Metodologické problémy výskumov v informačnej vede

Title: Metodologické problémy výskumov v informačnej vede
Variant title:
  • Methodology problems of the research in the information science
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 4-18
Extent
4-18
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V kontexte definovania metodológie vedeckého výskumu sa vymedzujú základné metodologické prístupy informačnej vedy. Vysvetľujú sa tradície experimentálnych informatických prístupov a teoretických filozofických a sociálnopsychologických tradícií skúmania v informačnej vede. Hľadá sa identita informačnej vedy ako sociálnej vedy v zameraní na komplexné sociotechnické systémy a procesy (informačný prieskum, informačné správanie, digitálne knižnice). Metodologické dichotómie informačnej vedy vyplývajú z protikladov medzi objektívnym a subjektívnym poznaním a kvantitatívnymi a kvalitatívnymi prístupmi. Charakterizujú sa súčasné metodologické prístupy informačnej vedy (filozoficko-analytické, kognitívne, sociálne a pluralistické). Uvádza sa príklad vlastného metodologického prístupu k výskumu informačnej ekológie (rozmery sémantiky, informačného správania a vizuálnej formy informácií). Na základe skúseností s výučbou seminára Metodológia výskumu pre doktorandov sa identifikujú najčastejšie metodologické problémy vo výskume, najmä prepojenie teórie a praxe výskumu. V závere sa formulujú trendy vývoja metodológie informačnej vedy smerom k prehlbovaniu sociotechnickej integrity pri riešení nových transdisciplinárnych problémov ako napríklad identita, kreativita či kredibilita pri komunikovaní a využívaní informácií v spoločnosti.
In the context od determination of methodology of scientific research the paper explains two methodological approaches of information science. Traditions of experimental concepts of informatics and theoretical philosophical and social-psychological concepts of research in information science are described. The identity of information science as a social science is sought for, with focus on complex sociotechnical systems and processes (information retrieval and seeking, information behavior, digital libraries). Methodological dichotomies of information science are caused by contradictions between objective and subjective knowledge, and between quantitative and qualitative perspectives. Current methodological approaches of information science are characterized (philosophical-analytic, cognitive, social, and pluralistic). As an example an own methodological concept to the research of information ecology is mentioned in dimensions of semantics, information behavior, and visualization of information. Based on the experience in teaching a seminar for PhD. students Methodology of research in information science most frequent methodological problems in research are identified, especially links between theory and practice of research. In conclusion trends of development in methodology of information science towards deepening of sociotechnical integrity in solving new transdisciplinary problems as, e.g. identity, creativity, or credibility in communicating information and information use in society.
Note
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0421/10 Akademické informačné prostredie. Modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.
References
[1] BATES, Marcia. 2005. An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. Chapter 1. In Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005, s. 1-24.

[2] BATES, Marcia. 2010. Information. In Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3rd ed. New YorK, Taylor & Graham, 2010, s. 2347-2360.

[3] BAWDEN, David. 2009. Smoother pebbles and the shoulders of giants: the developing foundations of information science. In Information Science in transition. London: Facet Publishing, 2009, s. 23-43.

[4] CRONIN, Blaise. 2010. The sociological turn in information science. In Information Science in transition. London: Facet Publishing, 2009, s. 109-127.

[5] CIBANGU, Sylvain K. 2010. Information science as a social science. In Information Research. [online]. Vol. 15, No. 3, Sept. 2010. Dostupné na: http://informationr,net/ir/15-3/paper434.html

[6] DERVIN, Brenda. 2005. What Methodology Does to Theory: Sense-Making Methodology as Exemplar. Chapter 2. In Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005, s. 25-29.

[7] DERVIN, Brenda. 2003. Human studies and user studies : a call for methodological interdisiplinarity. In Information Research. [online]. 2003, vol.9, no.1, paper 166. [cit. 2010-07-14]. Dostupné na : http://InformationR.net/ir/9-1/paper166.html

[8] FURNER, Jonathan. 2010. Philosophy and Information Studies. Chapter 4. In: ARIST. Vol. 44. 2010. Ed. B. Cronin. Medford, Information Today, 2010, s. 161-200.

[9] ROSENBAUM, Howard. 2010. Social Informatics. In Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3rd ed. New York, Taylor & Graham, 2010, s. 4814-4819.

[10] SARACEVIC, Tefko. 2010. Information Science. In Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3rd ed. New York, Taylor & Graham, 2010, s. 2570-2585.

[11] SHNEIDERMAN, Ben. 2008. Science 2.0. [online ]. In: Science, Vol. 319, March 2008, p. 1349-1350. Dostupné na: http://www.sciencemag.org, [cit. 2009-02-08]. | DOI 10.1126/science.1153539

[12] STEINEROVÁ, Jela. 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti: filozofický, systémový a historcký pohľad. Aut.: Š. Kimlička, J, Steinerová, G. Žibritová, D. Katuščák. Bratislava? Stimul 2000, s. 9-51.

[13] STEINEROVÁ, Jela a kol. 2004. Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc ako súčasť grantovej úlohy VEGA 1/9236/02 Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti. Autori: Jela Steinerová, Jaroslav Šušol, Soňa Makulová, Marta Matthaeidesová, Jana Verčeková, Pavol Rankov. Bratislava : Filozofická fakulta UK, KKIV, 2004. 113 s.

[14] Steinerová, Jela. 2005. Informačné správanie: Pohľady informačnej vedy. Bratislava : CVTI SR, 2005. 189 s. ISBN 80-85165-90-2

[15] STEINEROVÁ, Jela - Grešková, Mirka - Šušol, Jaroslav. 2007. Prieskum relevancie informácií: Výsledky rozhovorov s doktorandmi FiFUK. Bratislava: CVTI, 2007. 150s.

[16] STEINEROVÁ, Jela. 2008. Seeking relevance in the academic information use. In: Information research. [online]. Roč. 13, č. 4, 2008, s. 1-11. cit. [2010-11-09]. Dostupné na: http://informationr.net/ir/13-4/paper380.html

[17] STEINEROVÁ, Jela. 2009. Informačná ekológia – využívanie informácií srdcom. In: ITLib. Informačné technológie a knižnice. Roč. 13, 2009, č. 2, s. 4-16. ISSN 1335-793X.

[18] STEINEROVÁ, Jela. 2009. Informačná ekológia – východiská a princípy. In: Knižničná a informačná veda 22. Zborník FiFUK. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 7-30.

[19] STEINEROVÁ, Jela - Grešková, Mirka - Ilavská, Jana. 2010. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 192 s. ISBN 978-80-223-2848-7.

[20] STEINEROVÁ, Jela - Grešková, Mirka - Ilavská, Jana - Lányiová, Irena. 2010. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Pojmové mapy a slovník. CD-ROM. Bratislava: Stimul, 2010.

[21] WILSON, Tom. 2002. "Information science" and research methods. In Knižničná a informačná veda. Zborník FiFUK. Roč. 19. Bratislava, Univerzita Komenského 2002, s. 63-71.

[22] WILSON, Tom. 2009. The information user: past, present and future. In Information Science in transition. London: Facet Publishing, 2009, s. 95-107.