Specifické aspekty řízení kariér v podmínkách uměleckého souboru baletu

Title: Specifické aspekty řízení kariér v podmínkách uměleckého souboru baletu
Variant title:
  • Issues of career management in ballet ensembles
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 52-71
Extent
52-71
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zabývá problematikou kariéry profesionálních tanečníků v českých baletních souborech se zaměřením na jejich uplatnitelnost na trhu práce po ukončení aktivního výkonu profese v divadle. S využitím zvolených vědeckých metod, zejména dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 95 aktivních tanečníků baletu a 35 studentů tanečních konzervatoří, byly identifikovány hlavní charakteristiky vnímání vlastní kariéry tanečníků a jejich preferencí z hlediska možností přípravy na tzv. druhou kariéru. Na základě získaných výsledků byly zpracovány návrhy variant podpory tanečníků při přípravě na druhou kariéru, zahrnující možné aktivní personální zapojení divadel v péči o tanečníky a spolupráci s nově vzniklým nadačním fondem.
The study covers the issue of the employment of professional dancers in Czech ballet ensembles, especially the career options available to them after the end of their active theatre careers. Various methodologies, e. g. the questionnaire survey research (gathering and processing answers of 95 dancers still in active performanc and 35 dance students), helped to identify the crucial perspectives from which the dancers viewed their current and future careers. The answers were used as a basis for a strategy plan to help dancers prepare for their "second careers", including the active participation of theatre houses and collaboration with newly-founded endowment fund supporting retired dancers
References
[1] ARMSTRONG, Michael. 2002. Řízení lidských zdrojů [Human Resources Management]. Praha: Grada, 2002.

[2] BĚLOHLÁVEK, František. 1996. Organizační chování [Organizational Behaviour]. Olomouc: Rubico, 1996.

[3] BĚLOHLÁVEK, František. 1994. Osobní kariéra [Personal Career]. Praha: Grada, 1994.

[4] BOHUTÍNSKÁ J., FELKOVÁ H., POKORNÝ J, PROKEŠ Z., TOMANOVÁ J., TYC P. 2014. Oborový akční plán návazné uplatnitelnosti v oblasti Performing arts, (Problematika tzv. druhé kariéry umělců, zvláště tanečníků) [Professional Action Plan of Successive Employability in Performing Arts (The Issue of the So-called Second Career of Artists, Especially Dancers)]. Praha: Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 2014.

[5] HORVÁTHOVÁ, Petra. 2011. Talent management [Talent Management]. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

[6] Institut umění – Divadelní ústav. 2007. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru [Initial Analysis of the Current Relations of the Job Market and Cultural Sector, and Definition of the Preliminary Assumptions For Employment Strategical Planning in the Sector]. Praha: Divadelní ústav, 2007.

[7] Kolektiv autorů. 2009. Studie současného stavu podpory umění, Svazek I. [Study of the Current State of Art Financing, Vol. I]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009.

[8] KOUBEK, Ladislav. 2013. Psychologie v řízení lidských zdrojů [Psychology of the Human Resources Management]. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

[9] KULDOVÁ, Lucie. 2010. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi [Social Responsibility of Companies: Ethical Business and Social Responsibility in Practice]. Plzeň: Kanina, 2010.

[10] NÁVRATOVÁ, Jana, Vašek ROMAN a kol. 2010. Tanec v České republice [Dance in the Czech Republic]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010.

[11] NEKOLNÝ, Bohumil. 2006. Divadelní systémy a kulturní politika [Systems of Theatre Management and the Cultural Policy]. Praha: Divadelní ústav, 2006.

[12] NĚMEC, Otakar, Petr BUCMAN a Martin ŠIKÝŘ. 2014. Řízení lidských zdrojů [Human Resources Management]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014.

[13] PLESNÍK, Vladimír, Bohdana RICHTEROVÁ a Silvie QUISOVÁ. 2006. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti: Praxe a východiska [The Issue of Long-Term Enemployment: Practice and Suppositions]. Krnov: Reintegra, 2006.

[14] SAKSLOVÁ, Věra a Eva ŠIMKOVÁ. 2009. Základy řízení lidských zdrojů: Systematický přehled personální problematiky [Introduction to Human Resources Management: Systematic Overview of Personal Management]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.

[15] Struktura mezd zaměstnanců – 2015 [Structure of Employee Salaries, 2015]. Český statistický úřad [Czech Statistical Office] [online]. 2016 [citováno dne 25. 1. 2017]. Dostupné online na https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2015.

[16] URBAN, Jan. 2003. Řízení lidí v organizaci – personální rozměr managementu [Personal Management in a Company – Human Resources Aspect of Management]. Praha: ASPI Publishing, 2003.

[17] VAŠEK, Roman a Václav RIEDLBAUCH. 2012. Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu (zaměřeno na vybrané umělce z oblasti performing arts) [Study of the Successive Employability of Artists (with respect to selected professions of Performing Arts)]. Praha: Unie zaměstnavatelských svazů, 2012.

[18] WAGNEROVÁ, Irena. 2010. Psychologie práce a organizace – aktuální otázky [Job Psychology and the Companies – Current Issues]. Brno: Tribun EU, 2010.