Hynkovice – neznámá zaniklá středověká ves v Orlických horách

Title: Hynkovice – neznámá zaniklá středověká ves v Orlických horách
Variant title:
  • Hynkovice: a defunct medieval village discovered in the Orlické hory mountains
  • Hynkovice – eine unbekannte Dorfwüstung im Adlergebirge
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 21-45
Extent
21-45
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V letech 2009–2014 došlo k objevu a povrchovému průzkumu dosud neznámé zaniklé středověké vesnice v Orlických horách, kterou ústní tradice označuje jako Hynkovice. Vesnice vznikla dle získaných movitých nálezů, při absenci písemných zpráv, někdy okolo přelomu 13. a 14. století, zanikla nejpozději ve starším úseku 15. století. Příčiny vzniku vsi ve značné nadmořské výšce (okolo 670 m) neznáme, hornická činnost doložena není. Sídliště je důležitým indikátorem přítomnosti člověka v krajině dle výpovědi písemných pramenů osídlené spolehlivě až počátkem 16. století.
A defunct medieval village was discovered and investigated with surface prospection in the Orlické hory mountains in 2009–2014. Oral tradition refers to the village as Hynkovice. No written records have survived; however, material finds indicate that the village came into existence in the late 13th or the early 14th century and ceased to exist at the end of the 15th century at the latest. The reasons for the establishment of the village situated relatively high (670 m above sea level) are unknown, mining activities were not confirmed. The settlement is an important indicator of the presence of man in the landscape settled, according to written sources, as late as the early 16th century.
Note
Článek byl vypracován v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) č. DG16P02R031 (Moravské křižovatky).
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Förderprogramms Angewandte Forschung und Entwicklung der nationalen und kulturellen Identität (NAKI II) Nr. DG16P02R031 (Mährische Kreuzungen) ausgearbeitet.
References
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně XIII/2. Praha.

[2] BELCREDI, L., 1983: Zemědělské a řemeslné nástroje na zaniklých středověkých sídlištích – Landwirtschaftliches und handwerkliches Gerät aus Ortwüstungen, AH 8, 411–422.

[3] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klasifitierung und Kode mittelalterliche metalischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[4] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno.

[5] BERANOVÁ, M., 1967: Hradištní nůžky v Československu – Burgwallzeitliche Scheren in der Tschechoslowakei, PA LVIII, 571–579.

[6] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Praha.

[7] ČERNÝ, E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Brno.

[8] DRAGOUN, Z., 1992: Klíče z domu čp. 241/I v Husově ulici na Starém městě pražském. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 3, 59–66. Praha.

[9] DRDA, M., 1978: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor 1, 7–29.

[10] HOFFMANN, B.–MENDE, J., 1995: Schloß & Schlüssel. Berlin.

[11] HUML, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice – Die untergegangene Festung in Semonice. Fontes Musei Reginaehradecensis Supplementum II. Hradec Králové.

[12] HYLMAROVÁ, L.–KLÍR, T.–ČERNÁ, E., 2013: Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách. K výpovědi detektorového průzkumu – Eisengegenstände aus der Wüstung Spindelbach im Erzgebirge. Zur Aussagekraft einer Detektorsuche, AH 38, 569–609.

[13] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Studia z dziejów kultury materilanej. Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr. 9. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[14] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

[15] KLÍR, T.–KENZLER, H., 2009: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu – Vergleichende Untersuchungen von Arealen mittelalterlicher Ortswüstungen anhand von Phosphatanalysen. Die mittelalterliche Ortwüstung Schwarzenbach bei Cheb (Eger), AH 34, 657–680.

[16] KRAJÍC, R., 1991: Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska – Eiserne Baubeschläge und Verschließungsmechanismen von den hochmittelalterlichen Lokalitäten in der Gegend von Tábor, AH 16, 323–344.

[17] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[18] MĚCHUROVÁ, Z., 1980: Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve středohradištním období, VVM XXXII, 187–193.

[19] MĚCHUROVÁ, Z., 1984: Součásti uzdění koně ve velkomoravském období – Die Bestandteile der Reitpferdzäumung in der mittleren Burgwallzeit, AH 9, 263–292.

[20] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ve Ždánickém lese. Studie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně XVII/1. Brno.

[21] MUSIL, F., 2002: Osídlování Podorlicka v době předhusitské. Kraj na Tiché Orlici v povodí Třebovky a Moravské Sázavy. Ústí nad Orlicí.

[22] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.

[23] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[24] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

[25] RICHTER, M., 1961: K počátkům tak zvaných gotických klíčů – Über den Beginn der sog. gotischen Schlüssel. In: Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV 1. K poctě akademika Jana Eisnera, 96–101. Brno.

[26] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[27] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

[28] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo s kováčstvo na východnom Slovensku 3, Historica Carpatica XII, 211–276.

[29] VÍCH, D., 2010: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk, CB 12, 319–343.

[30] VÍCH, D., 2016: Hrádek v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku – Eine Burg in Hrádníky bei Zářecká Lhota in der Region Choceň, AH 41, 133–166.

[31] VÍCH, D., 2016a: Relikt dřevěné stavby z počátku 14. století v Litomyšli, AVČ 9, 205–222.

[32] ZIMMERMANN, B., 2000: Mittelalterliche Geschossspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchungen. Basel.

[33] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Nepublikovaná disertační práce, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno.

[34] ŽÁKOVSKÝ, P.–HOŠEK, J., 2015: Kovové artefakty. In: Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě (Plaček, M.–Dejmal, M., edd.), 220–251. Brno.