Informačná gramotnosť jako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách

Title: Informačná gramotnosť jako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách
Variant title:
  • Information literacy as the key competence of education at the universities in Slovakia
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 77-89
Extent
77-89
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa bližšie zaoberá problematikou informačnej gramotnosti študentov vysokých škôl na Slovensku v kontexte informačného vzdelávania v informačnej/znalostnej spoločnosti. Okrem iného na základe celoslovenského prieskumu IGPAK 1 (2007) a IGPAK 2 (2009) (IGPAK - Informačná Gramotnosť Používateľov Akademických Knižníc), ktorý zrealizovala Slovenská asociácia knižníc. Informačná gramotnosť spoločne s celoživotným vzdelávaním tvorí kľúčové prvky pre rozvoj všeobecnej vzdelanosti a mala by byť požadovaná/povinná pre všetky vzdelávacie programy na vysokých školách, ktoré sa uchádzajú o akreditáciu.
The article deals with information literacy of university students in Slovakia within information learning in information society. Otherwise, based on nationwide survey IGPAK 1 (2007) and IGPAK 2 (2009) (IGPAK – Information Literacy of Academic Libraries Users) realized by Slovak Library Asociation. Information literacy in association with lifelong education system is essential for development in general learning and should be considered as compulsory for all learning programs at universities involved in obtaining procedure of accreditation.
References
[1] Achieving an information society and knowledge – based economy through information literacy: Proposal for an information literacy platform and an action plan for central and south-east European countries. 2006. Eds.: Pejova, Z., Catts, R., Tichá L., Dombrovská, M. Ljubljana: International Center for Promotion of Enterprises, 2006, 32 s. ISBN 92-9038-134-4.

[2] ALA/AASL. 1998. Information Literacy Standards for Student Learning: Standards and Indicators. [online]. Retrieved May 24, 2006 from [cit. 2007-06-21]. Dostupné na internete:http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf .

[3] ALA/ACRL. 2000. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. [online]. Chicago, Illinois: The Association of College and Research Libraries. A division of The American Library Association, 2000. Retrevied May 24, 2006 from [cit. 2007-06-28]. Dostupné na http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf .

[4] CILIP. 2005. Chartered Institute of Library and Information Professionals [online]. [cit. 2006-09-04]. Dostupné na internete: http://www.cilip.org.uk/ .

[5] Dombrovská, M., Landová, H. 2004. Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti" [online]. In Národní knihovna : knihovnická revue, roč. 15, 2004, č.1, s.19 [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401019.html .

[6] Dombrovská, M., Landová, H., Tichá, L. 2004. Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR [online]. In Národní knihovna : knihovnická revue, roč. 15, 2004, č.1, s. 7-18 [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0401/0401007.html.

[7] Džuganová, D. 2004. Vzdelávanie pre knihovníkov v zrkadle času, a čo budúcnosť [online]. In ITlib : informačné technológie a knižnice, 2004, č.3 [cit. 2007-03-15]. Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib043/dzuganova.htm . ISSN 133-60779.

[8] Džuganová, D. 2007. Informačné vzdelávanie na vysokých školách na Slovensku [CD-ROM]. In: Elektronické služby v znalostnej spoločnosti : zborník príspevkov z medzinárodného odborného seminára, Zvolen, 12. septembra 2007. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. ISBN 978-80-228-1778-3.

[9] Džuganová, D. 2008. Informačná výchova versus informačné vzdelávanie na vysokých školách. In: Knižnica, roč. 9, 2008, č. 4, s. 10-13.

[10] Džuganová, D., Bellérová, B., Kadnárová, M. 2007. Akademické knižnice a informačné vzdelávanie používateľov. In: INFOS 2007 : knižnice - piliere vedomostnej spoločnosti : 34. medzinárodné informatické sympózium, 16. - 19. apríla 2007, Stará Lesná, Slovenská republika. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2007.

[11] Hrdináková, Ľ., Sakálová, E. 2006. Problémy čitateľskej a informačnej gramotnosti detí: východiská, problémy a hypotézy výskumu [online]. In Information Use in Information Society: zborník z medzinárodnej konferencie , ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 10. –11. októbra 2006 v Bratislave. Bratislava : Centrum VTI SR. 2006. s. 97-108 [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://old-kkiv.fphil.uniba.sk/viis/VIISzbornikkomplet.pdf.

[12] Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2000. [online]. Chicago : ALA, 2000. [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf .

[13] Information Literacy Standards. 2001. [online]. Canberra : Council of Australian University Librarians. 2001. 22 s. [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc.

[14] Information Skills in Higher Education. 1999. [online]. Sconul, 1999 [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars2.pdf.

[15] A Progress Report on Information Literacy. 1998. An Update on the American Library Association Presidential Committee on Information Literacy : Final Report [online]. ACRL, 1998 [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/progressreport.htm .

[16] Skills for Knowledge Management. 1999. [online]. TFPL. 1999 [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://skat.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1040141543454_1508283471_568 .

[17] Správa o vzdelávacej politike. 2005. [online]. Národná správa o napĺňaní cieľov pracovného programu Európskej komisie "Vzdelávanie a odborná príprava 2010". Bratislava : MŠ SR. 2005. nestr. [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete:http://www.minedu.sk/EI/LSAV/ND/200504_narodna_sprava_o_vzdelavacej_politike.doc..

[18] Standardy informační gramotnosti vysokoškolského študenta [online]. IVIG, aktualizované 16.11.2010 [cit. 2010-08-01]. Dostupné na internete: http://www.ivig.cz/standardy-student.html.

[19] Steinerová, J. 2006. Informačná gramotnosť vo svetle trendov práce s informáciami. In Knižnica, roč. 7, 2006, č. 9, s. 3-8.

[20] Steinerová, J. 2006. Information Literacy in the Slovak Republic : situation. In UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for Central and South East European Countries ICPE [online]. Ljubljana, Slovenia, March 27-28, 2006. [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.coil-ll.si.

[21] Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a akčný plán. 2003. [online]. [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.minedu.sk/VS/IT/SISR/Strategia_informatizacie_spolocnosti.doc

[22] Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. 2005. Akčné plány : Materiál z rokovania vlády SR [online]. [cit. 2007-03-01]. Dostupné na internete: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/78E1018474DCCB25C1257038003E2E62?OpenDocument.

[23] Šušol, J., Hrdináková, Ľ., Rankov, P. 2005. Informačné a komunikačné technológie. Bratislava: Stimul. 2005. 153 s. ISBN 80-88982-97-9.

[24] Turek, I. 2002. Informačná gramotnosť. In Technológia vzdelávania, roč. 10, 2002, č.4, s. 3-9.

[25] Webber, S., Johnston, B. 2003. Information Literacy : Standards and Statements [online]. [cit. 2006-04-21]. Dostupné na internete: http://dis.shef.ac.uk/literacy/standards.htm.

[26] http:www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc