Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze

Title: Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze
Variant title:
  • Risk assessment techniques and their application in institutional repositories – use in the Digital Repository of Charles University in Prague
Source document: ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 26-37
Extent
26-37
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Institucionální repozitář tvoří komplexní systém skládající se z hardwaru, softwaru, lidského faktoru a vztahů jak vůči instituci samotné, tak obecně k okolí systému. Pokud chce být repozitář považován za důvěryhodný, je třeba, aby si byl vědom rizik hrozících digitálním objektům v něm uloženým. Proces posouzení rizik je určen k tomu, aby administrátorům pomohl odhalit, popsat a zhodnotit rizikové oblasti a konkrétní rizika ohrožující dlouhodobé uložení digitálních objektů.
An institutional repository is a complex system of hardware and software technologies, human input and interaction with institutional as well as general system environment. If the repository is to be considered trustworthy risks of the preservation of stored digital objects should be taken into consideration. The digital preservation risk assessment process helps repository administrators to identify, describe and evaluate risk domains and specific risks. The generic guideline for the risk management implementation is codified in the standard ISO 31000. There are several tools designated for the self-assessment of the institutional repository – for example SPOT or DRAMBORA. The article consist of theoretical summary of the issues and provides a practical example of the use of these tools in the Digital University Repository of Charles University in Prague.
References
[1] BARATEIRO, José, Gonçalo ANTUNES, Filipe FREITAS a José BORBINHA. Designing Digital Preservation Solutions: A Risk Management-Based Approach. International Journal of Digital Curation [online]. 2010-07-21, vol. 5, issue 1, s. 4-17 [cit. 2014-05-02]. DOI: 10.2218/ijdc.v5i1.140. Dostupné z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/143. | DOI 10.2218/ijdc.v5i1.140

[2] Consultative Committee for Space Data Systems. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [online]. Washington (D.C.) : CCSDS, January 2002 [cit. 2009-09-24]. [1, xiii, 139 s.]. Recommendation for Space Data System Standards, CCSDS 650.0-B-1. Blue Book, Issue 1. Dostupný z WWW: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf

[3] CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES. Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC). [online]. 2007 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf

[4] DATA SEAL OF APPROVAL BOARD. Data Seal of Approval: Guidelines version 2. [online]. 2013 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.datasealofapproval.org/media/filer_public/2013/09/27/guidelines_2014-2015.pdf

[5] DIGITAL CURATION CENTRE AND DIGITALPRESERVATIONEUROPE. DRAMBORA Interactive [online]. (c) 2008 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.repositoryaudit.eu/

[6] HUTAŘ, Jan, Andrea FOJTŮ a Eliška PAVLÁSKOVÁ. DRAMBORA: Nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů. In: INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. 2008 [cit. 2014-09-22]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2008/hutar-jan-cze.pdf

[7] ISO 31000:2009. Risk management: Principles and guidelines. 2009.

[8] Kubálková, Petra, Loská, Šárka. Risk management. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 02.05.2014]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/3728. urn:nbn:cz:ik‐003728. ISSN 1212-5075.

[9] NATIONAL ARCHIVES. Risk Assessment Handbook [online]. (c) 2011 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/risk-assessment-handbook.pdf

[10] Plato [online]. (c) 2006-2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro/

[11] VERMAATEN, Sally, Brian LAVOIE a Priscilla CAPLAN. Identifying Threats to Successful Digital Preservation: the SPOT Model for Risk Assessment. D-Lib Magazine [online]. 2012, vol. 18, 9/10, s. - [cit. 2014-05-02]. DOI: 10.1045/september2012-vermaaten. Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/september12/vermaaten/09vermaaten.html. | DOI 10.1045/september2012-vermaaten