Funkcia a pragmatika jedných z osobitných slovesných foriem v bulharskom jazyku

Title: Funkcia a pragmatika jedných z osobitných slovesných foriem v bulharskom jazyku
Source document: Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 76-80
Extent
76-80
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article analyzes the specifics of the special verb forms in the current Bulgarian language. The scope of this research is introduce through the specific linguistic implementation these forms at the pragmatic and functional characteristics associated with the modalities, namely the functional-semantic field (FSF) credibility. Speech realization of these forms is subject to cognitive factors, which combine traits of communicative situations with the purpose and tasks of the speech of a particular story, also with the emotional effects, determining the choice of language units in the construction of an informative and affecting text.
References
[1] Аleksova 2004: К. Алексова. Епистемична модалност – евиденциалност – адмиратив. В: Славистика и общество. Седми национални славистични четения. С. 2004. с. 247–255.

[2] Аleksova 2005: К. Алексова. Отношението модалност – евиденциалност – презумптивност В: Юбилеен славистичен сборник (10 години Славянска филология в Югозападния университет "Неофит Рилски"). Благоевград. 2005. с. 420–430

[3] Beľajeva 1990: Е. Беляева. Достоверность. В: Теория функциональной грамматики (Темпоральность. Модальность). Л. 1990.

[4] Beľajeva, Cejtlin 1990: Е. Беляева, С. Цейтлин. Соотношение значений возможности и необходимости в семантической сфере потенциальности. В: Теория функциональной грамматики (Темпоральность. Модальность). Л. 1990.

[5] Birjulin, Коrdi 1990: Л. Бирюлин, Е. Корди. Основные типы модальных значений, выделяемых в лингвистической литературе. В: Теория функциональной грамматики (Темпоральность. Модальность). Л. 1990.

[6] Bondarko 1984: А. Бондарко. Функциональная грамматика. Л. 1984.

[7] Gerdžikov 1984: Г. Герджиков. Преизказването на глаголното действие в българския език. С. 1984.

[8] Daskalova 1998: Д. Даскалова. За някои от спорните проблеми при оценка на лексикалните модификатори за достоверност. В: Езикознание и методика на езиковото обучение (сборник от доклади за Юбилейната научна конференция" 25 години Шуменски университет "Епископ К. Преславски" Шумeн 30. Х. – 1. ХI. 1996 г.). Шумен. 1998. с. 20 – 28.

[9] Daskalova 2001: Д. Даскалова. За семантиката и особеностите в реализацията на глаголите за достоверност. В: Отговорността пред езика (сборник с доклади, посветен на 70-годишнините на проф. П. Пашов и на проф. Т. Бояджиев). Шумен. 2001. с. 188–197

[10] Daskalova 2006: Д. Даскалова. Семантичното поле за достоверност в българския език (опит за моделиране). Юбилеен сборник в чест на 65-та годишнина на проф. дфн Руселина Ницолова. Bulgarika – Studia et Argumenta (Bulgarische Bibliotek № 13), Munchen: Biblion Verlag, 2006.

[11] Daskalova 2009: Д. Даскалова. За отношението морфологични / лексикални модификатори в полето за достоверност. В: Отговорността пред езика 3 (сборнис с доклади, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова). Шумен. 2009. c. 230–239.

[12] Dimitrova 2001: Ст. Димитрова. Към въпроса за изграждането на речеви формации в различни комуникативно-прагматични ситуации. В : Прагматика на текста. София. 2001 г., c. 12–53.

[13] Dobreva, Savova 2000: Е.Добрева, И.Савова. Текстолингвистика (уводен курс). Шумен. 2000.

[14] Ďomina 1959: Е. Дьомина. Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке. В: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. Москова. 1959. с. 313–78.

[15] Kucarov 1979: И. Куцаров. Преизказването в българския език. С. 1979

[16] Кucarov 1985: И. Куцаров. Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив. 1985

[17] Nicolova 2008: Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. С. 2008.

[18] Jakovleva 1994: Е. Яковлева. Фрагменты русской языковой картины мира. М. 1994.