Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov

Title: Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov
Variant title:
  • Survey of a Late Neolithic circular enclosure in Nové Bránice, Brno-venkov District
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. [65]-76
Extent
[65]-76
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek přináší výsledky geofyzikální prospekce a povrchových sběrů v poloze s lengyelským rondelem v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Kruhová struktura projevující se jako porostový příznak na satelitním snímku byla detailně zaznamenána při magnetickém průzkumu. Kromě pro rondel nezbytných a běžně při archeologických výzkumech a geofyzikálních prospekcích zaznamenávaných komponent, jako jsou příkop, vstupy a palisádové žlábky, byly pozorovány i ne zcela běžné nálezové situace. Na základě přítomnosti rozsáhlých "hliníků" vně příkopu se můžeme domnívat, že rondel byl obehnán zemním náspem. Úzká liniová anomálie vedoucí z jednoho vchodu přímo do centra rondelu by mohla představovat chodník. Geofyzikální průzkum v kombinaci s povrchovými sběry poskytuje dostatek informací pro zařazení rondelu a jeho srovnání s dalšími podobnými strukturami na Moravě, jakož i v širším okruhu mladoneolitických objektů tohoto druhu.
The paper brings the results of geophysical survey and surface collecting in the location with a Lengyel roundel in Nové Bránice, Brno-venkov District. The circular structure appearing as a crop mark on a satellite image was identified during magnetic survey. Besides inevitable components of roundels which are commonly recorded by archaeological excavations and geophysical survey, such as a ditch, entrances and palisade trenches, some not entirely usual find contexts also were observed. On the basis of the presence of extensive "clay pits" outside the ditch we can suppose that the roundel was encircled by an earthen rampart. A narrow linear anomaly leading from one of the entrances directly to the centre of the roundel may represent a pathway. Geophysical survey in combination with surface collecting provide information sufficient to classify the circular enclosure and compare it to other similar structures in Moravia as well as within a wider group of Late Neolithic features of this type.
Note
Práce vznikla v rámci Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU, projekt 21/0905 "Participace Masarykovy univerzity na výzkumu neolitických rondelů".
References
[1] Bálek, M. 1999: Němčičky, okr. Znojmo. In: Podborský, V. a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno, 81–86.

[2] Bálek, M. 2002: Moravský Krumlov (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 43, 162–163.

[3] Hinterleitner, A. – Löcker, K. – Neubauer, W. 2010: Katalog. In: Melichar, P. – Neubauer, W. (Hrsg.), Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich. Geophysikalisch-archäologische Prospektion – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 71. Wien, 168–415.

[4] Humpolová, A. – Ondruš, V. 1999: Vedrovice, okr. Znojmo. In: Podborský, V. a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno, 167–219.

[5] Kazdová, E. – Koštuřík, P. – Rakovský, I. 1994: Der gegenwärtige Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888–1988. Brno – Łódź, 131–155.

[6] Kovárník, J. 1985: Výsledky terénního archeologického průzkumu na Znojemsku (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 1983, 100–102.

[7] Kuča, M. – Vokáč, M. – Smíšek, K. 2002: Jezeřany (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 43, 156.

[8] Kuča, M. v tisku: Bohutice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 56.

[9] Kuča, M. – Prokeš, L. – Eskarousová, L. – Kovář, J. J. – Nývltová Fišáková, M. v tisku: Testing the proposed relative chronology model for the Moravian Late Neolithic using radiometric dating. In: Kovárník, J. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2014.

[10] Kuzma, I. – Tirpák, J. 2006: Rondel v Prašníku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (AVANS) v roku 2004. Nitra, 139–140.

[11] Oliva, M. 2001: Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v okolí Krumlovského lesa a jejich štípané industrie. In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mostkovice 14. – 17. září 1999 Pravěk Supplementum 8. Brno, 197–231.

[12] Oliva, M. 2004: Flint mining, rondels, hillforts... Symbolic works or too much free time? Archeologické rozhledy LVI, 499–531.

[13] Oliva, M. 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Brno.

[14] Oliva, M. 2014: Paralipomena k lengyelskému osídlení Krumlovského lesa, Studia archaeologica Brunensia 19/1, 45–65.

[15] Podborský, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[16] Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno.

[17] Řídký, J. 2011: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha – Brno.

[18] Řídký, J. – Končelová, M. – Šumberová, R. – Limburský, P. – Květina, P. 2014: How Were Neolithic Ditches Filled in? Deposition Study of Two Enclosures from Bohemia, European Journal of Archaeology 17/4, 579–601. | DOI 10.1179/1461957114Y.0000000063