem zjistit druh nalezených fragmentů strusky a původ zpracovávaného železa a postihnout možná místa kovářské výroby v prostoru hradu ze 14. století.
Rescue archaeological research conducted in 1997–1999, 2007–2008 and 2012 at the outer bailey of Tepenec Castle yielded a large amount of iron slag. The contribution centres on the petrographic analysis of the slag pieces and the assessment of their distribution in regard to the outer bailey constructions, with the objective to identify the pieces and to determine the origin of iron, as well as locate possible ironworking sites within the 14th-century castle.
References
[1] BURIAN, V., 1979: Tepenec – moravský hrad markraběte Karla, Umění XXVII, č. 3, 245–249.

[2] HOŠEK, J. et al., 2007: Hošek, J.–Malý, K.–Zavyalov, V., Železná houba ze Žďáru nad Sázavou ve světle problematiky fosforového železa ve středověkém nožířství, Archeologia technica 18, 10–17.

[3] JINOCHOVÁ, J., 1993: Mapa nerostných surovin ČR, 1:50 000, list 15–33: Moravský Beroun. Praha.

[4] JINOCHOVÁ, J., 1993a: Mapa nerostných surovin ČR, 1:50 000, list 14–44: Šternberk. Praha.

[5] SKÁCEL, J., 1966: Železnorudná ložiska moravskoslezského devonu. Rozpravy ČSAV 76 (11). Praha.

[6] TYMONOVÁ, M., 2002: Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém – Die mittelalterliche Burg Tepenec bei Jívová und ihre Fortifikationssystem, AH 27, 215–228.

[7] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., 2005: Jívová-Tepenec. Pravěké hradisko a Karlův hrad − Tepenec. Archeologické památky střední Moravy. Sv. 9. Olomouc.

[8] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., 2012: Nálezy podkov z hradu Tepence – Die Hufeisenfunde von der Burg Tepenec, AH 37, 733–746.

[9] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., v tisku: Shrnutí výsledků archeologického průzkumu studny na hradě Tepenec. In: Sborník k výročí dr. Vlasty Šikulové. Časopis Slezského zemského muzea, série B.