Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih

Title: Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih
Variant title:
  • Conceptual framework for the authenticity of digitized books
Author: Cubr, Ladislav
Source document: ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 70-107
Extent
70-107
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Koncepční článek se zabývá fenoménem autenticity digitálních dokumentů. Podrobněji se zaměřuje na otázku autenticity digitalizátů knih jakožto specifického typu dokumentu, která není v současné odborné literatuře soustavně konceptuálně uchopena. Cíle článku jsou následující. Prvním cílem je zmapovat šíři otázek souvisejících s konceptem autenticity ve vztahu k řízení životního cyklu digitalizátů knih v rámci jedné organizace, a to na základě revize existujících vybraných dílčích tematizací pojmu autenticita v oblasti paměťových institucích. Druhým a hlavním cílem je navrhnout základní konceptuální rámec pro postupy udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih. Design/metodologie/přístup – V úvodu článku představujeme pojetí MacNeilové a Makové, ve kterém je autenticita sociální konstrukt – v závislosti na užité perspektivě vedle sebe mohou legitimně existovat odlišné konceptualizace autenticity téhož předmětu. Následně přibližujeme pojetí konceptu autenticity digitálního dokumentu v archivnictví a základní rámec pro životní cyklus digitálních dokumentů obsažený v modelu OAIS. Tyto dva zdroje jsou užity jako výchozí rámec pro následnou kritickou a konceptuální analýzu odborných zdrojů. Cílem této analýzy je určit základní konceptuální prvky, které se vztahují k pojmu autenticita v kontextu celého životního cyklu digitalizátů knih. Výstupy této analýzy jsou pak základem pro návrh konceptuálního rámce pro postupy udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih. Tento návrh je založen na premise, že pro konkrétní typ dokumentu je nutno vypracovat specifickou konceptualizaci autenticity. Výsledky – Hlavním výsledkem předkládaného článku je návrh základního konceptuálního rámce pro autenticitu digitalizátů knih. Tento rámec zahrnuje redefinici pojmu autenticity digitálního dokumentu, zavedení nového pojmu "referenční objekt" a návrh specifikace minimálních atributů nezbytných pro vyjádření identity digitalizátu knihy. Tyto koncepty jsou základním předpokladem pro procesy udržování a posuzování autenticity digitalizované knihy. Konceptuální rámec ukazuje na možnost několika odlišných přístupů k autenticitě digitalizátů knih. Tím se potvrzuje koncept MacNeilové a Makové o legitimní koexistenci odlišných konceptualizací autenticity téhož předmětu. Originalita/hodnota – Dosud neexistuje soustavná konceptualizace autenticity digitalizátů knih, která by zohledňovala všechny aspekty a fáze životního cyklu dokumentu. Tento příspěvek představuje autorův vlastní návrh základního konceptuálního rámce pro otázky udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih, který je ve své komplexitě jedinečný.
Purpose – The article addresses the phenomenon of authenticity of digital documents and focuses in more detail on the issue of the authenticity of digitized books as a specific type of document. Currently there is no systematic conceptualization of the authenticity of digitized books in research literature. There are two objectives of the article. The first objective is to map the scope of the issues pertaining to authenticity in the context of the life cycle management of digitized books within an organization. For this purpose, the selected literature from the field of memory institutions is reviewed. The second and the main objective is to suggest an underlying conceptual framework for maintaining and assessing the authenticity of digitized books. Design/methodology/approach – The introduction of the article presents the concept of authenticity as a social construct developed by MacNeil and Mak. According to this concept, different authenticities of the same object may legitimately coexist depending on the perspective used. Then the archival concept of the authenticity of the digital document and the OAIS high-level framework for the digital documents' life cycle are introduced. Both resources are used as a basis for subsequent critical and conceptual analysis of literature. The analysis seeks for identifying fundamental conceptual elements pertaining to the concept of authenticity in the context of the life cycle of the digitized books. The outcomes of the analysis are the starting point for suggesting a conceptual framework for maintaining and assessing the authenticity of digitized books. This framework is based on the premise that establishing specific concept of authenticity is required for each type of document. Results – The main outcome of the paper is an underlying conceptual framework for the authenticity of digitized books. The suggested framework includes a redefinition of the concept of authenticity of the digital document, the introduction of the new term "reference object", and the specification of minimal attributes needed for expressing digitized book identity. All these components are the fundamental prerequisite for maintaining and assessing the authenticity of the digitized books. The conceptual framework implies that various approaches to the authenticity may be employed. This confirms the McNeal's and Mak's concept of legitimate co-existence of different authenticities of the same subject. Originality/value – There is still no systematic conceptualization of the authenticity of the digitized books describing all aspects and phases of the life cycle of the document in research literature. This paper presents the author's draft of an underlying conceptual framework for maintaining and assessing the authenticity of digitized books, which is unique in its complexity.
References
[1] Adobe Systems Incorporated. (2005). Adobe® RGB (1998) Color Image Encoding [online]. Dostupný z: https://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/AdobeRGB1998.pdf [cit 2018-06-27].

[2] Bearman, D. (1999). Reality and Chimeras in the Preservation of Electronic Records [online]. D-Lib magazine, 5(4). Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/june98/06bearman.html [cit 2018-06-27].

[3] Bearman, D., & Trant, J. (1998). Authenticity of Digital Resources : Towards a Statement of Requirements in the Research Process [online]. D-Lib magazine, 4(6). Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/june98/06bearman.html [cit 2018-06-27].

[4] Benjamin, W. (1979). Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.

[5] British Library. (2015). PDF format preservation assessments [online]. Dostupný z: http://wiki.dpconline.org/images/e/e8/PDF_Assessment_v1.3.pdf [cit 2018-06-27].

