Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace

Title: Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace
Variant title:
  • A few notes (not only) to the contribution of Chardin to the theory of information
Author: Černý, Michal
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 2, pp. 25-33
Extent
25-33
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Je zajímavé, že v diskusích okolo povahy informace a jejího významu pro další oblasti lidského poznání a bytí se často nechává stranou osobnost francouzského teologa, filosofa a přírodovědce P. T. de Chardina, který chápe růst vědomí (tedy informace) za základní charakteristiku lidské existence. A co více, tento model se snaží využít pro vysvětlení řady významných filosofických i psychologických problémů – co to je štěstí, kam směřuje náš život atp. V následujícím příspěvku se pokusíme stručně naznačit některé jeho základní myšlenky, které, jak věříme, mohou být pro další studium v informační vědě důležité.
It is interesting that in the debate over the nature of information and its importance for other areas of human knowledge the person of a French theologian P. T. de Chardin is often being left aside. He understands the growth of consciousness (ie, information) as a fundamental characteristic of human existence. What's more, he attempts to use the model to explain an important philosophical and psychological problems. Such as what is happiness, where it's heading our lives, etc. The following contribution will try to outline briefly some of the basic ideas that may be important for further research in information science.
References
[1] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X.

[2] ČERNÝ, Michal. Pierre Teilhard de Chardin: Mezi uměním, filosofií a vědou. Christnet [online]. 2010 [cit. 2012-08-22]. Dostupné z: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3439.

[3] ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie přírody [online]. 2012 [cit. 2012-08-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Jan Novotný. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/268947/prif_m/.

[4] DEMBSKI, William A., 2001. Teaching intelligent design -- What happened when? A response to Eugenie Scott. Dostupný z WWW: http://www.arn.org/docs/dembski/wd_teachingid0201.htm.

[5] KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Vyd. 2,. Praha: Svoboda, 1990, 128 s. ISBN 8020501525.

[6] KRUMPOLC, Eduard. Antropický princip v perspektivě dialogu mezi přírodní vědou, filozofií a teologií. 1. Univerzita Palackeho v Olomouci, 2002, 214s. ISBN 80-244-1523-2.

[7] GHATAK, Ajoy and S. LOKANATHAN. Quantum mechanics theory and applications. Dordrecht: Kluwer Academic Pulbishers, 2004. ISBN 978-140-2021-299.

[8] LORENZ, Michal. Informační věda – předmět neznámý. Inflow: information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 7 [cit. 2012-08-22]. Dostupný z WWW: http://www.inflow.cz/informacni-veda-predmet-neznamy. ISSN 1802-9736.

[9] PRIGOGINE, Ilya. Řád z chaosu: nový dialog člověka s přírodou. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2001, 316 s. ISBN 80-204-0910-6.

[10] ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA a Ivo ROLNÝ. Etika, ekonomika, příroda: nový dialog člověka s přírodou. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 192 s. ISBN 978-80-247-4293-9.

[11] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Slova víry. Vyd. 1. Ilustrace Jan Jemelka. Olomouc: Centrum Aletti, c2001, 61 s. Slovo a obraz (Refugium Velehrad-Roma). ISBN 80-860-4570-6.

[12] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Úvahy o štěstí a lásce. Vyd. 1. Ilustrace Jan Jemelka. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2005, 68 s. Slovo a obraz (Refugium Velehrad-Roma). ISBN 80-867-1548-5.

[13] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Překlad Jan Sokol. Praha: Vyšehrad, 1990, 264 s. ISBN 80-702-1043-5.

[14] VRÁNA, Karel. Teilhard de Chardin. 2. vyd. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1997. ISBN 80-85996-06-05.

[15] WEINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998, 197 s. ISBN 80-204-0700-6.