Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987

Title: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987
Variant title:
  • Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980-87
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 173-198
Extent
173-198
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Boháčové, I. 1986: Praha—Hrad, Slévárna 1983. Nálezová zpráva č. j. 4 030/86 v archivu ARÚ ČSAV Praha.

[2] Boháčová, I. 1988: Stratifikovaný nález hradištní sekery na Pražském hradě, Sborník kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy I, 77—83 Praha.

[3] Boháčová, I.—Frolík, J.—Chotěbor, P.—Žegklitz, J. 1986: Bývalý biskupův dům na Pražském hradě, AH 11, 117—126.

[4] Boháčová, I.—Frolík, J.—Žegklitz, J. v tisku a: Předběžná zpráva o předstihovém výzkumu v tzv. víceúčelovém sále v severním traktu Pražského hradu, Sborník k 60. výročí výzkumu Pražského hradu.

[5] Boháčová, I.—Frolík, J.—Žegklitz, J. v tisku b: Některá zjištění ze záchranného výzkumu v č. p. 39 ve Vikářské ulici na Pražském hradě, Sborník k 60. výročí výzkumu Pražského hradu.

[6] Borkovský, I. 1946: Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě, PA XLII 122—132.

[7] Borkovský, I. 1959: Opyš Pražského hradu, PA L, 381—454.

[8] Borkovský, I. 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[9] Borkovský, I. 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[10] Čarek, J. 1947: Románská Praha. Praha.

[11] Deník 1925: Deník vykopávek 1925/11. Rukopis uložený ve středověkém oddělení ARÚ ČSAV Praha.

[12] Durdík, T. 1978: Osídlení 12.—13. století v severním předpolí Pražského hradu, AR XXX, 440—443.

[13] Durdík, T.—Chotěbor, P.—Muk, J. 1984: Klášter kostela pražského na Pražském hradě, Archaeologica Pragensia 5/1, 113—124.

[14] Fiala, K. 1933: Hrad pražský v době románské. Praha.

[15] Frolík, J. 1986: Osídlení západního předpolí Pražského hradu před vznikem města Hradčan, AR XXXVIII, 73—85.

[16] Frolík, J. 1987: K poznáni obytné zástavby Pražského hradu v 9.—13. století, nepubl. kandidátské disertační práce. Praha.

[17] Frolík, J.—Boháčová, I.—Žegklitz, J. v tisku: Předběžné výsledky výzkumu v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, Sborník k 80. výročí výzkumu Pražského hradu.

[18] Frolík, J.—Žegklitz, J.—Tomková, K. v tisku: Výzkum slovanského pohřebiště v Jižním křidle Jízdárny Pražského hradu. PA.

[19] Frolík, J.—Žegklitz, J. 1988: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v areálu bývalého špitálu na Hradčanech, Časopis lékařů českých, 127, č. 4, 120—123.

[20] Guth, K. 1934: Praha, Budeč a Boleslav, Svatováclavský sborník I, 686—818. Praha.

[21] Líbal, D. 1984: Historicko-urbanistické a architektonické poznání raně středověké Prahy, Archaeologica Pragensia 5/1, 63—89.

[22] Menclová, D. 1972: České hrady 1. Praha.

[23] Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[24] Merhautová, A.—Třeštík, D. 1983: Románské uměni v Čechách a na Moravě. Praha.

[25] Sláma, J. 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter. Katalog der Grabfunde. Praehistorica V. Praha.

[26] Sokol, J. 1981: Architektura románského paláce Pražského hradu, Uměni XXIX, 320—324.

[27] Tomková, K. v tisku: Pohřebiště na jižním svahu Pražského hradu, Sborník k 60. výročí výzkumu Pražského hradu.

[28] Žegklitz, J.—Boháčová, I.—Frolík, J. v tisku: Jiřské náměstí, Sborník k 60. výročí výzkumu Pražského hradu.