[6] Brown, A. (2006). The PRONOM PUID Scheme: a scheme of persistent unique identifiers for representation information [online]. Dostupný z: http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/pdf/pronom_unique_identifier_scheme.pdf [cit 2018-06-27].

[7] Caplan, P. (2008). The preservation of digital materials. Library Technology Reports, 44(2), 4-38.

[8] Cubr, L. (2010). Budování důvěryhodného systému trvalé identifikace digitálních dokumentů. Knihovna, 21(1), 23-31.

[9] Data Seal of Approval Board. (2016). Data Seal of Approval : Guidelines version 2017-2019 [online]. Dostupný z: https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_54/pdf/ [cit 2018-06-27].

[10] Deegan, M., & Tanner, S. (2006). Key issues in digital preservation. In M. Deegan, & S. Tanner (Eds.), Digital preservation (s. 1-31). London: Facet.

[11] Digital Library Federation Benchmark Working Group. (2002). Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials [online]. Dostupný z: http://old.diglib.org/standards/bmarkfin.pdf [cit 2018-06-27].

[12] Digital Preservation Handbook. (2018) [online]. Dostupný z: http://www.dpconline.org/handbook/ [cit 2018-06-27].

[13] Duranti, L. (1995). Reliability and Authenticity: The Concepts and Their Implications. Archivaria 39, 5-10.

[14] Duranti, L. (1996). The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview of the UBC-MAS Research Project. Archivaria 42, 46-67.

[15] Duranti, L. (2001). The impact of digital technology on archival science Archival Science, 1(1), 39-55. | DOI 10.1007/BF02435638

[16] Duranti, L., & Thibodeau, K. (2006). The Concept of Record in Interactive, Experiential and Dynamic Environments: the View of InterPARES Archival Science, 6(1), 13-68. | DOI 10.1007/s10502-006-9021-7

[17] Federal Agencies Digitization Initiative. (2010). Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files [online]. Dostupný z: http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf [cit 2018-06-27].

[18] Fernie, K. (Ed.) (2008). Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes [online]. Dostupný z: http://www.minervaeurope.org/publications/MINERVA%20TG%202.0.pdf [cit 2018-06-27].

[19] Giaretta, D. (2011). Advanced Digital Preservation. New York: Springer.

[20] Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Berlin: Springer.

[21] Grycz, C. J. (2006). Digitising Rare Books and Manuscripts. In L. MacDonald (Ed.), Digital heritage: applying digital imaging to cultural heritage (s. 33-68). Amsterdam: Elsevier.

[22] Hakala, J. (2001). Using National Bibliography Numbers as URNs [online]. Dostupný z: http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt [cit 2018-06-27].

[23] IFLA. (2009). Functional Requirements for Bibliographic Records: final report [online]. Dostupný z: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf [cit 2018-06-27].

[24] InterPARES project. (2005a). Authenticity Task Force Report [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_d_part1.pdf [cit 2018-06-27].

[25] InterPARES project. (2005b). Preservation Task Force report [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_f_part3.pdf [cit 2018-06-27].

[26] InterPARES project. (2005c). Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic Records [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_k_app02.pdf [cit 2018-06-27].

[27] InterPARES project. (2005d). The InterPARES Glossary [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_q_gloss.pdf [cit 2018-06-27].

[28] ISO. (2003). ISO 14721:2003: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model. Geneva: ISO.

[29] ISO. (2012a). ISO 14721:2012: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model. Geneva: ISO.

[30] ISO. (2012b). ISO 16363:2012: Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories. Geneva: ISO.

[31] Kraus, J., & et al. (2005). Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia.

[32] Kroupová, L., & et al. (2005). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.

[33] MacNeil, H., & Mak, B. (2007). Constructions of Authenticity Library Trends, 56(1), 26-52. | DOI 10.1353/lib.2007.0054

[34] Malá československá encyklopedie. (1984-1987). Praha: Academia.

[35] Oxford English Dictionary (2018) [Website]. Dostupný z http://www.oed.com/ [cit 2018-06-27].

[36] Ministerstvo kultury. (2015). Veřejné informační služby knihoven (VISK): podprogram č. 7: národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – KRAMERIUS [online]. Dostupný z: http://visk.nkp.cz/dokumenty/visk7/2016/VISK7-podm2016.doc [cit 2018-06-27].

[37] NISO. (2007). A framework of guidance for building good digital collections: a NISO recommended practice. Dostupný z http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf [cit 2078-03-15].

[38] Pistorius, V. (2011). Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Příbram: Pistorius & Olšanská.

[39] PREMIS Editorial Committee. (2015). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata [online]. Dostupný z: http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf [cit 2018-06-27].

[40] Rothenberg, J. (1999). Avoiding technological quicksand: finding a viable technical foundation for digital preservation: a report to the Council on Library and Information Resources [online]. Dostupný z: https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub77.pdf [cit 2018-06-27].

[41] Rothenberg, J. (2000). Preserving Authentic Digital Information. In Authenticity in a digital environment (s. 51-68). Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources.

[42] UNESCO. (2016). Guidelines for the selection of digital heritage for longterm preservation [online]. Dostupný z: https://www.unesco.nl/sites/default/files/uploads/Comm_Info/persistcontentguidelinesfinal1march2016.pdf [cit 2018-06-27].

[43] Vácha, J., & et al. (1971). Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia.

[44] Vašek, Z., & Cubr, L. (2015). Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN [online]. Dostupný z: https://resolver.nkp.cz/urn:nbn:cz:nk-0027gj [cit 2018-06-27].

[45] Vychodil, B. (2013). Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Disertační práce.